STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: II FSK 1249/12
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Art. 282 § 1 pkt 1 lit. b Ordynacji podatkowej stanowi, że nie zawiadamia się o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, jeżeli kontrola ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Przepis ten, z mocy art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ma zastosowanie także w przypadku kontroli u przedsiębiorcy. Stanowi zatem wyjątek od zasady przewidzianej w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 4, pozycja: 33, Sygnatura: II GSK 342/13
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Autobusy używane dla potrzeb regularnego specjalnego przewozu osób w transporcie krajowym drogowym, a zwłaszcza autobusy szkolne, nie są zwolnione od wymogów wyposażenia ich w ogumione koło zapasowe oraz bagażnik, co natomiast nie dotyczy autobusów używanych w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r., na rozprawie w Izbie Gospodarczej, skargi kasacyjnej MPK Spółki z o.o. w B., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Admin [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 7, pozycja: 53, Sygnatura: II GSK 215/13
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek przedłożenia dowodów na okoliczności dotyczące wyłączenia odpowiedzialności administracyjnej za naruszenia warunków lub obowiązków przewozu drogowego spoczywa na przedsiębiorcy, prowadzącym działalność w zakresie transportu drogowego. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2014 r., na rozprawie w Izbie Gospodarczej, skargi kasacyjnej Głównego Inspektora Transportu Drogowego, od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w O. z dnia 18 września 2012 r., sygn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 7, pozycja: 67, Sygnatura: I OSK 2355/12
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Do nawiązania stosunku administracyjnoprawnego pomiędzy organem administracji a podmiotem prowadzącym parking strzeżony może dojść tylko wtedy, gdy parking spełnia określone kryteria i w związku z tym podmiot go prowadzący został wyznaczony do wykonywania dozoru umieszczonych na tymże parkingów pojazdów. 2. Co do zasady, jeżeli stosunek prawny, którego przedmiotem jest parkowanie (dozór) pojazdów ma charakter administracyjny, to spory wynikłe na jego tle powinny być rozwiązywane również na d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 11, pozycja: 91, Sygnatura: I OSK 1971/12
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Do celów stosowania prawa do odszkodowania, pasażerów opóźnionych lotów można traktować jak pasażerów odwołanych lotów. 2. Usterka silnika mieści się w granicach ryzyka związanego z normalną działalnością przewoźnika. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2014 r., na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej, skargi kasacyjnej R. L., C. H., O. D. A., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 marca 2012 r., sygn. akt VII SA/Wa 249/11, w spra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 8, pozycja: 55, Sygnatura: II FSK 931/12
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt nabycia drewna od rolnika indywidualnego przez przedsiębiorcę zobowiązanego do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów powinien być udokumentowany, w zależności od sytuacji prawnopodatkowej kontrahentów transakcji, fakturą VAT, fakturą VAT RR lub innym dowodem księgowym zawierającym dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475, ze zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 4, pozycja: 23, Sygnatura: II FSK 650/12
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Użycie w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2010 r. nr 51, poz. 307, z późn. zm. pojęcia „uchwała walnego zgromadzenia” nie jest wystarczającym argumentem pozwalającym przyjąć, jakoby przepis ten dotyczył wyłącznie spółek prawa polskiego. Z wykładni językowej art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307, z późn. zm.) nie wynika zatem pewny i jednoz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 8, pozycja: 65, Sygnatura: II GSK 2044/12
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Porównując sankcje wynikające z ustawy dawnej i nowej, należy wskazać, że na gruncie dotychczasowych przepisów niezgłoszenie zmiany wiązało się z fakultatywnym cofnięciem licencji (art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – Dz.U. z 2013 r., poz. 1414, z późn. zm., dalej „u.t.d.”). Po zmianie od dnia 1 marca 2011 r. sankcją jest obligatoryjna kara pieniężna (art. 95a u.t.d.) i fakultatywna sankcja w postaci cofnięcia licencji (art. 15 ust. 3 p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 12, pozycja: 89, Sygnatura: II FSK 204/12
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obligowanie spółki jako płatnika do uzyskiwania od kontrahentów certyfikatu rezydencji zagranicznych władz podatkowych na dzień każdej z dokonywanych wypłat tym podmiotom, w sytuacji dysponowania aktualnym certyfikatem rezydencji tychże kontrahentów, nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2014 r., na rozprawie w Izbie Finansowej, skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w B., działającego z upoważnienia Ministra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 5, pozycja: 32, Sygnatura: II OSK 2060/12
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie sposób zaakceptować twierdzenia, że tylko skazanie prawomocnym wyrokiem (nawet gdy spełnione są warunki podane w pkt. 1–5 ustawy o broni i amunicji) uniemożliwia wydanie pozwolenia na broń, jeżeli w konkretnym stanie faktycznym okaże się, że wnioskodawca może stanowić zagrożenie dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego z innych przyczyn, a zatem sam fakt nieskazania nie stanowi pozytywnej przesłanki do wydania pozwolenia na broń. Gdyby było inaczej, ustawodawca w art. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, [13], 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU