STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 82, Sygnatura: III AZP 20/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja Ministra Finansów z dnia 15 maja 1991 r., Nr GN-Z-12/91 (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 8, poz. 36), mająca charakter aktu wykonawczego do ustawy, nie podpisana przez Ministra lecz z jego upoważnienia przez dyrektora departamentu, nie może stanowić podstawy prawnej wydania decyzji administracyjnej (art. 156 § 1 pkt. 2 k.p.a.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 83, Sygnatura: III CZP 84/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz.U. Nr 89 z 1991 r., poz. 403 z późn. zm.) może być zastosowany zarówno wobec członków okręgowej rady aptekarskiej, jak i wobec członków prezydium okręgowej rady aptekarskiej działającego w imieniu rady w sprawach określonych jej uchwałą ( art. 24, 28 i 29 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich - Dz.U. Nr 41, poz. 179 z późn. zm.).2. Stronom postępowania toczącego si [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 84, Sygnatura: III CZP 162/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W sytuacji, gdy powód pozwał o zapłatę jednego ze wspólników spółki cywilnej, a sąd w wyroku wydanym po rozpoznaniu zarzutów od nakazu zapłaty, zasądził dochodzone świadczenie solidarne od pozwanego i drugiego ze wspólników, bez wezwania go do wzięcia udziału w sprawie, sąd rewizyjny - w razie wniesienia rewizji przez pozwanego - może z urzędu rozpoznać sprawę na rzecz wspólnika, który wyroku nie zaskarżył (art. 384 k.p.c. ) .2. W takim wypadku sąd rewizyjny uchyla wyrok w stosunku do wspólni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 lutego 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 94, Sygnatura: III CZP 14/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W sprawie z powództwa z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. -Prawo bankowe (jedn. test: Dz.U. Nr 72 z 1992 r., poz. 359 ze zm.) o umorzenie egzekucji, wszczętej przed wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 28, poz. 127), podlega badaniu uprawnienie pozwanego banku do sporządzenia dokumentów przewidzianych w art. 53 ust. 2 Prawa bankowego, mającego moc tytułu wykonawczego.2. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 95, Sygnatura: II CRN 208/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, że bank nie mógł skutecznie domagać się zmiany warunków umownych w trybie art. 357’ § 2 k.c., z uwagi na wyłączenie podmiotowe zawarte w § 2 tego przepisu, nie oznacza, że bankowi temu nie przysługuje obrona w postaci zarzutu sformułowanego na podstawie art. 5 k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 96, Sygnatura: II CRN 54/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oznaczenie, jakiego rodzaju lub w jakiej formie („zakładzie”) prowadzona jest przez osobę fizyczną działalność gospodarcza może mieć w stosunkach z zakresu prawa cywilnego (w tym w postępowaniu w sprawach cywilnych) jedynie znaczenie posiłkowe i może być uznane za dopuszczalne - obok jej imienia i nazwiska - jedynie dla podkreślenia, że żądanie jest skierowane przeciwko niej, jako podmiotowi gospodarczemu i wiąże się z prowadzeniem przez nią tej działalności w konkretnej formie (np. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 97, Sygnatura: II CRN 6/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd może orzec o przeznaczeniu nieruchomości wchodzącej w skład majątku zlikwidowanego stowarzyszenia na cele innego stowarzyszenia, które rozwija działalność zbieżną z działalnością zlikwidowanego podmiotu (art. 38 zdanie II ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach - Dz. U. Nr 20 , poz. 104 ze zm.). W takim stanie rzeczy, działające stowarzyszenie nabywa w stosunku do ustanowionego likwidatora roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 98, Sygnatura: II CRN 27/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli sąd wysłuchuje na posiedzeniu upadłego, syndyka, wierzyciela lub członka rady wierzycieli - gdy nie było obowiązku przeprowadzenia rozprawy - zachodzi przypadek wysłuchania z art. 73 Prawa upadłościowego, a wydane w wyniku takiego wysłuchania postanowienia nie są postanowieniami wydanymi na podstawie rozprawy, w związku z czym powinny być zawsze doręczane z urzędu (art. 76 § 2 Prawa upadłościowego), a postanowienia sądu dotyczące umorzenia postępowania powinny być doręczane z urzędu podm [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 99, Sygnatura: I CRN 41/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli rewizję wniósł radca prawny, który nie może być pełnomocnikiem procesowym strony (art. 97 § 1 k.p.c.), do rewizji tej, gdy jest podpisana przez samą stronę, nie ma zastosowania art. 17 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 24, poz. 110 ze zm.), ale tryb postępowania przewidziany w art. 16 ust. 1 i 3 tej ustawy.Pełnomocnikiem osoby fizycznej w sprawie z zakresu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej może być radca prawny (art. 87 § 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 104, Sygnatura: III CZP 161/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa z powództwa przedsiębiorstwa państwowego przeciwko wszystkim wspólnikom towarzyszącym wskazaną spółkę cywilną osób fizycznych o roszczenie związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jest sprawą gospodarczą .Ogłoszenie upadłości tej spółki cywilnej uzasadnia zawieszenie postępowania z urzędu w sprawie wszczętej przeciwko wszystkim jej wspólnikom, o ile podmiot sporu wchodzi w skład masy upadłości. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, [125], 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU