STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 50, Sygnatura: I ACz 14/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli spośród kilku dochodzonych roszczeń sąd wyłączył do odrębnego rozpoznania jedno roszczenie i zdecydował się na jego przyznanie według właściwości innemu sądowi, to decyzja o przekazaniu powinna zapaść w formie postanowienia sporządzonego na odrębnym druku z dokładnym określeniem przedmiotu sprawy przekazywanej innemu sądowi. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 51, Sygnatura: I ACz 57/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wybór postępowania nakazowego jest prawem powoda. Powód może bowiem, według swego uznania, wytoczyć powództwo zarówno w trybie zwykłym, jak i przewidzianym dla postępowania nakazowego (art. 482 i 485 k.p.c.) oczywiście gdy są formalne podstawy do wszczęcia takiego postępowania (art. 485, 486, i 479 k.p.c.). Zasadność takiego wyboru oceni sąd orzekający w sprawie, zaś obrona pozwanego może polegać wówczas tylko na wniesieniu zarzutów. Nie może on natomiast zapobiec rozpoznaniu sprawy w postępowan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 lipca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 52, Sygnatura: I ACr 308/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli określone działanie nie mieści się w katalogu czynów wyraźnie zakazanych przez ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211) należy na podstawie przewidzianej w art. 3 tej ustawy klauzuli generalnej, jako uniwersalnego zakazu nieuczciwej konkurencji, ocenić charakter tego działania, z uwzględnieniem przesłanek przewidzianych w tym przepisie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 2 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 53, Sygnatura: I ACz 61/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalenie czynu karnego w rozumieniu art. 177 § 1 pkt. 4 k.p.c. może mieć wtedy wpływ na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej, gdy odpowiedzialność cywilna nie jest oparta na innych podstawach, np. umowa, a materiał dowodowy nie pozwala wydać wyroku uwzględniającego powództwo. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 54, Sygnatura: I ACz 172/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W celu dokonania – niezbędnej z punku widzenia rozstrzygnięcia o kosztach procesu – oceny, w jakim zakresie strony procesy rozwodowego przegrały sprawę, konieczne jest uwzględnienie nie tylko rozstrzygnięcia, które dotyczy żądania orzeczenia rozwodu, ale także uwzględnić należy rozstrzygnięcie odnoszące się do kwestii winy rozkładu pożycia małżeńskiego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 55, Sygnatura: I ACr 329/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykładni przepisów powołanej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej nie można odrywać od przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. zawierającej ordynację wyborczą do rad gmin. Ustawa ta rozgranicza abstrakcyjne czynne prawo wyborcze do rad gmin (art. 2 ust. 1 i ust. 2) i prawo wybierania do konkretnej rady (art. 2 ust. 3). To ostatnie prawo przysługuje w zasadzie tylko osobom stale zamieszkałym na obszarze działania tej rady. Fakt stałego zamieszkania wynika z zameldowania tej osoby na pobyt stały, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 16 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 56, Sygnatura: I ACr 617/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt posiadania prawa do innego lokalu mieszkalnego, sam w sobie nie wyłącza możliwości ubiegania się o przyjęcie w poczet przydział lokalu w trybie art. 221 § 1 prawa spółdzielczego. Fakt ten może być jedynie istotny dla oceny przesłanki wspólnego zamieszkiwania z członkiem spółdzielni w rozumieniu art. 221 § 1, a konkretnie dla oceny, czy osoba bliska swoje cele życiowe i mieszkaniowe realizowała w lokalu, do którego przysługiwało jej prawo, czy też lokalu członka i dlaczego doszło do sytuacj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 57, Sygnatura: I ACz 134/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniosek pozwanego, któremu nie doręczono odpisu pozwu, o uzupełnienia zarządzenia przewodniczącego o zwrocie pozwu postanowieniem zasądzającym na jego rzecz od powoda poniesione koszty zastępstwa procesowego – jest niedopuszczalny i polega odrzuceniu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 57, Sygnatura: III AUr 556/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zatrudnienie poza obszarem państwa polskiego u zagranicznego pracodawcy bez odprowadzania z tego tytułu składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie może być uznane za zatrudnienie, o którym mowa w przepisach § 4 ust. 1, 2 i § 8 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r, w sprawie wieku emerytalnego.. dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 września 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 58, Sygnatura: I ACr 391/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro nie doszło do powstania zobowiązania za jakie poręczyciele udzielili wierzycielowi poręczenia, to w konsekwencji nie doszło do powstania zobowiązania z udzielonego poręczenia, co jest następstwem akcesoryjności umowy poręczenia wynikającej z uregulowania w art. 876 k.c. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, [123], 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU