STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 lutego 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 9, pozycja: 31, Sygnatura: II AKa 6/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Autonomiczność przeprowadzonych przez niemieckie służby czynności procesowych nie wyklucza jednak możliwości wykorzystania ich utrwalonych wyników w postaci protokołów i dokumentów w toczącym się na terenie Rzeczypospolitej postępowaniu. W takim wypadku, materiały udostępnione polskim organom wymiaru sprawiedliwości w ramach pomocy prawnej przewidzianej w art. 1 ust. 1 Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych (Dz.U. nr 76 z 1999 r., poz. 854), jeśli spełniają wymogi przewidz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 7 lutego 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 5, pozycja: 15, Sygnatura: I ACa 611/07
Data wprowadzenia do systemu: 22-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Aby określony składnik „wyszedł z masy upadłości” winno dojść do jego wyłączenia czy to na wniosek zainteresowanego, czy też z inicjatywy syndyka i dopóki to nie nastąpi, dopóty określony składnik (udział) znajduje się w masie upadłości. Zgodnie z art. 42 k.r. i o. w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, od chwili ustania wspólności ustawowej stosuje się odpowiednio do majątku, któr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 7 lutego 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 1050/07
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustawodawca nakładając na zamawiającego obowiązek zawarcia umowy w sprawie zamówień publicznych (a więc w istocie złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu) przyznaje wykonawcy jednocześnie roszczenie o wykonanie tego świadczenia (złożenia oświadczenia woli). Roszczenie to może być dochodzone przed sądem, a uwzględniające je prawomocne orzeczenie wywołuje skutki przewidziane w art. 64 k.c. 2. Wykazanie szkody w postaci utraconych korzyści wymaga udowodnienia tak dużego prawdopodobieństwa osi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 lutego 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKz 60/08
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle uznanych reguł wykładni norm prawnych, chybione byłoby przekonanie, że każdorazowa decyzja Sądu Apelacyjnego, podejmowana na podstawie art. 263 § 4 k.p.k., mimo zgodności z polską ustawą procesową, jest sprzeczna z prawem międzynarodowym, w tym zwłaszcza z art. 5 ust. 3 Konwencji Europejskiej i jako taka podlega dyskwalifikacji niezależnie od zachowania wszystkich warunków stosowania środków zapobiegawczych i przedłużania czasu ich trwania, określonych w rozdziale 28 k.p.k. Do takie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 9, pozycja: 32, Sygnatura: II AKa 374/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Delegacja jest aktem wydawanym jednoosobowo przez Ministra Sprawiedliwości i w tym zakresie musi ona odpowiadać wymaganiom wskazanym w uchwale pełnego składu Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2007 r. Do delegowania sędziego na podstawie art. 26 § 1 i § 2 u.s.w. wymagana jest, w ramach porozumienia, jedynie zgoda Ministra Obrony Narodowej i dotyczy ona jedynie spraw pozostających w jego właściwości, a wynikających z zakresu działania Ministra Obrony Narodowej. Z UZASADNIENIA P. W. i E. M. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 6, pozycja: 21, Sygnatura: II AKa 404/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 130 § 3 k.k. wymaga, aby zachowanie sprawcy było zwrócone przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie przedmiotem czynności wykonawczej w zakresie deklarowanej gotowości mogą być jedynie te wiadomości, których przekazanie obcemu wywiadowi może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. Z UZASADNIENIA Prokurator oskarżył M. T. o to, że w okresie od dnia 30 września 2003 r. do października 2004 r. w W. zgłosił gotowość działania na rzecz wywiadu Federacji R. przeciwko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 8, pozycja: 29, Sygnatura: II AKa 405/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dowód w postaci informacji uzyskanych z podsłuchu telefonicznego w trakcie rozmowy prowadzonej przez osobę, co do której właściwy Sąd wydał zezwolenie na stosowanie podsłuchu, z oskarżoną (...), co do której takiego zezwolenia nie uzyskano, nie może być procesowo wykorzystany, zarówno w postępowaniu przeciwko tej oskarżonej, jak i przeciwko oskarżonemu (...), którego m.in. ta rozmowa miała dotyczyć. Z UZASADNIENIA Prokurator oskarżył: R. K. o to, że: I. w dniu 29 marca 2004 r. w P., po uprz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: V KK 460/07
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2008 r., V KK 460/07[1] Wprawdzie w sprawie tej akt oskarżenia zawierał, uzgodniony z oskarżonym, wniosek prokuratora o wydanie wyroku bez przeprowadzania rozprawy i orzeczenie kary 120 stawek dziennych grzywny, skoro jednak sprawę rozpoznawano w trybie nakazowym, a nie na posiedzeniu wyznaczonym w trybie wskazanym w art. 339 § 1 pkt 3 w związku z art. 343 k.p.k., to sąd był związany górną granicą kary grzywny okre [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 8, pozycja: 10, Sygnatura: III APa 118/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po jej wprowadzeniu do Kodeksu pracy winno nastąpić na podstawie odrębnej umowy, niż umowa o pracę, chociaż umowa o zakazie konkurencji związana jest z istniejącym stosunkiem pracy. Z UZASADNIENIA Powód J. M. wniósł ostatecznie o zasądzenie kwoty 200 687 zł za 6–miesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę, kwoty 318 019 zł tytułem 12–miesięcznego wynagrodzenia oraz kwoty 79 505 zł tytułem odszkodowania za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 11, pozycja: 36, Sygnatura: I ACa 1065/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchwała ostatniego walnego zgromadzenia członków spółdzielni może określić cel, na który zostanie przeznaczony pozostały majątek, w szczególności iż zostanie on w całości lub w części podzielony między członków. Ustawodawca w art. 125 § 5 Prawa spółdzielczego wyraz „ostatniego” odniósł do walnego zgromadzenia, a nie do uchwały. Wynika więc, że na ostatnim walnym zgromadzeniu spółdzielni może zostać podjęta uchwała dotycząca przeznaczenia pozostałego majątku. Sąd Apelacyjny w Pozna [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, [121], 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU