STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 69, Sygnatura: I ACr 214/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasadne jest żądanie wymiany samochodu na nowy chociaż z ustaleń wynika, że istotna wada, która nie została usunięta przez pozwanego, dotyczy silnika samochodu. Do rozważenia bowiem pozostaje kwestia, czy nie stanowiłoby zadośćuczynienia żądanie wymiany jedynie silnika. Rozstrzygając tę wątpliwość należy uwzględnić to, iż z przyczyn nie zawinionych przez powoda, a leżących wyłącznie po stronie pozwanego, sporny samochód stał przez dłuższy okres czasu, nie będąc wykorzystywany. Jest więc oczywist [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 listopada 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 70, Sygnatura: I ACr 529/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanie dłużnikowi przez wierzyciela upomnienia do zapłaty zaległej należności w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią upomnienia przez inne niż adresat osoby, stanowi naruszenie dobra osobistego adresata, jakim jest tajemnica korespondencji, podlegająca ochronie na podstawie art. 23 k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 października 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 71, Sygnatura: I ACr 493/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku, gdy kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej (art. 560 § 2 k.c.), jego uprawnienia określone w art. 494 k.c. obejmuje przede wszystkim roszczenie o zwrot kwoty nominalnej (ceny sprzedaży) która może być zwaloryzowana na podstawie art. 358 § 3 k.c. Strata kupującego wynikła ze wzrostu ceny takiej rzeczy , jako wywołana inflacją, a nie nienależytym wykonaniem zobowiązania przez sprzedawcę nie może być dochodzoną w ramach roszczenia odszkodowawczego (art. 471 k.c.) prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 72, Sygnatura: I ACr 653/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w sprawie wydane zostały dwie opinie biegłych, a ich konkluzje są odmienne, to wprawdzie do sądu orzekającego należy ocena każdej z wydanej opinii i uznanie jednej z nich za wiarygodną, przy odrzuceniu drugiej, to jednak nie ulega wątpliwości, że nie w każdej sprawie jest możliwe. Sąd bowiem nie dysponuje tak specjalistycznymi wiadomościami z danej dziedziny, by rozstrzygnąć spór między osobami zawodowo do tego przygotowanymi i mającymi wieloletnie doświadczenie w danej specjalności. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 listopada 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 73, Sygnatura: I ACr 576/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Cofnięcie uznania powództwa po wydaniu wyroku przez sąd I instancji nie może być pozostawione swobodnej decyzji strony pozwanej. Przyczynę takiego cofnięcia mogą stanowić jedynie przytoczone w rewizji okoliczności wywołujące tzw. wady procesowych oświadczeń woli, np. błąd, podstęp, czy przymus psychiczny. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 listopada 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 74, Sygnatura: I ACr 801/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czynnością darmą, a więc nieodpłatną, jest taka czynność, w której jedna ze stron dokonuje na rzecz drugiej strony przysporzenia, nie otrzymując w zamian żadnej korzyści majątkowej, stanowiąc ekwiwalent tego przysporzenia. Nie chodzi tu przy tym o ekwiwalent w znaczeniu stricte ekonomicznym. Zwrot przedmiotu najmu nie spełnia tych kryteriów. Poprzez taką czynność w majątku najemcy pozostaje ekwiwalent w postaci zwolnienia z obowiązku opłacania czynszu i innych opłat. Tak więc umowa najmu nie jes [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 75, Sygnatura: I ACr 507/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli uprawnienie jednego z małżonków będących zbywcami gospodarstwa, do żądania umowy przekazania gospodarstwa rolnego – jako ściśle osobiste – wygasło wraz z jego śmiercią, drugi z małżonków domagać się może rozwiązania umowy tylko w części obejmującej jego udział w gospodarstwie. Rozwiązanie umowy w tych granicach prowadzi do wygaśnięcia stosunku umownego pomiędzy pozostałym przy życiu zbywcą gospodarstwa, a następcą, po którego stronie zachodzą ustawowe przesłanki rozwiązania um [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACr 539/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie o zapłatę ceny rzeczy sprzedanej staje się wymagalne najpóźniej z chwilą spełnienia świadczenia niepieniężnego przez sprzedawcę, o ile z przepisu i z postanowienia stron nie wynika nic innego ani też nie ma potrzeby przewidzenia czasu na zbadanie rzeczy przed jej odbiorem. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACz 795/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do wszczęcia postępowania sądowego wyrażone w art. 14 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz.U. Nr 38 z 1977 r., poz. 167, załącznik) może być przez ustawodawcę poddane różnego rodzaju ograniczeniom, w tym obowiązkowi ponoszenia kosztów sądowych, o ile nie zostanie przez to naruszona istota tego prawa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACr 847/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie stanowi przeszkody do uwzględnienia skargi pauliańskiej (art. 527 k.c.) okoliczność, że nieruchomość będąca przedmiotem zaskarżonej skargą czynności prawnej jest obciążona hipoteką przymusową, jeżeli hipoteka nie zabezpiecza wierzytelności powoda w całości. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, [125], 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU