STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 lipca 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 8, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 341/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalenie przez strony wysokiego wynagrodzenia za pracę, nie może przemawiać za pozornością zawartej umowy o pracę i stanowić podstawy do uznania, że faktycznym celem tej umowy było uzyskanie wysokich świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 26 listopada 2002 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w W. stwierdził, że G. O. nie podlega od dnia 16 września 2002 r. ubezpieczeniu społecznemu z tytułu zatrudnienia w Wydawnictwie „B.” Sp. z o.o. z sied [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: III APa 31/07
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalenie dla pracownika dodatku indywidualnego na niższym poziomie od tego, jaki został przyznany pracownikowi mającemu znacznie węższy zakres obowiązków i odpowiedzialności za wykonaną pracę, stanowi o naruszeniu zasady równego traktowania pracowników. Z UZASADNIENIA Powódka K. P. wystąpiła z roszczeniem skierowanym przeciwko Hucie LW Spółce z o.o. w W., domagając się między innymi zasądzenia odszkodowania w kwocie 138 907,88 zł z tytułu naruszenia przez pracodawcę zasady równeg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 34, Sygnatura: III AUa 548/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
To, że jedna ze stron, w stosunku do której Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję, uznała tę decyzję za korzystną dla siebie i nie wniosła odwołania do Sądu, nie oznacza, iż nie powinna być ona stroną postępowania sądowego jako zainteresowana, skoro w zależności od wyniku sprawy może na niej ciążyć obowiązek zapłacenia składki na ubezpieczenie społeczne. Z UZASADNIENIA M. K. wniosła odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w W. z dnia 22 listopada 2006 r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 11, Sygnatura: I ACa 546/07
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykorzystanie elementów myśli twórczej, w szczególności przez nawiązywanie do dominującego graficznego elementu projektu, jest szczególnie istotne dla oceny naruszenia praw autorskich w kampanii reklamowej opartej na reklamie graficznej. Odpowiednie zastosowanie zasady prekluzji dowodowej dla interwenienta ubocznego po stronie pozwanej w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych (art. 479[14] § 2 k.p.c.) musi być odnoszone do interwencji ubocznej jako pierwszego pisma procesowego tego po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 7, pozycja: 21, Sygnatura: VI ACa 447/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dozwolonym użytkiem w rozumieniu art. 33 ust. 2 Prawa autorskiego jest przedstawienie w reportażu filmowym, dotyczącym przebiegu aktualnego wydarzenia, sali, której element wystroju stanowią m.in. utwory chronione prawem autorskim (zdjęcia). UZASADNIENIE Powódka J. P. wniosła pozew przeciwko pozwanemu „T.” Sp. z o.o. o usunięcie skutków naruszenia jej praw autorskich, domagając się złożenia przez pozwanego w głównym wydaniu programu informacyjnego „F.” oświadczenia na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 39, Sygnatura: III AUa 542/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyznając emeryturę na nowo, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 ze zm.) organ emerytalno-rentowy ma obowiązek dokonania kwalifikacji okresów składkowych i nieskładkowych stosownie do uregulowań zawartych w art. 6 i art. 7 tej ustawy. Z UZASADNIENIA Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W., decyzją z dnia 19 października 2006 r., ustalił od dnia 1 listopada 2005 r. w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 15, Sygnatura: . VI ACa 108/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Błędy diagnostyki i terapii, opieszałość w podejmowaniu czynności i niedostateczne pouczenie pacjenta o ryzyku związanym ze stanem jego zdrowia stanowią przesłanki odpowiedzialności lekarza z tytułu czynu niedozwolonego. UZASADNIENIE Powodowie M. P. i L. P. wnieśli o zasądzenie od SZPZOZ. w W. kwot po 100 000 zł tytułem odszkodowania, wskazując jako podstawę prawną roszczenia art. 446 § 3 k.c. Pozwany wnosił o oddalenie powództwa. Wyrokiem z dnia 31 października 2006 r., Sąd Okręgowy w W [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 11, pozycja: 21, Sygnatura: III AUa 948/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ rentowy nie jest zobowiązany pouczać ubezpieczonych o dalszej konsekwencji obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, jaką jest zapłata odsetek, a w każdym razie – brak takiego pouczenia nie może zwalniać ubezpieczonego od nałożonego nań przez ustawę obowiązku zapłaty odsetek. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2007 r., sprawy z odwołania Pawła K., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R., o zwrot nienależnie pobranego świadcz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 7, pozycja: 23, Sygnatura: VI ACa 122/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydawanie tytułu w rozumieniu art. 23 Prawa prasowego nie może być utożsamione z wytworzeniem pojedynczych egzemplarzy periodyku prasowego. Gazeta jako materialny przedmiot procesu druku pozostanie wówczas jedynie przedmiotem materialnym, pozbawionym tej właściwości (cechy), którą nadają mu przepisy prawa prasowego, jako środka mającego służyć rozpowszechnianiu informacji, myśli czy poglądów. W pojęciu tym musi się zatem zawierać również umożliwienie czytelnikom zapoznania się z treścią zawartą [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 38, Sygnatura: III AUa 478/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Celem art. 138 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 359 ze zm.) jest ochrona Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dlatego zwrot nienależnie pobranego świadczenia powinien obejmować wysokość kwoty, o którą fundusz ten został bezpodstawnie uszczuplony. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 27 września 2006 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. zobowiązał M. K. do zwrotu nienależnie pobranej renty rodzinnej za okres od dnia 1 lipc [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, [129], 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU