STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 lipca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 125, Sygnatura: I ACa 436/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunkiem skutecznego dochodzenia zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką jest uzyskanie przez wierzyciela hipotecznego tytułu wykonawczego przeciwko właścicielowi nieruchomości, zasądzającego od niego zabezpieczoną hipoteką wierzytelność, chociażby właściciel był tylko dłużnikiem odpowiadającym rzeczowo (hipotecznym). Jeśli w akcie notarialnym nie ma poddania się egzekucji w trybie art. 77 pkt 4 k.p.c., to wierzyciel hipoteczny musi dochodzić zasądzenia zabezpieczonej hipoteką wierzyt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 maja 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 65, Sygnatura: I ACa 258/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W art. 204 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 115, poz.741), ustawodawca miał na myśli użytkowników nieruchomości zagospodarowanych. Do takiego wniosku prowadzi treść ostatniego fragmentu ust. 1 art. 204 tej ustawy w brzmieniu "...przysługuje roszczenie o ustanowienie użytkowania wieczystego oraz o przeniesienie własności znajdujących się na nim budynków, innych urządzeń i lokali". Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 6 maja 1998 r. sprawy z powód [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 14, Sygnatura: I ACz 51/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedopuszczalne jest uiszczenie wpisu od wniesionego przez stronę do sądu pisma przez potrącenie tego wpisu z wierzytelności strony w stosunku do Skarbu Państwa. Do potrącenia uregulowanego w przepisach art. 498-509 k.c. nadają się jedynie wierzytelności cywilnoprawne. Z UZASADNIENIA Pozwany Zygmunt C. w dniu 16 czerwca 1997 r. wniósł skargę o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w L. z dnia 29 grudnia 1993 r., sygn. akt (…) i Sądu Apelacyjnego w L. z dnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 13, Sygnatura: I ACa 13/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Cesja powoduje jedynie sukcesyjną zmianę wierzyciela w stosunku zobowiązaniowym łączącym cedenta z dłużnikiem. Inaczej mówiąc - nabywca z chwilą zawarcia umowy o przelew wstępuje we wszelkie prawa wierzyciela i nabywa w drodze przelewu tylko tyle praw, ile przysługiwało jego poprzednikowi prawnemu (cedentowi). Stąd sytuacja prawna dłużnika nie może ulec na skutek przelewu pogorszeniu w porównaniu z tą, jaka istniała przed przelewem. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 czerwca 1997 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 48, Sygnatura: I ACa 347/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z istoty kradzieży samochodu w sposób szczególnie zuchwały wynika, iż pozostawienie przez powoda w pojeździe dowodu rejestracyjnego nie stanowi naruszenia podstawowych obowiązków ubezpieczonego i podstawy do odmowy wypłaty odszkodowania lub jego zmniejszenia. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia l8 lutego 1998 r. Sąd Wojewódzki w W. zasądził od pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji “Warta” SA w W. na rzecz powoda L.R. tytułem odszkodowania za skradziony samochód kwotę 44 ty [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 listopada 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 49, Sygnatura: I ACa 240/99
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Statio fisci Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa od dnia 1 stycznia 1999 r. jest starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej (art. 4 pkt 9 i art. 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami w brzmieniu nadanym przez art. 137 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. nr 106, poz. 668).2. W miastach na prawach powiatu, statio fisc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 36, Sygnatura: I ACa 737/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o zwrot dotacji udzielonej na podstawie ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 46, poz. 201 z późn. zm.) przedawnia się z upływem lat dziesięciu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 października 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 37, Sygnatura: I ACr 738/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skarbowi Państwa przysługuje ustawowe prawo zastawu na wszystkich przedmiotach służących podatnikowi do wykonywania działalności zarobkowej, niezależnie od tego czyją własność przedmioty te stanowią, jeżeli zostały zajęte w zakładzie podatnika.Przedmiotem ustawowego prawa zastawu określonego w ww. przepisie ustawy o zobowiązaniach podatkowych mogą więc być również rzeczy stanowiące własność osoby trzeciej (nie tylko dłużnika lub osób określonych w art. 41 – 47 cytowanej ustawy), o ile rzec [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 października 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 4, pozycja: 49, Sygnatura: I ACr 122/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kompensata wierzytelności i długów między kilkoma podmiotami dochodzi do skutku czy to poprzez oświadczenie woli wszystkich tych podmiotów, czy to per facta concludetia. Nie zależnie od tego, w jakiej formie kompensata miała dojść do skutku, czy to – przy wszystkich teoretycznych zastrzeżeniach co do bytu takiej czynności – przez umowę wielostronną, czy to przez przejmowanie długów, czy tez wreszcie przez przelew wierzytelności, nie ulega wątpliwości, że dla jej skuteczności niezbędn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 czerwca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 4, pozycja: 50, Sygnatura: I ACa 139/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy z ani przepisów umowy, ani z umowy wspólników i postanowień regulaminu zgromadzenia wspólników dla powołania i odwołania członków zarządu spółki nie wynikał obowiązek zachowania trybu podejmowania uchwał wymaganego dla zmiany umowy spółki (art. 237 § k.h.), powzięcie kwestionowanej przez powoda uchwały w sposób wskazany w art. 236 k.h. było dopuszczalne. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, [13], 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU