STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 8, pozycja: 24, Sygnatura: I ACa 580/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 13 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. nr 215 z 2002 r., poz. 1823 ze zm.), który zawiera otwarty katalog działań konsula wobec osób zatrzymanych, aresztowanych lub w inny sposób pozbawionych wolności, nie daje konsulowi swobody co do podjęcia decyzji o udzieleniu pomocy, jedynie umożliwia wybór sposobu postępowania. UZASADNIENIE Piotr N. domagał się zasądzenia od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Spraw Zagranicz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 56, Sygnatura: II AKzw 963/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Z treści art. 153 § 3 k.k.w. wynika, że nie można udzielić przerwy przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego, chyba że zachodzi wypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy. II. Przez wypadek losowy należy rozumieć zdarzenie nagłe o charakterze wyjątkowym, które dotknęło skazanego lub jego najbliższych (śmierć, pożar lub inna klęska żywiołowa). Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 9, Sygnatura: III AUa 1078/07
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W odniesieniu do emerytur i rent nie ma prawnej możliwości stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przez organ emerytalno-rentowy. Z UZASADNIENIA J. N. odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w P. z dnia 15 czerwca 2007 r., odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 20 grudnia 1991 r. o rewaloryzacji jego renty inwalidzkiej, domagał się jej uchylenia i zobowiązania ZUS-u do wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzeni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: VI ACa 842/07
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Specyfika wyszukiwania, rezerwacji i zakupu biletów lotniczych przez Internet w systemie online powoduje że zamieszczona w nim reklama usług tanich linii lotniczych kierowana jest do oznaczonego kręgu konsumentów. Wprowadzająca w błąd (niepełna) reklama nie ma w tych okolicznościach zdolności do wpływania na decyzję jej adresatów co do zakupu usług. UZASADNIENIE W dniu 23 stycznia 2006 r., AAÖL AG z siedzibą w W. wystąpiła z pozwem przeciwko SE. A., a.s. z siedzibą w B., o zakazanie n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 9, pozycja: 15, Sygnatura: I ACa 1080/07
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Mirosław Karpiuk, Maciej Lach Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2007 r., I ACa 1080/07 Nadmierne pozbawienie światła słonecznego lokalu mieszkalnego znacznie ogranicza jego atrakcyjność dla ewentualnego nabywcy, może prowadzić do obniżenia wartości tego lokalu i tym samym całej nieruchomości, a w efekcie do powstania szkody jej właściciela. I Spółdzielnia H., będąc użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w W. przy ulicy W. i właścicielem budynku, dni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 20, Sygnatura: II AKz 653/07
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pomimo spełnienia wszystkich przesłanek przewidzianych w art. 105 ust. 2 lit. b Prawa bankowego, prokurator nie jest uprawniony do samodzielnego występowania do Biura Informacji Kredytowej SA, jako instytucji utworzonej i działającej na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. nr 72 z 2002 r., poz. 665 z późn. zm.) o uzyskanie informacji stanowiącej tajemnicę bankową, lecz zgodnie z art. 106c Prawa bankowego jest zobligowany do złożenia wniosku do wła [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: II AKz 746/07
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Celem postępowania ekstradycyjnego jest jedynie rozstrzygnięcie jego prawnej dopuszczalności i wystarczające jest uprawdopodobnienie zarzutu popełnienia przestępstwa. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy w W. stwierdził prawną dopuszczalność wydania C. N. B. - obywatela amerykańskiego władzom Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w celu przeprowadzenia wobec niego postępowania karnego. Jednocześnie Sąd ten nie uwzględnił wniosku o zmianę środka zapobiegawczego na poręczenie osobiste i przedłu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 listopada 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: II AKz 719/07
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 20 ustawy o sejmowej komisji śledczej stanowi zasadę dyskontynuacji prac komisji śledczych w związku z końcem kadencji sejmu, który ją powołał. Wraz z upływem kadencji Sejmu, zakończeniu ulegają wszelkie działania komisji oraz automatycznie czynności organów, które działały na jej wniosek czy zlecenie. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy w Warszawie, postanowieniem z dnia 16 października 2007 r., odmówił uwzględnienia wniosku Sejmowej Komisji Śledczej o ukaranie H. G.-W. karą porządkową [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 27 listopada 2007 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III APa 16/07
Data wprowadzenia do systemu: 01-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Paragraf 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. nr 89, poz. 568) pozwalał na określenie pracownikowi, za jego zgodą, ryczałtu w walucie obcej, obejmującego ogólną kwotę należności. Zatem wartość ta, przy założeniu, że jej ustalanie uwzględnia zasady wynikające z rozporządzenia, może zostać zdefiniowana przez pracodawcę dow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 listopada 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 60, Sygnatura: II AKa 256/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunkiem złożenia wyjaśnień w trybie art. 176 § 1 k.p.k. jest to, by w protokole przesłuchania podejrzanego zawrzeć zapis świadczący o tym, że żądanie złożenia wyjaśnień na piśmie zostało wyrażone właśnie przez podejrzanego lub jego obrońcę. Skoro protokół takiego żądania nie zawiera, ani też nie wspomniano w nim by takie wyjaśnienia w ogóle zostały złożone, to jest oczywiste, że złożone do protokołu "oświadczenie" nie stanowiło wyjaśnień. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w d [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, [123], 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU