STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 lutego 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 8, pozycja: 16, Sygnatura: I ACa 892/16
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla uznania zachowań za rażącą niewdzięczność w rozumieniu art. 898 § 1 k.c. należy przyjąć, że prowadzą one do złośliwego, uporczywego i pełnego nasilenia złej woli, zmierzającego do pokrzywdzenia powoda, konsekwentnego działania pozwanego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2017 r., na rozprawie, sprawy z powództwa M. W., przeciwko K. W., o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, na skutek apelacji powoda, od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 31 maj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 3 lutego 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 8, pozycja: 17, Sygnatura: I ACa 1242/16
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastrzeżenie kary umownej w umowie powoduje modyfikację reguł odpowiedzialności kontraktowej w ten sposób, że wierzyciel wykazuje jedynie sam fakt zastrzeżenia kary umownej oraz niewykonanie (lub nienależyte wykonanie) zobowiązania przez dłużnika. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2017 r., na rozprawie, sprawy z powództwa (...) S.A. w L., przeciwko (...) Sp. z o.o. w Z., o zapłatę, na skutek apelacji obu stron, od wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 22 stycznia 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 4, pozycja: 7, Sygnatura: VI ACa 1697/15
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanki usprawiedliwiające wydziedziczenie i mające charakter trwały powinny istnieć co najmniej w momencie sporządzania przez spadkodawcę testamentu wydziedziczającego. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2017 r., na rozprawie, sprawy z powództwa I. G., przeciwko M. B., o zachowek, na skutek apelacji powódki, od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2015 r., sygn. akt IV C 1305/13, uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w Wa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 5, pozycja: 10, Sygnatura: I ACa 782/16
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokument prywatny stanowi pełnoprawny środek dowodowy, który sąd orzekający może uznać za podstawę swoich ustaleń faktycznych, a następnie wyrokowania. Co do zasady dokumenty prywatne korzystają przecież z domniemania autentyczności oraz że osoba, która podpisała dokument, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Domniemania te mogą zostać obalone. Tak więc choć z dokumentem prywatnym nie łączy się domniemanie zgodności z prawdą oświadczenia w nim zawartego, to nie przeszkadza, by sąd orzekają [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 6, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 2111/15
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 308 k.p.c. wyróżnia kategorię dowodów z urządzeń utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki, zaś katalog środków dowodowych o tym charakterze ma charakter otwarty. Ustawodawca wylicza przykładowe dowody, które powszechnie dzieli się na dwie grupy – dowody wizualne, tj. zawierające informacje postrzegane za pomocą wzroku (dowód z filmu, telewizji, fotokopii, fotografii, planów i rysunków), jak również dowody audialne, tj. zawierające informacje postrzegane za pomocą sł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 17 listopada 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 11, pozycja: 38, Sygnatura: I ACa 742/16
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jakkolwiek w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903, z późn. zm.) użyto sformułowania „zaskarżyć uchwałę do sądu”, to faktycznie chodzi w tym przypadku o wniesienie pozwu o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, chociaż dopuszcza się, aby zaskarżenie uchwały polegało także na wytoczeniu powództwa o ustalenie nieistnienia lub nieważności uchwały. Do wniosku tego prowadzi fakt, że powyższy przepis oraz art. 25 ust. 1 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 listopada 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 12, pozycja: 39, Sygnatura: VI ACa 826/15
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie poszkodowanego do sprawcy szkody komunikacyjnej ma swą podstawę w przepisie art. 436 k.c. w związku z art. 435 k.c. i podlega przedawnieniu w terminie określonym w art. 442[1] § 1 k.c. Termin ten znajduje zastosowanie także w przypadku dochodzenia roszczenia odszkodowawczego przez ubezpieczyciela, który wstąpił w prawa zaspokojonego poszkodowanego. Jest to termin trzyletni, liczony od daty dowiedzenia się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Sąd Apelacyjny w Warsz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 października 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: I ACa 452/16
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieudolność w sprawowaniu zarządu może skutkować odwołaniem z funkcji, ale nie uprawnia do wykluczenia spośród ogółu zrzeszonych. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 26 października 2016 r., na rozprawie, sprawy z powództwa F. R., R. S., W. P., przeciwko (...) w O., o uchylenie uchwał, na skutek apelacji pozwanej, od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 17 lutego 2016 r., sygn. akt I C 445/15: I. uchyla zaskarżony wyrok w punkcie I i postępowanie w tym zakresie umarza; [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 25 października 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 11, pozycja: 36, Sygnatura: I ACa 830/16
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosowanie przepisu 379 § 1 k.s.h. powinno polegać na bardzo restryktywnym przestrzeganiu zawartych w nim wymagań. Przepis ten ma zagwarantować pewność uczciwego obrotu w tych sytuacjach, w których interes spółki jest najbardziej zagrożony, a przez to chronić ten interes. Sąd Apelacyjny w Krakowie I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 25 października 2016 r., na rozprawie, sprawy z powództwa M. B., przeciwko (...) S.A. w K., o zapłatę, na skutek apelacji powoda, od wyroku Sądu Okręgowego w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 września 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 12, pozycja: 40, Sygnatura: I ACa 315/16
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Należy przyjąć, że pomimo młodego wieku powódki w momencie śmierci ojca, powódka doznała bólu i cierpienia, nawet jeżeli nie miało to miejsca w momencie zdarzenia, ale wraz z upływem czasu zaczęła zdawać sobie sprawę ze znaczenia tego faktu oraz krzywdy, której doświadczyła wychowując się bez udziału ojca w rodzinie zrekonstruowanej. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 28 września 2016 r., na rozprawie, sprawy z powództwa N. S., przeciwko (...) w W., o zapła [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, [13], 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU