STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 28, Sygnatura: I ACr 950/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Unormowanie zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211) mają chronić zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów przed nieuczciwą konkurencją, którą są działania konkurencyjne sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 29, Sygnatura: I ACr 315/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Budynki i inne urządzenia oraz lokale wzniesione bądź nabyte ze środków uzyskanych z Funduszu Rozwoju Rolnictwa wyłączają możliwość uznania, iż są to środki własne spółdzielni w rozumieniu § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 1993 r. (Dz.U. Nr 23, poz. 7). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 30, Sygnatura: I ACr 975/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku, gdy pracowniczy projekt racjonalizatorski został zastosowany i przyniósł j.g.u. stosującej go określone korzyści, obrona tej jednostki w procesie o zapłatę wynagrodzenia należnego twórcom projektu, sprowadzająca się do podniesienia zarzutu przedawnienia roszczeń powodów, winna podlegać ocenie w świetle zgodności z zasadami współżycia społecznego (art. 5 k.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 marca 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 31, Sygnatura: I ACr 33/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dobro osobiste podlega ochronie prawnej, gdy jest zagrożone cudzym bezprawnym działaniem (art. 24 § 1 k.c.). Nie można wszakże przyjąć, iżby posłużenie się danymi osobowymi osoby fizycznej w ofercie handlowej do niej skierowanej było bezprawnym działaniem oferenta. Podstawowe dane osobowe człowieka (nazwisko i imię) są jego dobrem osobistym, ale jednocześnie są dobrem powszechnym w tym znaczeniu, iż istnieje publiczna zgoda na posługiwanie się nimi w życiu społecznym (towarzyskim, urzędowym, han [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 lipca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 32, Sygnatura: I ACr 78/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. – Prawo bankowe (Dz.U. Nr 72 z 1992 r., poz. 359 z późn. zm.) banki mają prawo żądać od kredytobiorcy zabezpieczenia zwrotu kredytów przewidzianego prawem cywilnym i wekslowym, a także zwyczajami przyjętymi we współpracy z bankami zagranicznymi. Możliwa jest więc wielość form zabezpieczenia jednego kredytu, a wierzycielowi służy prawo swobodnego wyboru środka zabezpieczenia w razie dochodzenia i egzekwowania przysługującej mu wierzytelnoś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 marca 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 33, Sygnatura: I ACr 1102/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wierzytelności inkorporowane w wekslu, nabyte przez bank w drodze przelewu od inkasa, mogą być przez tenże bank dochodzone i egzekwowane na zasadach ogólnych.Brak zaś możliwości stosowania przez bank przewidzianego w art. 53 ust. 2 Prawa bankowego trybu wszczynania egzekucji dla tych tak nabytych przez niego wierzytelności, w szczególności kiedy ich zbywcą nie był inny bank. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 34, Sygnatura: I ACz 366/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli pozwany, pomimo wcześniejszych wezwań go do spełnienia świadczenia, spełnia je dopiero po wytoczeniu powództwa, to z reguły uznać należy, że dał on w ten sposób powód do wytoczenia sprawy i zgodnie z odpowiednio stosowaną zasadą słuszności z art. 101 k.p.c. powinien ponieść jej koszty także w przypadku umorzenia postępowania na skutek cofnięcia pozwu. W takim przypadku przepis art. 203 § 2 k.p.c. nie będzie miał zastosowania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 35, Sygnatura: I ACr 241/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyjęcie przez sąd, że kierowca samochodu przyczynił się do istnienia wypadku komunikacyjnego, zawinionego bezpośrednio przez kierowcę innego pojazdu mechanicznego, który nie został zidentyfikowany, włącza możliwość zasądzenia świadczenia na rzecz poszkodowanego od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 36, Sygnatura: I ACr 39/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tak doktryna prawa, jak i judykatura w szeregu przypadkach wyrządzenia szkody przez pacjenta samemu sobie opowiedziała się za odpowiedzialnością cywilną personelu leczącego uznając, że przyczyna szkody w sytuacjach, podobnych do tej, jest zaniechanie czynności, które mogłyby zapobiec przedsięwzięciu lub zrealizowaniu zamachu samobójczego. Idąc za głosem nauki zależałoby przyjąć, że wprawdzie nowoczesne metody psychiatryczne wręcz walczą z zamykaniem chorych umysłowo, ograniczaniem ich wolności i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 37, Sygnatura: I ACr 626/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zbycie przez dłużnika przysługującego mu własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego po zajęciu tego prawa w postępowaniu egzekucyjnym przez wierzyciela, nie ma wpływu na dalsze postępowanie egzekucyjne, a czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy (art. 230 Prawa spółdzielczego i art. 930 § 1 k.p.c.). [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, [128], 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU