STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 9 lutego 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 8, pozycja: 65, Sygnatura: I SA/Lu 779/06
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pomoc prawna świadczona z urzędu przez adwokata lub radcę prawnego wykonującego zawód w spółce partnerskiej jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dnia 9 lutego 2007 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w Wydziale I, na rozprawie w dniu 26 stycznia 2007 r., sprawy ze skargi Kancelarii Adwokackiej i Radców Prawnych – spółki partnerskiej, na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 12 grudnia 2005 r., nr ZP1/1– 4117/1–13/ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 80, Sygnatura: III SA/Wa 3990/06
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czynności wykonywane przez skarżącego i polegające, m.in. na kontroli stanu technicznego przewodów i połączeń kominowych, ich czyszczeniu, doszczelnianiu, udrażnianiu należy uznać za roboty konserwacyjne, którym to pojęciem posłużono się w art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) VATU. Natomiast z punktu widzenia zakresu zastosowania powyższego przepisu niezbędne jest poza tym, aby roboty te dotyczyły obiektów budownictwa mieszkaniowego zdefiniowanych w art. 2 pkt 12 VATU lub infrastruktury towarzyszącej b [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: III SA/Wa 3393/06
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez dyrektora izby skarbowej, odwołanie od decyzji rozpatruje ten sam organ podatkowy, stosując odpowiednio przepisy o postępowaniu odwoławczym. W myśl natomiast art. 130 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej, pracownik izby skarbowej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, w których brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji. 2. Wydani [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: III SA/Wa 3990/06
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Miarodajnym kryterium zaliczenia określonych robót konserwacyjnych w budownictwie do zakresu stosowania art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT, miałoby być istnienie ścisłego, czy też bezpośredniego związku z robotami budowlanymi, a dokładnie rzecz biorąc z obiektami budownictwa mieszkaniowego, to w pierwszej kolejności istnienia takiego związku należałoby upatrywać w tych robotach konserwacyjnych, które wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania tych obiektów i których konieczność wykonan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lutego 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: III SA/Wa 2570/06
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli samo rozstrzygnięcie zawarte w decyzji wydanej w pierwszej instancji jest prawidłowe i brak jest w związku z tym podstaw do podjęcia w sprawie innego rozstrzygnięcia, to wady uzasadnienia tej decyzji podlegają korekcie poprzez ich wskazanie i odpowiednie wyjaśnienie w uzasadnieniu decyzji organu odwoławczego. Organ odwoławczy obowiązany jest niejako "zastąpić" wadliwą cześć uzasadnienia argumentacją, którą uznaje za prawidłową. Dyrektor Izby Skarbowej nie uwzględnił tego, że w zaskarżo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lutego 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 3, pozycja: 24, Sygnatura: III SA/Wa 3456/05
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Usługi pośrednictwa przy sprzedaży gier liczbowych i loterii pieniężnych na rzecz T. czy też zakładów wzajemnych nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego i opodatkowane są według stawki 22%. Świadczone są bowiem w ramach działalności gospodarczej, która ma za cel systematyczne dążenie do osiągnięcia zysków. UZASADNIENIE Zaskarżoną decyzją, wydaną na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w związku z art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 85, Sygnatura: II ACz 151/07
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na gruncie przepisu art. 788 k.p.c., skuteczne wykazanie przejścia uprawnień z dotychczasowego na nowego wierzyciela wymaga przedłożenia, potwierdzającego ten fakt, oryginału dokumentu urzędowego lub prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2007 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z wniosku wierzyciela Piotra J., przeciwko dłużnikowi Janowi M., o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego, na skutek zażalenia w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: VIII SA/Wa 94/07
Data wprowadzenia do systemu: 12-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle art. 2 Konstytucji RP i art. 121 Ordynacji podatkowej, podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji w przypadku, gdy organ podatkowy nie udzieli mu odpowiedzi na pytanie na podstawie art. 14 Ordynacji podatkowej, a następnie rozpocznie postępowanie kontrolne. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 9 lutego 2006 r. (data wpływu do organu), Jarosław K. zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w R. o udzielenie na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej informacji [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 29 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: I SA/Gd 676/06
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stanowisko organów podatkowych, iż realizowanie zasadniczego przedmiotu działalności (w tym wypadku usług lekarskich) nie wchodzi w zakres podróży służbowych, podczas gdy podróże mające na celu czynności incydentalne wymogi te spełniają, należy uznać za nieuprawnione. UZASADNIENIE Henryk Rz. wykonujący praktykę lekarską, jako właściciel jednoosobowego przedsiębiorstwa X, zwrócił się w dniu 8 lutego 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 81, Sygnatura: III SA/Wa 3996/06
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użyty w przepisie art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c) VATU wymóg, którego spełnienie kwestionowane jest przez organy podatkowe, "działania w imieniu osób trzecich" (w tym przypadku dostawcy towarów) należy odnieść do wszelkich czynności faktycznych i prawnych składających się na usługę pośrednictwa, przy czym jest on spełniony nie tylko w przypadku posiadania pełnomocnictwa do zawierania umów, lecz również w przypadku istnienia umocowania ze strony dostawcy towarów do podejmowania w jego imieniu i na [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, [126], 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU