STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 111, Sygnatura: V CZ 11/07
Data wprowadzenia do systemu: 09-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oświadczenie strony o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (art. 102 ust. 2 u.k.s.c.) nie musi być złożone na "urzędowym druku", powinno natomiast zawierać informacje określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. nr 27, poz. 200). Sąd Naj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 marca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 75, Sygnatura: III Sa/Wa 4234/06
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro strona skarżąca ma zamiar przekazać do faktycznego władania środki trwałe (ruchomości i część nieruchomości –hali produkcyjnej, magazynów, biur) należące do jej przedsiębiorstwa żonie, która zamierza również prowadzić własne przedsiębiorstwo, dojdzie wówczas do faktycznego – gospodarczego przekazania ww. rzeczy, czynność ta – w świetle art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, jeśli podatnikowi (temu, który przekazuje) przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podat [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 51, Sygnatura: I KZP 2/07
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Weksel niezupełny (in blanco) może stanowić dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej, o którym mowa w art. 310 § 1 k.k. Sąd Najwyższy, w sprawie Mateusza R., po rozpoznaniu, przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Okręgowy w Tarnowie, postanowieniem z dnia 20 grudnia 2006 r., sygn. akt II Kz 273/06, zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy: "Czy użyte w art. 310 § 1 k.k. zwroty środek płatniczy albo dokument uprawniający do otrzymania [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 marca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 8, pozycja: 66, Sygnatura: III SA/Wa 211/07
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stawka VAT od kwoty marży od świadczenia usług turystyki wynosi 22%, a jeżeli usługi te są świadczone na terytorium krajów trzecich, tj. spoza Wspólnoty, stawka podatku wynosi 0% (art. 41 ust. 1 w związku z art. 119 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług). Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie przewidują innej stawki preferencyjnej do opodatkowania marży, o której mowa w art. 119 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. UZASADNIENIE Zaskarżoną decyzją z dnia 3 lutego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 8, pozycja: 64, Sygnatura: III SA/Wa 4044/06
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 110 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., wolna od podatku dochodowego była „wartość świadczeń przysługujących członkowi służby zagranicznej wykonującemu obowiązki służbowe w placówce zagranicznej oraz wartość świadczeń przysługujących pracownikom polskich jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 marca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 104, Sygnatura: I ACa 1161/06
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można się wprawdzie zgodzić z tym, że czynności zachowawcze nie są rodzajem czynności zarządu rzeczą wspólną, ale nie oznacza to, że w zakresie czynności zachowawczych wystarczy sprzeciw każdego ze współwłaścicieli, nawet mniejszościowego. Po pierwsze bowiem, przepis art. 209 k.c. wyraża zasadę samodzielności działania, po drugie, skoro czynności zachowawcze zalicza się do czynności zwykłego zarządu, to przynajmniej należy respektować zasadę większości, o której mowa w art. 201 k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 45, Sygnatura: II GZ 31/07
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Brzozowski 45-4-2007 I Nie można ustawodawcy przypisać woli ograniczenia zakresu stosowania art. 63 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do wniosków wymienionych w innych niż p.p.s.a. ustawach. Taki zamiar ustawodawcy pozostawałby w sprzeczności z wyraźnym sformułowaniem "jeżeli ustawy tak stanowią" bez zastosowania dookreślenia wyłączającego p.p.s.a. z kręgu ustaw o jakich w przepisie tym mowa. Z treści art. 63 oraz art. 230 § 1 p.p.s.a. z jednej strony i art. 173 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 marca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 7, pozycja: 59, Sygnatura: II SA/Wa 4088/06
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Biegli sądowi nie zostali wyłączeni spod działania ustawy o VAT. UZASADNIENIE 1. Pismem z dnia 11 października 2005 r., Jerzy W. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego W. T. z prośbą o udzielenie odpowiedzi, na podstawie art. 14 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej (Dz.U. nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) – dalej jako Ordynacja – na pytanie o opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności biegłego sądowego wykonywanych na zlecenie organów państwowych. Zdaniem podatn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 8 marca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 8, pozycja: 61, Sygnatura: I SA/Gd 714/06
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przychody otrzymywane przez osoby z tytułu uczestnictwa w organach osób prawnych nie mogą być zakwalifikowane do przychodów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, a tylko takie przychody objęte są zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. UZASADNIENIE Jednostka organizacyjna samorządu lekarzy zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zwolnienia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 124, Sygnatura: V CSK 444/06
Data wprowadzenia do systemu: 09-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tajemnicą przedsiębiorstwa są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Fakt, że informacje dotyczące poszczególnych elementów urządzenia są jawne nie decyduje o odebraniu zespołowi wiadomości o produkcie przymiotu poufności. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa "MM PETRO" Spółki z ograniczoną odpowiedzialn [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, [123], 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU