STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 83, Sygnatura: III CZP 15/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przedsiębiorstwo państwowe powstałe w wyniku podziału wielozakładowego przedsiębiorstwa państwowego ze składników majątkowych jednego z jego działów ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem za długi tego przedsiębiorstwa (§ 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. - Dz.U. Nr 31, poz. 170 ze zm.) także wtedy, gdy dług ten jest związany z działalnością innego oddziału przedsiębiorstwa.2. W razie zmiany w osobie dłużnika na skutek podziału przedsiębiorstwa państwowego, k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 96, Sygnatura: III CZP 11/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziany w art. 804 k.p.c. zakres związania organu egzekucyjnego treścią tytułu wykonawczego wyklucza możliwość badania przez tenże organ, czy tytuł wykonawczy został wydany w stosunku do podmiotu nie mającego zdolności sądowej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 1991 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 111, Sygnatura: III CZP 13/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchylenie na skutek rewizji nadzwyczajnej postanowienia sądu rejestrowego zarządzającego wpis do rejestru handlowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej i przekazanie sprawy temuż sądowi do ponownego rozpoznania nie stanowi podstawy do wykreślenia spółki przez sąd rejestrowy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 112, Sygnatura: III CZP 148/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powództwo o roszczenie majątkowe skierowane przeciwko osobie fizycznej prowadzącej ewidencjonowaną działalność gospodarczą, związane z tą działalnością, wytoczyć można przed sąd, w którego okręgu znajduje się miejsce prowadzenia tej działalności (zakład). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1993 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 113, Sygnatura: III ARN 6/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Rezerwa na stabilizację wynagrodzeń członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej w latach następnych - jako spełniająca warunki z art. 10 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 3, poz. 12 z późn. zm.) - nie stanowi kosztów uzyskania przychodów w tym podatku.2. „Należne przychody” w rozumieniu art. 7 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy to te, które wynikają ze źródła przychodów, jakie stanowi działalność gospodarcza - i stały się w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 138, Sygnatura: III CZP 14/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gmina może dochodzić na drodze sądowej roszczenia przeciwko Skarbowi Państwa o przekazanie dochodu gminnych funduszy w wysokości 10% wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 87b ust. 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. Nr 49 z 1994 r., poz. 196) [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 1995 r

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 139, Sygnatura: III CZP 19/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie o założenie księgi wieczystej i dokonanie wpisów sąd nie jest uprawniony do badania, czy zarząd gminy w prawidłowej formie stwierdził, że spółdzielnia była w dniu 5 grudnia 1990 r. użytkownikiem gruntu (art. 2c ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości - Dz.U. Nr 79, poz. 464 ze zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 140, Sygnatura: III CZP 17/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy podziale przedsiębiorstwa państwowego przeniesienie własności budynków i użytkowania wieczystego gruntów na rzecz nowo powstałych przedsiębiorstw następuje w formie aktu notarialnego (art. 158 i 237 k.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 141, Sygnatura: III CZP 27/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Należność Banku Gospodarki Żywnościowej przypadająca od upadłego banku spółdzielczego z tytułu prowadzonego dla tego banku - na podstawie umowy - rachunku bieżącego, nie jest objęta pierwszeństwem zaspokojenia, o którym mowa w art. 115 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 72 z 1992 r., poz. 359 z późn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 142, Sygnatura: III AZP 6/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprzedaż usług na eksport w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz.U. Nr 43 z 1983 r., poz. 191 z późn. zm.) dotyczy usług wykonywanych w kraju z przeznaczeniem na rynek zagraniczny. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, [129], 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU