STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 1994 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 24, Sygnatura: III CZP 70/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej , odsetki od odsetek należy liczyć od dnia wytoczenia powództwa o te odsetki (art. 482 § 1k.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 25, Sygnatura: III CZP 144/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Liczbę akcji sprzedawanych na zasadach preferencyjnych poszczególnym grupom pracowników może określić wyłącznie statut jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, ustalany przez Ministra Przekształceń Własnościowych (art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - Dz.U .Nr 51, poz. 298 z późn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 26, Sygnatura: III CZP 107/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedopuszczalne jest wpisanie w dziale I księgi wieczystej praw współwłasności do innej nieruchomości także wówczas, gdy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego niemieckiego, w poprzednio prowadzonej księdze wieczystej wpis taki był dokonany. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 27, Sygnatura: III CZP 104/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy doliczaniu okresu posiadania sprzed wejścia w życie przepisów wyłączających możliwość zasiedzenia nieruchomości - do okresu posiadania, o którym - stosownie do art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321) skraca się termin zasiedzenia, nie mają zastosowania przepisy art. XLI i XLII ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 4, pozycja: 29, Sygnatura: III CZP 124/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku, gdy umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przewiduje możliwość umorzenia udziałów, a nie zawiera postanowień, co do odpłatności umorzenia, byłemu wspólnikowi przysługuje roszczenie o zapłatę ekwiwalentu według wartości bilansowej udziału także wówczas, gdy nie zaskarżył on uchwały zgromadzenia wspólników o umorzeniu udziałów i wypłacie ekwiwalentu według wartości nominalnej udziału. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 4, pozycja: 30, Sygnatura: III CZP 129/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokumenty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. Nr 72 z 1992 r., poz. 359 ze zm.) są podstawą wpisu hipoteki także na własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego przysługującym kredytobiorcy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 4, pozycja: 31, Sygnatura: II CRN 152/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przy ocenie, czy ugoda zawarta w bankowym postępowaniu ugodowym (art. 16 ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. Nr 18, poz. 82) uwzględnia „ interesy wierzycieli na warunkach nie krzywdzących” (art. 18 ust. 1 tej ustawy) należy brać pod rozwagę: możliwości zapłaty sumy długów przez dłużnika oraz znaczenie umorzonej części długu i sposób zapłaty jego części nie umorzonej dla działalności gospodar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 4, pozycja: 32, Sygnatura: III CZP 125/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokonanie przez nabywcę samochodu jego przewłaszczenia na rzecz banku w celu zabezpieczenia pobranego kredytu nie stanowi przeszkody w dochodzeniu odszkodowania od zbywcy w razie ujawnienia, że samochód pochodził z kradzieży i został zwrócony osobie uprawnionej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 39, Sygnatura: II CRN 29/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niedopuszczalne jest uzależnienie wstąpienia do spółki – w miejsce zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego - Skarbu Państwa, jako jego następcy z mocy prawa, od zgody pozostałych wspólników wyrażonej w uchwale zgromadzenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 40, Sygnatura: III CZP 2/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zmieniona przez sąd na podstawie art. 1 ust. 1 z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych (Dz.U. Nr 44, poz. 255 ze zm.). [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, [123], 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU