STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 5, pozycja: 38, Sygnatura: II CSK 22/07
Data wprowadzenia do systemu: 09-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 6 k.c. dopuszcza możliwość rozstrzygnięcia przez sąd sporu także wtedy, gdy strona obarczona ciężarem dowodu nie udowodni faktów, z których wywodzi skutki prawne. Sąd nie ma obowiązku działania z urzędu w tym postępowaniu gospodarczym, prowadzonym z udziałem podmiotów profesjonalnie zajmujących się działalnością gospodarczą, co jest zgodne z obecnymi tendencjami w ukształtowaniu kontradyktoryjnego postępowania sądowego. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Aleksandry K., przeci [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 32, Sygnatura: I SA/Gl 94/07
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przychód z odpłatnego zbycia wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, jest przychodem z działalności gospodarczej tylko w oparciu o dyspozycję art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ten właśnie przepis, jako przepis szczególny, rozszerzył zakres przychodów z działalności gospodarczej na przychody ze zbycia - ogólnie rzecz nazywając - majątku podmiotu gospodarczego. Wynika to z użytego w tym przepisie sformu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: III SA/Wa 3620/06
Data wprowadzenia do systemu: 12-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniosek o przesunięcie terminu nie mógł być potraktowany przez organ jako zażalenie na postanowienie. Przepisy Ordynacji podatkowej nie przewidują instytucji przesunięcia terminu. Organ podatkowy nie mógł potraktować tego wniosku także jako wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia, ponieważ w dniu jego złożenia termin ten nie upłynął. UZASADNIENIE Zaskarżonym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postanowieniem z dnia 12 września 2006 r., nr 1461/DCi-1/415/Z/ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 82, Sygnatura: I SA/Gd 256/06
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku świadczenia usług na rzecz innych gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych, bądź jednostek budżetowych skarżący będący gospodarstwem pomocniczym jednostki budżetowej będzie korzystał ze zwolnienia od podatku od towarów i usług od świadczonych usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. Przy czym podkreślić należy, że korzystanie ze zwolnienia nie ma charakteru fakultatywnego, co oznacza, że skarżący nie może opodatkować us [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 83, Sygnatura: III SA/Wa 4045/06
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obniżona stawka ma zastosowanie tylko do tych robót (budowlano-montażowych i konserwacyjnych) i remontów, które są związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Wskazane roboty lub remonty niezwiązane z taką infrastrukturą lub też związane z infrastrukturą inną niż towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu, nie korzystają z obniżonej stawki. UZASADNIENIE Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, decyzją z dnia 21 lutego 2006 r., wydaną na podst [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 84, Sygnatura: I SA/Gd 9/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pobór energii nie stanowi odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Opłaty za nielegalny pobór energii cieplnej, mające charakter kar pieniężnych za czynność sprzeczną z prawem, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. UZASADNIENIE Przedsiębiorstwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: I SA/Gl 137/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro zarządzający lotniskiem w uchwale określił wielkość gruntów położonych w części lotniczej lotniska użytku publicznego, to decyzja Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zatwierdzeniu obszaru lotniczego lotniska nie stanowi wyłącznego wyznacznika, którym mógłby się kierować organ podatkowy przy ocenie, czy należności podatkowe zostały ustalone w prawidłowej wysokości. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2007 r., sprawy ze skarg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 37, Sygnatura: IV SA/Wa 2132/06
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Z gramatycznej wykładni definicji (zawartej w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) nie można jednoznacznie wywieść, na kim ciąży obowiązek wybudowania studzienki, odbiorcy usług czy też dostawcy. Wywieść z niej jednak można bezspornie, iż każde przyłącze, co do zasady winno być zakończone studzienką. Zgodnie z ww. definicją niedopuszczalna jest bowiem sytuacja jej braku, może być ona najwyżej usytuowana poza granicami [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I CSK 16/07
Data wprowadzenia do systemu: 12-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wszystkie elementy formy przestrzennej wspólnotowego znaku towarowego wymagają łącznej ich oceny przy badaniu realizacji przez ten znak funkcji odróżniającej. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Chocoladenfabriken Lindt & Spruengli AG z siedzibą w K., Szwajcaria, przeciwko "Terravita" Sp. z o.o. w P., o ochronę wspólnotowego znaku towarowego, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 13 kwietnia 2007 r., skargi kasacyjnej strony powodowej, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Wars [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 5 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 83, Sygnatura: II SA/Ol 114/07
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Konsekwencją stwierdzenia nieważności decyzji o podziale nieruchomości w części potwierdzającej przejście na gminę własności działek wydzielonych pod drogi jest to, że organ orzekający w sprawie odszkodowania jest zobowiązany wyjaśnić, czy przy podziale nieruchomości rzeczywiście doszło do wydzielenia działek pod budowę ulic. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 13 lutego 2007 r., sygn. II SA/Bk 669/06. Piotr Brzozowski I-7-2007 Decyzje jako akty kierowane do p [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, [121], 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU