STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 marca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I ACr 802/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli zobowiązanie podatkowe powstało przed zawarciem umowy przewłaszczenia, to w następstwie tego powstał zastaw z art. 23 ustawy o zobowiązaniach podatkowych na wszystkich rzeczach własnych podatnika, następnie przewłaszczeniach.Konsekwencją takiego ustawowego prawa zastawu jest to, że Skarb Państwa zachowuje prawo do dochodzenia zaspokojenia swoich roszczeń z rzeczy lub prawa zbywalnego, które są obciążone tym ograniczonym prawem rzeczowym także wtedy, gdy po powstaniu zobowiązania podatkowe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: I ACr 235/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 527 § 3 k.c. ustanawia domniemanie, działające na korzyć wierzyciela występującego ze skargą pauliańską. W wypadku, gdy wykaże on, że czynność prawna dokonana przez dłużnika przyniosła korzyć majątkową osobie pozostającej w bliskim z nim stosunku, dominiemywa się, że osoba ta wiedziała o świadomym pokrzywdzeniu wierzyciela przez dłużnika.Określenie, czy stosunek łączący daną osobę z dłużnikiem może być uznany za bliski, jest z natury rzeczy ocenne i wymaga indywidualizacji w ramach [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: I ACr 857/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Domniemanie z art. 24 k.c. nie obejmuje winy sprawcy. W razie, gdy istnienie winy sprawcy warunkuje możliwość domagania się ochrony z art. 24 k.c., winę tę musi udowodnić powód (art. 415 k.c. w związku z art. 6 k.c.).Kwestii tej nie przesądza sam wyrok uniewinniający powoda od zarzutu opartego na zeznaniu pozwanego świadka, lecz konieczne jest wykazanie, że brak było obiektywnych okoliczności, w świetle których przekonanie pozwanego jako świadka zasługiwało na usprawiedliwienie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 maja 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: I ACr 835/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ochrona zwierzyny nie może być rozumiana jednostronnie, tj. wyłącznie jako ochrona zwierzyny przed szkodnictwem, kłusownictwem i jako jej dokarmianie. Nawet bowiem w braku wyraźnych w tym kierunku przepisów ustawy, należy uważać za oczywiste w świetle zasad współżycia społecznego i humanizmu, że do obowiązków strażników łowieckich i innych osób obowiązanych na podstawie ustawy do czuwania nad zwierzyną łowną należy także troska o to, aby zwierzę nie wyrządziło krzywdy lub szkody materialnej czło [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 5 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: I ACr 159/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest dopuszczalne powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 k.p.c.), jeżeli strona może dochodzić przeciwko pozwanemu roszczenia dalej idącego, np. o zapłatę. Z tego powodu, w sprawie dotyczącej rozliczeń między wspólnikami, sąd musi samodzielnie rozstrzygnąć, czy strony były związane umową spółki cywilnej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 marca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: I ACr 73/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Chroniona wierzytelność powinna powstać najpóźniej w chwili wniesienia skargi pauliańskiej, albo co najmniej istnieć w chwili wyrokowania. Jest to jedna z koniecznych przesłanek roszczenia wynikającego z art. 530 k.c. w związku z art. 527 § 2 k.c., bez zaistnienia której występuje czasowy brak legitymacji czynnej, ze względu na który powództwo jako przedwczesne podlega oddaleniu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: I ACr 73/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działania jednego ze wspólników spółki cywilnej polegające na pobraniu od kontrahenta zewnętrznego pożyczki, są działaniami w sferze wewnętrznych stosunków spółki, a więc nie mogą być traktowane jako działania lub zaniechania jednego ze wspólników solidarnych, o których mowa w art. 371 k.c. Wyrażoną w tym przepisie zasadę należy rozumieć nadto i w ten sposób, że działania lub zaniechania jednego z dłużników solidarnych nie mogą pogarszać nie tylko położenia prawnego pozostałych dłużników, ale ta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: I ACr 298/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można zawiązać w celach gospodarczych. Celem gospodarczym jest zarówno prowadzenie działalności zmierzającej do uzyskania czystego zysku i przysporzenia majątku na rzecz spółki, jak również spłata długu. Przejściowy brak wypłaty zysku wobec konieczności spłaty powstałych zadłużeń nie może być przesłanką decydującą o rozwiązaniu spółki bez rozważania, w jaki sposób działanie takie rzutuje na dalszy byt spółki.2. Ważna przyczyna rozwiązania spółki z o.o. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: I ACr 723/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oddalenie powództwa posiadacza legitymacji wekslowej wobec indosanta (art. 53 Prawa wekslowego) nie stwarza powagi rzeczy osądzonej (art. 366 k.p.c.) dla roszczenia kontraktowego posiadacza weksla o należność objętą oddalonym roszczeniem wekslowym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 marca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: I ACr 875/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziana w art. 3 § 1 k.p.c. zasada wspólności dowodów wskazuje, że dowody zaofiarowane przez stronę przeciwną, bez żadnych ograniczeń wykorzystane są na korzyść drugiej strony, jeżeli nawet ona powinna je wskazać jako wymagające przeprowadzenia. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, [126], 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU