STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 7, pozycja: 65, Sygnatura: II SA/Op 137/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Warunkiem zwolnienia się z odpowiedzialności administracyjnej jest nie tylko brak możliwości przewidzenia zdarzeń i okoliczności powodujących naruszenie, ale ponadto występujący jednocześnie brak wpływu na powstanie naruszenia. Dlatego wyłączenie odpowiedzialności przedsiębiorcy, w sytuacji gdy naruszenie wynika z zawinionego działania kierowcy, którym się on posługuje przy wykonywaniu transportu drogowego, prowadziłoby w istocie do każdorazowego uniknięcia sankcji przez ten podmiot za błędy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 2, pozycja: 19, Sygnatura: VI SA/Wa 2679/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W przepisie art. 2 pkt 35a Prawa o ruchu drogowym jest mowa o naciskach osi, a nie nacisku pojedynczej osi. 2. Przy wykładni przepisów definiujących pojazd nienormatywny, w części odwołującej się do przekroczenia nacisków na osie nie można pomijać pozostałych przepisów regulujących dopuszczalne naciski osi pojazdów na drogach publicznych. 3. Przepis art. 41 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym nie oznacza, że nienormatywne mogą być pojazdy tylko o pojedynczej osi napędowej. Przepis ten stanowi jed [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 4, pozycja: 38, Sygnatura: II SA/Lu 1246/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W myśl art. 59 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 599, z późn. zm.), postępowanie egzekucyjne umarza się, jeżeli obowiązek nie jest wymagalny, został umorzony lub wygasł z innych powodów albo jeżeli obowiązek nie istniał. Wygaśnięcie obowiązku może przy tym wynikać z różnych przyczyn, m.in. skutek taki powoduje wykonanie obowiązku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w Wydziale II, na rozpr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 5, pozycja: 40, Sygnatura: III SA/Gd 1103/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanka istnienia „uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia”, o której mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami, powinna być oceniana zgodnie z celem tej ustawy, którym jest zapobieganie zagrożeniom w ruchu drogowym, spowodowanym przez osoby, których stan zdrowia uniemożliwia sprawne prowadzenie pojazdów. Zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy powinny dotyczyć tego rodzaju aspektów zdrowia, które mogłyby mieć wpływ na zdolność do bezpieczn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 8, pozycja: 69, Sygnatura: III SA/Gd 124/17
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O wykonywaniu przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące bez wymaganego sprawdzenia okresowego, badania kontrolnego lub kalibracji, będącym podstawą do nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, można mówić m.in. wówczas, gdy tachograf utracił legalizację w związku z upływem okresu ważności badania okresowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2017 r., sprawy ze skargi A. Spółki [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 9, pozycja: 76, Sygnatura: II SA/Rz 1541/16
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Decyzja organu udzielającego zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym jest decyzją związaną a przepisy regulujące przesłanki odmowy, jako stanowiące wyjątek od zasady udzielania zezwolenia, muszą być interpretowane ściśle. 2. Odnośnie do współdziałania w procesie wydawania zezwolenia na wykonywanie krajowych przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych ustawodawca w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 11, pozycja: 94, Sygnatura: IV SA/Wr 526/16
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Konstrukcja definicji ustawowej pojęcia środka zastępczego jako środka używanego zamiast lub w takich samych celach, jak środki odurzające i substancje psychotropowe, wskazuje na to, że nie wymaga się każdorazowego badania jak dany środek jest faktycznie wykorzystywany przez konsumenta, lecz ustalenia, z jakim przeznaczeniem został wyprodukowany lub wprowadzony do obrotu. Z definicji tej wynika, że dla określenia, czy dany produkt ma charakter środka zastępczego, konieczne jest posiadanie prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 8, pozycja: 70, Sygnatura: III SA/Po 1017/16
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy art. 92a ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1414, z późn. zm.) przewidują odpowiedzialność administracyjną podmiotu wykonującego przewóz drogowy z tytułu naruszenia obowiązków lub warunków tego przewozu. Istota odpowiedzialności administracyjnej sprowadza się do tego, że aby pociągnąć do niej określony podmiot (podmiot administrowany) konieczne jest zaistnienie wyłącznie dwóch zasadniczych przesłanek: po pierwsze, podmiot [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 marca 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 7, pozycja: 68, Sygnatura: III SA/Kr 155/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za dzień roboczy w rozumieniu art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2000 r., poz. 1953, z późn. zm.) nie może być uznana sobota. Wojewódzki Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 29 marca 2017 r., sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w K. Ś.Z., na uchwałę Rady Miasta K. z dnia 26 listopada 2003 r., nr XXXII/268/03, w przedmiocie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na tere- nie K. w strefie płatne [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 marca 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 8, pozycja: 74, Sygnatura: I SA/Gl 1372/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zarejestrowanie odbiornika pod rządami ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”, bez jego późniejszego wyrejestrowania, stanowi wystarczającą przesłankę istnienia wynikającego z ustawy obowiązku uiszczania opłat za jego używanie (aktualnie jest to opłata abonamentowa), który podlega egzekwowaniu w trybie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym. 2. Regulacja dotycząca opłat abonamentowych, którą obo [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, [13], 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU