STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 28, Sygnatura: II AKz 1 79/99
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 81 k.k. wyraźnie wskazuje na konieczność spełnienia pierwszego z wymogów w nim wymienionych, to jest odbycie dalszego – co najmniej jednego roku – z orzeczonej uprzednio kary pozbawienia wolności, co oznacza, iż w pozostałym zakresie, do ponownego warunkowego zwolnienia mają zastosowanie limity odbycia części kary, wymienione w art. 78 § 1 i 2 k.k., liczone od pełnego jej wymiaru. Nie ma racjonalnego powodu do określania ich, w sytuacji z art. 81 k.k., jako biegnących [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnych w Katowicach z dnia 11 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 54, Sygnatura: II AKa 304/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązkiem sądu wynikającym z zasady prawdy obiektywnej jest dążenie do wyjaśnienia wszelkich istotnych wątpliwości w sprawie, zwłaszcza zaś do wyjaśnienia sprzeczności i to przy uwzględnieniu całości zebranego materiału dowodowego, zgodnie z treścią art. 410 k.p.k. (art.357 d.k.p.k.). Uzasadnienie wyroku, które nie spełnia tych wymogów, uniemożliwia sądowi II instancji kontrolę zaskarżonego orzeczenia i prawidłowe ustosunkowanie się do zarzutów podniesionych w apelacji. Uchybienie takie powodu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 67, Sygnatura: II AKz 34/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie sytuacja taka, że tymczasowe aresztowanie będzie trwało w postępowaniu przygotowawczym, pomimo iż przedłużone zostało bez wniosku prokuratora, co w postępowaniu przygotowawczym jest zasadą oraz że dokonał tego sąd właściwy wprawdzie do zapoznania sprawy, to jednak rozstrzygnął o stosowaniu tego środka zapobiegawczego na okres przekraczający sześć miesięcy, podczas gdy w świetle art. 263 § 2 pkt 2 k.p.k., właściwy byłby (w toku postępowania przygotowawczego) sąd wyższego rzędu. Nie możn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 3 lutego 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 25, Sygnatura: II AKo 30/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kodeks karny przewiduje dwie postacie wykonywania kary ograniczenia wolności, które - poza rygorami określonymi w art. 34 § 2 pkt 1 i pkt 3 k.k. - polegają albo na obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym, albo na orzeczeniu stosownych potrąceń (w wysokości 10 do 25%) z wynagrodzenia za pracę na rzecz Skarbu Państwa lub na wskazany przez sąd cel społeczny (art. 35 § 1 i § 2 k.k.). Pominięcie w wyroku określeni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 34, Sygnatura: II AKo 29/99
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla oceny, czy zachodzą przesłanki do złożenia wniosku o wznowienie postępowania, przepis art. 545 § 2 k.p.k.– oprócz prokuratora – wskazał adwokata. Oznacza to, że o złożeniu wniosku o wznowienie postępowania nie decyduje wyłącznie wola skazanego, ale ustanowiony lub wyznaczony adwokat, który badając akta stwierdza istnienie lub brak podstaw do sporządzenia takiego wniosku. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie Romana S. skazanego za przestępstwo z art. 166 d.k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: II AKo 10/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organem mającym prawo zasądzać koszty nie opłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez adwokata, także w postępowaniu przygotowawczym, jest wyłącznie sąd. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 1999 r. sprawy Edwarda M. podejrzanego o przestępstwo z art. 148 § 1 d.k.k., zażalenia wniesionego przez obrońcę podejrzanego na postanowienie Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 1998 r. w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za obronę z urzędu, uch [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 59, Sygnatura: II AKz 355/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 422 § 2 k.p.k., który zgodnie z art. 574 k.p.k. ma zastosowanie w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego, stosuje się wobec oskarżonego pozbawionego wolności, który nie ma obrońcy i nie był obecny podczas ogłaszania wyroku i tylko w tym przypadku termin siedmiodniowy biegnie od daty doręczenia oskarżonemu wyroku. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Markowi G. o wydanie wyroku łącznego, zażalenia wniesionego przez oskarżonego od zarządzenia Prezesa Sądu W [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białystoku z dnia 19 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 77, Sygnatura: AKa 164/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
(...Nowe dodatkowe zarzuty podniesione przez skarżącego lub inną stronę poza tymi, które zgłoszono we wniesionym środku odwoławczym mogą podlegać rozpoznaniu tylko wtedy, gdy wskazują na wadliwość zaskarżonego orzeczenia, które sąd odwoławczy powinien i jest zobowiązany uwzględnić z urzędu. ...) Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu sprawy R. M., R. V. i P. S. oskarżonych z art. 210 § 2 d.k.k., art. 210 § l d.k.k. i art. 158 § l d.k.k., z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: II AKo 260/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Aby rozważać charakter obrazy prawa w aspekcie podstawy do stwierdzenia nieważności orzeczenia z mocy samego prawa należy przede wszystkim ustalić czy wskazana obraza zaistniała w rzeczywistości, a nie na skutek omyłki pisarskiej w treści pisma procesowego czy orzeczenia bądź nieprawidłowego sporządzenia protokołu czynności procesowej. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko E. Z. skazanemu za przestępstwo z art. 199 § 1 k.k. w związku z art. 213 k.k. z 1969 r., na skut [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 32, Sygnatura: II AKo 393/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oświadczenie pokrzywdzonego, złożone po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy nie stanowi środka dowodowego i nie mogło ono skutkować wznowienia w oparciu o podstawę z art. 540 § 1 pkt 2 lit. “a” k.p.k. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Zbigniewowi J., skazanemu za przestępstwo z art. 210 § 1 d.k.k. i art. 158 § 1 d.k.k. w związku z art. 10 § 2 d.k.k wniosku o wznowienie postępowania karnego wniesionego przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu Rejonowego w T [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, [123], 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU