STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 8, pozycja: 89, Sygnatura: I FPS 1/06
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sąd administracyjny - sprawując na podstawie art. 3 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.) kontrolę działalności administracji publicznej, w sprawach skarg na decyzje administracyjne, wydane na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: o.p.) - jest obowiązany do kontroli takich decyzji również z punktu widzenia poprawności merytorycznej dokonanych w nich interpretacji c [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 65, Sygnatura: I OZ 1621/06
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro sąd pierwszej instancji nie doręczył organowi administracji publicznej odpisu wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, to fakt ten nie pozwala temu organowi na ustosunkowanie się do wniosku o wstrzymanie wykonania tejże decyzji przed jego rozpatrzeniem przez sąd pierwszej instancji, a tym samym uzasadnia uchylenie postanowienia w tym przedmiocie, stosownie do art. 185 § 1 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami ad [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 52, Sygnatura: IV CSK 263/06
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zatrzymanie przez prokuraturę auta, na skutek podejrzeń co do jego legalnego pochodzenia, może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa wobec właściciela pojazdu, jedynie w przypadku, gdy zostanie wskazane, że zatrzymanie było nieuzasadnione. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Aleksandra J., przeciwko Skarbowi Państwa - Prokuraturze Okręgowej w S., o odszkodowanie, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 20 grudnia 2006 r., skargi kasacyjnej powoda, od wyrok [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 49, Sygnatura: II FSK 62/06
Data wprowadzenia do systemu: 02-07-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro złożenie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy nie powoduje przeniesienia sprawy do innej instancji, to tym samym w postępowaniu tym nie może mieć zastosowania art. 130 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej. Przepis ten ma bowiem zastosowanie tylko w przypadku, gdy sprawa jest przedmiotem rozpoznania przez organy różnych instancji. Skoro zaś ustawodawca powierzył ponowne rozpoznanie sprawy temu samemu organowi, to nie można wnioskować, iż jednocześnie uznał, iż w rozpoznaniu sprawy nie może bra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2006 r.,

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 64, Sygnatura: U 10/05
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz.U. nr 113, poz. 1210, z 2002 r. nr 32, poz. 308 oraz z 2003 r. nr 101, poz. 935) jest zgodny z: a) art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 102, Sygnatura: IV SA/Gl 1404/06
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W obecnym stanie prawnym skuteczne wniesienie skargi do sądu administracyjnego po dniu 1 stycznia 2006 r. może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność, albo jest bezczynny. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2006 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi Adama S., na czynność Starosty (...), z dnia 12 czerwca 2006 r. (...), w przedmiocie opłat za wydanie kart pojazdów, postan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 59, Sygnatura: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2006 r.
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niezamieszczenie na wydruku potwierdzającym uiszczenie w formie bezgotówkowej opłaty sądowej od wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego informacji potwierdzonej własnoręcznym podpisem, wymaganej stosownie do § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 27, poz. 199) może uzasadniać zwrot wniosku na podstawie art. 19 ust. 3 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Kra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 122, Sygnatura: III CZP 112/06
Data wprowadzenia do systemu: 09-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziany w art. 130[2] § 3 k.p.c. rygor odrzucenia nienależycie opłaconego środka odwoławczego lub zaskarżenia, ma zastosowanie także do skargi na czynność komornika. Sąd Najwyższy, w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela - Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w M., przeciwko dłużnikowi - Sławomirowi P., wskutek skargi wierzyciela, na czynność Komornika Sądowego Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 15 gru [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 84, Sygnatura: I ACa 1330/06
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanką roszczeń z art. 231 (§ 1 i § 2) Kodeksu cywilnego jest rażąca dysproporcja pomiędzy wartością budynku lub innego urządzenia a wartością zajętej na ten cel działki. Uwzględnieniu podlega wartość "działki zajętej" - bez tytułu prawnego - przez inwestora, a nie cała nieruchomość właściciela. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu - Wydział I Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2006 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Zdzisława K., przeciwko P.G.N.iG. SA w W., o stwierdzenie obowiązku złoż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 123, Sygnatura: II CSK 289/06
Data wprowadzenia do systemu: 09-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Spór jest dokładnie oznaczony także wówczas, gdy w zapisie ograniczono się do wzmianki, że między stronami powstał spór co do określonego majątku, a nie oznaczono sporu co do rodzaju i treści. 2. Priorytetową regułę interpretacyjną oświadczeń woli składanych indywidualnym adresatom stanowi rzeczywista wola stron. Zastosowanie tej reguły wymaga wyjaśnienia, jak strony rzeczywiście zrozumiały złożone oświadczenie, w szczególności jaki sens łączyły z użytym w oświadczeniu woli zwrotem czy wy [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, [128], 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU