STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2018 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKz 160/18
Data wprowadzenia do systemu: 21-08-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy art. 6 ust. 2, art. 11, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym pozostają w kolizji z obowiązującymi na terenie RP i mającymi przed nimi pierwszeństwo uregulowaniami prawa międzynarodowego, w tym art. 8 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, którego treść ma swe odzwierciedlenie w art. 7 i art. 8 Karty praw podstawowych oraz art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2018 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 9, pozycja: 20, Sygnatura: III AUa 521/17
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro rozwiązanie umowy o pracę jest ustawowym warunkiem nabycia prawa do emerytury pomostowej, to musi być on spełniony w chwili ubiegania się o świadczenie. Brak spełnienia tego warunku w chwili wydania decyzji i rozpoznawania sprawy przez sąd uzasadnia oddalenie odwołania bez potrzeby badania spełnienia kolejnych warunków do nabycia prawa do tego świadczenia. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2018 r. sprawy Z. W., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (&# [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 czerwca 2018 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 6, pozycja: 11, Sygnatura: III APo 4/18
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawodowy według Wielkiego słownika języka polskiego (...) to „taki, który jest związany z pracą w danym zawodzie”. Nie może budzić wątpliwości, że obowiązki zawodowe osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy są tożsame z obowiązkami pracowniczymi. Natomiast użycie słowa zawodowy związane jest m.in. potrzebą objęcia tym pojęciem także nieetatowych członków kolegiów. Zatem etatowy członek kolegium odpowiada za naruszenie obowiązków zawodowych, a ich zakres obejmuje także dyscypl [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Formy stadialne i postacie zjawiskowe czynów w prawie cywilnym - Michał Niedośpiał

Rocznik: 2018, miesiąc: 6, pozycja: 1, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Formy stadialne i postacie zjawiskowe czynów w prawie cywilnym Streszczenie Przedmiotem artykułu są formy stadialne oraz postacie zjawiskowe czynów na tle Kodeksu cywilnego, w tym popełnienia czynu niedozwolonego, odpowiedzialności odszkodowawczej za wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (ex contractu) (art. 471 i nast. k.c.), dóbr osobistych (art. 23, art. 24 k.c.), bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405, art. 410 k.c.), ochrony własności (art. 222–231 k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 maja 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 11, pozycja: 39, Sygnatura: I ACa 1269/17
Data wprowadzenia do systemu: 09-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustalenie wpływu wypadku na stan psychiki pokrzywdzonego wymaga wiedzy specjalistycznej w rozumieniu przepisu art. 278 k.p.c., przy czym dowodu z opinii biegłego nie mogłaby zastąpić nawet wiedza specjalistyczna z tego zagadnienia posiadana przez sąd, a tym bardziej przez pełnomocników stron. 2. Samo ustalenie faktu przyczynienia się poszkodowanego do szkody nie skutkuje obowiązkiem zmniejszenia należnego mu odszkodowania. Stwierdzenie takie jest tylko warunkiem miarkowania odszkodowania, a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 maja 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 11, pozycja: 41, Sygnatura: V ACa 420/17
Data wprowadzenia do systemu: 09-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Długi czas trwania postępowania nie stanowi przesłanki odstąpienia od reguł ogólnych poprzez zasądzenie odsetek od innej daty niż wyznaczona na podstawie art. 455 k.c. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2018 r., na rozprawie, sprawy z powództwa M. K. i E. K., przeciwko M. M. i J. M., o zapłatę, na skutek apelacji pozwanych, od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 15 marca 2017 r., sygn. akt I C 54/15 oraz zażalenia powodów, na postanowienie o ko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 maja 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 11, pozycja: 20, Sygnatura: III AUa 997/17
Data wprowadzenia do systemu: 09-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla oceny, czy pracownik wykonywał pracę w szczególnych warunkach, nie ma istotnego znaczenia nazwa zajmowanego przez niego stanowiska, tylko rodzaj powierzonej mu pracy, jeżeli była ona wykonywana w warunkach pozwalających na uznanie jej za jeden z rodzajów pracy wymienionych w ostatnio powołanym wykazie A stanowiącym załącznik do rozporządzenia z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 10, pozycja: 37, Sygnatura: V ACa 163/18
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa darowizny, jako czynność dokonana przed notariuszem, jednoznacznie nazwana i zawierająca elementy istotne właściwe umowie darowizny z art. 888 i nast. Kodeksu cywilnego, powinna zostać uwzględniona przy obliczaniu zachowku, stosownie do przepisów art. 993–994 k.c. Ustawodawca, poza wyjątkami wskazanymi w tych przepisach, nie uzależnił doliczania wartości świadczeń na podstawie umów darowizn do substratu zachowku od ich przedmiotu. Także zatem w przypadku, gdy przedmiotem darowizny je [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 maja 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 9, pozycja: 16, Sygnatura: III AUa 987/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Surowsze wymagania odnośnie do oceny zgromadzonego materiału i czynienia ustaleń na potrzeby wydania orzeczenia ciążą na sądzie odwoławczym wówczas, gdy odmiennie ustala on stan faktyczny w sprawie niż to uczynił sąd I instancji. Inaczej jest natomiast wtedy, gdy orzeczenie wydane na skutek apelacji zmierza do jej oddalenia, a tym samym utrzymuje w mocy ustalenia poczynione przez sąd I instancji. Sąd Apelacyjny w Lublinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 23 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 10, pozycja: 20, Sygnatura: II AKa 92/18
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uczestniczenie w obrocie należy rozumieć jako korelat wprowadzania do obrotu. Jest to zatem przyjęcie w jakiejkolwiek formie, odpłatnie lub nieodpłatnie, środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej przez osobę niebędącą konsumentem w celu dalszego przekazania kolejnej osobie. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2018 r., sprawy Ł. W., oskarżonego z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 179, poz. 1485 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, [13], 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU