STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 września 2007 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 678/07
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skierowanie przez przedsiębiorcę do przedsiębiorcy pisma o udzielenie informacji co do transakcji handlowych łączących go z innym wskazanym przedsiębiorcą i o przedstawienie zestawienia faktur ze wskazaniem, że nadawca jest zainteresowany zakupem związanych z nimi wierzytelności, nie stanowi naruszenia dobra osobistego (renomy) przedsiębiorcy (art. 23–24 k.c.) i naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 września 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 15, Sygnatura: II AKa 308/07
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 577 k.p.k. nie obliguje sądu do oznaczenia daty początkowej kary łącznej i wymienienia okresów zaliczanych na jej poczet w przypadku każdego wyroku łącznego, a jedynie wówczas, gdy zachodzi taka potrzeba. Ratio legis unormowania zawartego w przepisie art. 577 k.p.k., to usunięcie ewentualnych wątpliwości, które mogą pojawić się przy wykonywaniu wyroku łącznego. Rozstrzyganie kwestii zaliczeń na poczet kary łącznej spełnia funkcję przewidzianą w wymienionym przepisie tylko wtedy, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 września 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 7, Sygnatura: III AUa 808/07
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 194 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 ze zm.) nie stanowi podstawy do weryfikacji świadczeń za okres wsteczny, a jedynie jest podstawą do ponownego ich przeliczenia na bieżąco, w pierwszym etapie - od dnia 1 marca 2005 r., w drugim etapie - od dnia 1 marca 2006 r. Z UZASADNIENIA S. I. w dniu 15 stycznia 2007 r. wystąpił do Sądu Okręgowego, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 8, Sygnatura: III AUa 708/07
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 ze zm.) nie różnicuje zasiłków chorobowych i innych świadczeń przysługujących w czasie trwania obowiązku ubezpieczenia, od tych zasiłków i świadczeń przysługujących po ustaniu tego obowiązku i nie wyłącza doliczenia żadnego z nich do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia emerytalnego czy rentowego. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 30 kwietn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 44, Sygnatura: II AKzw 607/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tylko skarga skazanego zarzucająca niezgodność z prawem indywidualnego aktu prawnego organu postępowania wykonawczego, rozstrzygającego końcowo kwestię dotyczącą tego skazanego, może być rozpoznawana przez sąd na zasadach określonych w art. 7 k.k.w. Natomiast skargi składane na podstawie art. 6 § 2 k.k.w., których przedmiotem może być w szczególności nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy lub przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, przewlekłe lu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 36, Sygnatura: III AUa 672/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żaden przepis prawa nie obliguje organ emerytalno-rentowy do wydawania decyzji ustalającej wysokość świadczenia w wielu wariantach i oczekiwanie na dokonanie wyboru przez ubezpieczonego, jednego z najbardziej korzystnych dla niego wariantów. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 6 października 2006 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. przeliczył dla C. S. wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową, przyjmując do podstawy wymiaru renty wyna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 58, Sygnatura: II AKz 374/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Regulacja zawarta w art. 203 § 1 k.p.k. umożliwiająca przetrzymywanie osoby oskarżonej (podejrzanej) na obserwacji w zakładzie leczniczym wbrew jej woli i bez uprzedniego stwierdzenia wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia przez nią zarzucanego czynu zagrożonego karą izolacyjną, stanowi formę pozbawienia wolności naruszającą godność człowieka, i z tych powodów winna być stosowana jedynie w takim zakresie, w którym stwarza gwarancje procesowe zapewniające sądową weryfikację zgłoszonej przez [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 48, Sygnatura: II AKo 138/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro czyn zarzucany oskarżonemu D. M. pozostaje we właściwości rzeczowej Sądu Rejonowego, a nie doszło do rozpoczęcia przewodu sądowego, to na rozprawie głównej Sąd Rejonowy orzekać będzie w składzie jednego sędziego. Z UZASADNIENIA Sąd Rejonowy w P., postanowieniem z dnia 11 czerwca 2007 r., zwrócił się do tutejszego Sądu Apelacyjnego z wnioskiem o przekazanie do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w P., jako sądowi I instancji, sprawy o sygn. akt VII K 1145/06, dotyczącej oskarżonego D. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 10, pozycja: 32, Sygnatura: VI ACa 380/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kartą płatniczą jest rzecz ruchoma, identyfikująca imiennie przez opatrzenie podpisem jej posiadacza, pozwalająca zidentyfikować wydawcę, stwierdzająca wynikające z umowy o kartę płatniczą uprawnienie posiadacza do dokonywania wypłaty gotówki lub zawierania z akceptantami umów rodzących obowiązek świadczenia pieniężnego bez konieczności świadczenia gotówką, wydawana przez banki, instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytu i inne instytucje finansowe. UZASADNIENIE W dniu 3 listopada [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 57, Sygnatura: II AKz 478/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sam fakt złożenia przez komisję wniosku, np. o zastosowanie kary porządkowej wobec świadka, który nie stawił się na jej wezwanie, z jednej strony z przyczyn oczywistych (niezawisłość sądu) sądu nie wiąże, z drugiej jednak nie zwalnia go z obowiązku dokonania własnej analizy i oceny czy po stronie komisji istniało prawo wezwania danej osoby w charakterze świadka, czy osoba ta miała obowiązek stawić się, i czy jej niestawiennictwo rzeczywiście było nieusprawiedliwione. W żadnym razie nie można [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, [127], 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU