STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 17, Sygnatura: II AKz 298-299/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie o utrzymaniu tymczasowego aresztowania i określeniu na przyszłość czasu jego trwania jest orzeczeniem o jego kontynuacji, a więc swoistą formą przedłużenia najsurowszego ze środków zapobiegawczych, o której mowa w art. 249 § 5 k.p.k., nie odnoszącym się li tylko do przedłużenia tymczasowego aresztowania przez sąd na etapie postępowania przygotowawczego, stosownie do brzmienia przepisu art. 263 § 2 k.p.k. Jest to więc sytuacja o “ustawowym stanowieniu inaczej”, wskazanym [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 68, Sygnatura: II AKz 267/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Badanie dopuszczalności wydania wyroku łącznego poprzedza wyznaczenie rozprawy w tej kwestii i rozwiązanie to swoją istotą procesową odpowiada uregulowaniom zawartym w art. 339 k.p.k. Stwierdzenie tej przeszkody prawnej powoduje konieczność wydania postanowienia o umorzeniu postępowania na posiedzeniu, w którym udział stron nie jest gwarantowany szczególnym unormowaniem. Ma więc zastosowanie tryb wyznaczania posiedzenia przewidziany w art. 339 § 5 k.p.k., który nie obliguje sądu pierwszej instan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: II AKz 277/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 4 § 2 k.k. może być stosowany tylko wtedy, gdy na gruncie nowej ustawy łącznie z nadzwyczajnym obostrzeniem nie można byłoby wymierzyć takiej kary, jaka orzeczona została w prawomocnym wyroku. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Zbigniewowi W. skazanemu za przestępstwo z art. 157 § 2 d.k.k. w związku z art. 60 § 1 d.k.k. zażalenia wniesionego przez prokuratora na podstawie Sądu Wojewódzkiego w Katowicach dnia 28 września 1998 r., sygn. V K 321/96, w prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 43, Sygnatura: II AKz 279/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z treścią art. 627 k.p.k., od skazanego w sprawach z oskarżenia publicznego, sąd zasądza koszty sądowe na rzecz Skarbu Państwa; do kosztów tych zaś należą m.in. wydatki Skarbu Państwa związane z dokonanymi wypłatami z tytułu przechowania zajętych w toku postępowania przedmiotów (art. 618 § 1 pkt 4 k.p.k.). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Henrykowi O., skazanemu za przestępstwo z art. 215 § 2 d.k.k., zażalenia wniesionego przez oskarżonego na postanowienie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKz 138/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O tym, że zachodzi uzasadniona wątpliwość co do poczytalności skazanego, która na podstawie art. 8 § pkt 2 k.p.k. obliguje do ustanowienia w postępowaniu przed sądem obrońcy, stanowić mogą nie tylko dowody przeprowadzone w toczącym się postępowaniu wykonawczym, ale także dowody i okoliczności ujawnione wcześniej w toku postępowania rozpoznawczego. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie Mariana G. skazanego w art. 148 § 1 d.k.k. w związku z art. 25 § 2 k.k. zażalenia skazanego na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 15 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKo 149/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieważność orzeczenia z mocy samego prawa na podstawie art. 101 § 1 pkt 8 k.p.k. mogą powodować tylko takie uchybienia i takie błędy, które nie są ściśle wymieniane przez ustawę, jako uchybienia powodujące mniej poważne, niż nieważność orzeczenia ipso iure, skutki procesowe. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie Józefa Z., skazanego za przestępstwo z art. 184 § 1 d.k.k., wniosku Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Legnicy o stwierdzenie nieważności orzeczenia z mocy samego prawa, post [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: II AKo 185/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro oskarżonemu w prawomocnym wyroku, na poczet łącznej kary pozbawienia wolności zaliczono w całości czas jego tymczasowego aresztowania, to już przesądza o tym, że jego stosowania nie można uznać za niesłuszne. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie z wniosku Pawła Z. o odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie zażalenia wniesionego przez pełnomocnika skazanego na postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie z dnia 19 lutego 1998 r. (…).w przedmiocie nieuwz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: II AKa 98/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
(…Na wymiar kary łącznej - nie ma wpływu ani stopień zawinienia z jego funkcją limitującą, ani stopień społecznej szkodliwości poszczególnych przestępstw. Decydujące znaczenie ma zaś wzgląd na prewencyjne oddziaływanie kary, w znaczeniu prewencji indywidualnej i ogólnej. (…) Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu sprawy M. S. i M. H. oskarżonych z art. 210 § 1 k.k., art. 210 § 2 k.k. w zbiegu z art. 214 § 3 k.k. w związku z art. 10 § 2 k.k., art. 208 k.k. i art. 11 § 1 k.k. w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 38, Sygnatura: II AKa 87/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla przypisania sprawcy odpowiedzialności z art. 160 § 1 k.k. konieczne jest ustalenie, iż swoim działaniem doprowadził do skutku przestępczego, jakim jest sytuacja niebezpieczna, czego chciał lub na który to skutek się zgodził. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu sprawy W. D. i A. S. oskarżonych z art. 148 § 1 k.k., z powodu apelacji wniesionej przez obrońców oskarżonych i prokuratora od wyroku Sądu Wojewódzkiego z dnia 3 kwietnia 1998 r., sygn. akt. III K 10/98, uchyla zaskarżony wyr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 70, Sygnatura: II AKo 182/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle przepisu art. 8 ust. 2 “a” ustawy rehabilitacyjnej, nadanego ustawą z dnia 16 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. nr 97, poz. 604), uprawnienia odszkodowawcze w przepisie tym wymienione, nie są ograniczone żadnym terminem przedawnienia, o czym przekonuje też przepis art. 8 ust. 3 tej ustawy. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, [127], 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU