STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 59, Sygnatura: I ACr 73/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Chroniona wierzytelność powinna powstać najpóźniej w chwili wniesienia skargi pauliańskiej albo co najmniej istnieć w chwili wyrokowania. Jest to jedna z koniecznych przesłanek roszczenia wynikającego z art. 530 k.c. w związku z art. 527 § 1 k.c., bez zaistnienia której występuje czasowy brak legitymacji czynnej, ze względu na który powództwo jako przedwczesne podlega oddaleniu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 60, Sygnatura: I ACr 114/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użycie przez pozwane Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Polmozbyt” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością słowa „Polmozbyt” jest czynem nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211) w stosunku do działającego od ponad 20 lat Państwowego Przedsiębiorstwa „Polmozbyt”. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 61, Sygnatura: I ACr 101/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 635 k.c. jest przepisem szczególnym wobec ogólnych unormowań dotyczących skutków niewykonania umów wzajemnych (m.in. wobec art. 491 k.c.), przez co wyłącza stosowanie przepisów ogólnych w zakresie odrębnie unormowanym.Z istoty umowy o dzieło (art. 627 k.c.) wynika nieprzydatność zastosowania w jej obrębie konstrukcji prawnej przewidzianej w art. 491 § 2 k.c., gdyż dziełem jest końcowy wytwór o pełnej integralności składowych elementów. Nie można więc z racji sukcesywnego montowania [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 lipca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 62, Sygnatura: I ACr 424/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istotną różnicą w porównaniu z postępowaniem przed sądem państwowym jest brak związania sądu polubownego nie tylko przepisami postępowania cywilnego (art. 705 k.p.c.), ale także przepisami prawa cywilnego materialnego. Wprawdzie w tej ostatniej kwestii brak wyraźnego uregulowania, ale wniosek tego rodzaju jednoznacznie wynika z analizy przepisów art. 711 § 3 k.p.c. art. 712 § 1 pkt 4 k.p.c., przewidujących jako jedyne kryterium oceny prawidłowości wyroku ewentualne naruszenie praworządnści lub [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 lipca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 63, Sygnatura: I ACr 860/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja wydana na podstawie przepisu § 6 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 marca 1996 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz.U. Nr 23, poz. 97) o naliczeniu lub aktualizacji opłat z tytułu użytkowania nieruchomości przez spółdzielnię, stanowi dowód istnienia prawa użytkowania oraz jest dokumentem będącym podstawą wpisu tego prawa w księdze wieczystej (art. 31 ust. 1 ustawy z 6 lipc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 64, Sygnatura: I ACz 232/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zlecenie przez klienta adwokatowi prowadzenia sprawy, jako umowa cywilno-prawna, podlega sądowej kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ogólnymi zasadami prawa cywilnego, a w szczególności z wymogami art. 58 k.c., tj. zgodności z prawem i zasadami współżycia społecznego. Ponieważ chodzi tu o przepisy prawa materialnego, sąd dokonuje tej oceny z urzędu, niezależnie od ewentualnych zarzutów strony. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 3 października 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 65, Sygnatura: I ACr 386/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziana w zdaniu trzecim art. 211 Prawa spółdzielczego solidarna odpowiedzialność wobec wierzycieli nie przesądza o tym, jaki jest zakres wzajemnych zobowiązań spółdzielni dotychczasowej i nowo powstałej. W myśl zasad art. 374 k.c., jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Dopiero jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 września 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 66, Sygnatura: I ACr 393/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zadośćuczynienie z racji swoich funkcji kompensacyjnych jest świadczeniem, którego wysokość zależna jest od rozmiaru krzywdy oraz warunków i cen obowiązujących w dacie jego zgłoszenia i ustalenia (art. 363 § 2 k.c.). Jeżeli dłużnik nie spełnia świadczenia lub spełnia je jedynie częściowo i określa wysokość zadośćuczynienia według warunków z daty wyrokowania (art. 363 § 2 k.c.) – dla prawidłowego określenia daty początkowej płatności odsetek konieczne jest ustalenie, przy zastosowaniu zasad [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 września 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 67, Sygnatura: I ACz 408/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
To właśnie powód w formie procesowego oświadczenia oznacza w pozwie stronę pozwaną według własnej woli i wiedzy. Jeżeli do takiego oznaczenia dojdzie, to brak materialnoprawnego powiązania z przedmiotem sporu bądź formalnoprawnych przymiotów (np. zdolność sądowa) nie pozbawia pozwanego przymiotu strony. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 68, Sygnatura: I ACr 259/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uregulowanie art. 53 ust. 3 Prawa bankowego przewiduje możliwość wytoczenia przez dłużnika powództwa o umorzenie w całości lub w części prowadzonej egzekucji. Stanowi ono szczególnego rodzaju powództwo przeciwegzekucyjne, którego celem jest żądanie obrony przed wadliwie prowadzoną egzekucją, w ramach którego sąd może badać wszelkie wymogi formalne „bankowego tytułu wykonawczego”, przewidziane w art. 53 ust. 2 Prawa bankowego. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, [124], 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU