STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 października 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: II AKz 606/07
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do art. 460 k.p.k., zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a tylko w warunkach art. 100 § 2 k.p.k., od daty doręczenia postanowienia. Tryb ten tyczy obrońców nieobecnych na posiedzeniu lub ogłoszeniu postanowienia. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem, Sąd Okręgowy przedłużył tymczasowe aresztowanie stosowane wobec podejrzanego, na dalszy okres - do dnia 31 października 2007 r. Zażalenie na powyższe postanowienie wniesione przez adwokata [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 października 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 6, pozycja: 19, Sygnatura: I ACa 622/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za moment powstania szkody w rozumieniu art. 160 § 1 k.p.a. należy uznać datę pojawienia się tzw. pierwszego skutku, to jest datę wydania nieważnej lub naruszającej prawo decyzji administracyjnej. Jeżeli szkoda powstała przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązek odszkodowawczy ogranicza się jedynie do szkody rzeczywistej. UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 30 marca 2007 r., wydanym w sprawie z powództwa K [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 października 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 59, Sygnatura: II AKzw 754/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez treść przepisu art. 77 § 2 k.k. ustawodawca wyraźnie zaakcentował, że zadania prewencji generalnej odwołujące się do społecznego oddziaływania kary ze względu na charakter przestępstwa, mogą być realizowane jedynie przez sąd wyrokujący. Konsekwencją tego jest pozbawienie sądu penitencjarnego, orzekającego w przedmiocie warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, możliwości ponownego badania charakteru przestępstwa w kontekście okoliczności mających wpływ na ustale [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11 października 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 42, Sygnatura: II AKz 527/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podjęte przez sąd miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy postanowienie o „nieuwzględnieniu wniosku” strony o przekazanie sprawy do innego sądu równorzędnego, nie może być odczytywane jako rozstrzygające o nim merytorycznie, a jedynie, jako wyraz stanowiska tego sądu, że nie będzie inicjował postępowania o podjęcie decyzji na podstawie art. 36 k.p.k. przez sąd wyższego rzędu. Na postanowienie takie zażalenie nie przysługuje. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu, w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: IV CSK 158/07
Data wprowadzenia do systemu: 12-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 95 zdanie drugie Prawa bankowego (w brzmieniu określonym przez ustawę z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. nr 40, poz. 399)) odnosi się także do formy oświadczenia woli właściciela nieruchomości. Oznacza to, że wprowadza on wyjątek od reguły określonej w art. 245 § 2 k. c., przewidującej formę aktu notarialnego dla oświadczenia woli właściciela - dłużnika osobistego banku. Sąd Najwyższy, w sprawie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 10 października 2007 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 10, pozycja: 5, Sygnatura: VI P 300/07
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA WYRÓŻNIONE W KONKURSIE O TYTUŁ HONOROWY SĘDZIA EUROPEJSKI cd. V Chęć uczestniczenia na europejskim rynku pracy wiąże się z konsekwencjami nie tylko w zakresie uprawnień, ale i także z kwestią podlegania prawu już nie państwa ojczystego, lecz państwa członkowskiego, w którym praca ma być świadczona. Sąd Rejonowy Sąd Pracy w Białymstoku Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kiszowara, po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 paź [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 3 października 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 49, Sygnatura: II AKz 321/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Językowa konstrukcja przepisu art. 258 § 2 k.p.k. wskazuje, iż istotne - w kontekście możliwości zastosowania środków zapobiegawczych - jest postawienie zarzutu zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności powyżej 8 lat, ale przecież nie sposób pominąć także przepisu art. 259 § 2 k.p.k., który z uwagi na swój charakter, stanowi uzupełnienie normy art. 258 § 2 k.p.k. Nie można przecież treści przepisu art. 259 § 2 k.p.k. nie dostrzegać, zwłaszcza iż pomiędzy tym przepisem a przep [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 października 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 13, Sygnatura: I ACa 756/07
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czynności prawne właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych dotyczące zmiany zarządu nieruchomością - dokonane po złożeniu wniosku o wpis prawa odrębnej własności lokalu do księgi wieczystej do sądu wieczystoksięgowego ale przed dokonaniem wpisu - których skuteczność była zawieszona, uzyskują po wpisie moc prawną wstecz. UZASADNIENIE Pozwem z dnia 30 maja 2006 r., powód L. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. - współwłaściciel nieruchomości położonej w W. przy ul. G. 56, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 października 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 11, pozycja: 22, Sygnatura: III AUa 560/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użyte w art. 71 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 z późn. zm.) sformułowanie „przyczyniał się do ich utrzymania” winno być rozumiane w ten sposób, że do spełnienia zawartej w nim przesłanki prawa do renty rodzinnej wystarczające będzie wykazanie, choćby częściowego, pozostawania na utrzymaniu zmarłego. W sformułowaniu tym nie chodzi więc o to, że rodzice wymagali pomocy ze strony swego dz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 1961/07
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okresy pobierania zasiłku chorobowego nie podlegają zaliczeniu do okresu pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 28 września 2007 r., sprawy z odwołania Wiesława B., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Ch., o wysokość świadczenia, na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Ch., od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dn [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, [126], 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU