STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 66, Sygnatura: I OPS 5/06
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ administracji publicznej, orzekając o kosztach postępowania rozgraniczeniowego na podstawie art. 262 § 1 pkt 2 k.p.a., może obciążyć kosztami rozgraniczenia nieruchomości strony będące właścicielami sąsiadujących nieruchomości (art. 152 k.c.), a nie tylko stronę, która żądała wszczęcia postępowania. Z UZASADNIENIA Rozgraniczanie nieruchomości unormowane w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 240 z 2005 r., poz. 2027), zwanej dalej ustawą, obejmu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 112, Sygnatura: III CZP 108/06
Data wprowadzenia do systemu: 09-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do należności zabezpieczonych hipoteką przymusową, wpisaną do księgi wieczystej po zajęciu nieruchomości, nie stosuje się art. 1025 § 1 pkt 5 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzycieli: Polskiej Grupy Farmaceutycznej - Sp. z o.o. w Ł., "Torfarm" SA w T., Cefarm C. SA w K., Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego "Cefarm" SA w K. i "Farm-Serwis" Sp. z o.o. w Ł., przeciwko dłużnikom: Jakubowi S , Edmundowi S. i Annie S., o egzekucję z nieruchomości, w przed [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 5, pozycja: 42, Sygnatura: II FSK 1509/05
Data wprowadzenia do systemu: 09-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie sposób przyjąć, aby umowa zlecenia obejmująca prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych realizowała wymóg istnienia obowiązku lub uprawnienia wynikającego z przepisów prawa materialnego. Z umowy zlecenia nie wynika bowiem żaden obowiązek podatkowy, który statuowałby możliwość skierowania do skarżącej decyzji w sprawie wysokości zobowiązania. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2006 r., na rozprawie w Izbie Finansowej, skargi kasacyjnej Iwony S., od wyroku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 41, Sygnatura: IV CSK 222/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest zaskarżenie do sądu uchwały o podziale spółdzielni przez członków, których istotne interesy zostały tą uchwałą naruszone. Legitymacja procesowa przysługuje tym podmiotom pomimo rejestracji nowej spółdzielni. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Mirosława A., Artura S., Filipa B., Tomasza W., Elżbiety G.-B. i Zbigniewa S., przeciwko Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej "W." w G., o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę, po rozpoznaniu, na rozprawie w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 105, Sygnatura: IV CSK 247/06
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Szkoda polegająca na obowiązku spełnienia przez poszkodowanego świadczenia pieniężnego powstaje wraz z nadejściem wymagalności tego świadczenia. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Specjalistycznego Szpitala św. Jana w S. G., przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie Pomorskiemu i Ministrowi Skarbu Państwa, o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 6 grudnia 2006 r., skargi kasacyjnej pozwanego Skarbu Państwa - Ministra Skarbu Państwa, od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 101, Sygnatura: II SA/Gl 178/06
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązkiem organu zatwierdzającego projekt podziału nieruchomości w celu wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji autostrady jest sprawdzenie, czy w wyniku podziału znajdująca się poza liniami rozgraniczającymi część nieruchomości, będzie miała dostęp do drogi publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 30 listopada 2006 r., sprawy ze skargi Benedykta T., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ( [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 22 października 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 116, Sygnatura: I SA/Wr 2203/03
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nabycie nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zmianami) to przeniesienie na podatnika własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntów; następuje ono w dacie zawarcia w formie aktu notarialnego umowy bezwarunkowego przeniesienia tego prawa lub własności nieruchomości, a nie w dacie zawarcia umowy zobowiązującej do ic [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 8, pozycja: 87, Sygnatura: I CZ 88/06
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek wskazania wartości przedmiotu zaskarżenia wynika wprost z treści art. 368 § 2 k.p.c. W przypadku wystąpienia tego rodzaju braku, podlega on uzupełnieniu przez wskazanie tej wartości w wyniku wezwania skierowanego do strony stosownie do treści art. 130 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Zofii K., przeciwko Skarbowi Państwa - Prezydentowi Miasta Krakowa, Ministrowi Skarbu Państwa i Ministrowi Finansów, o zapłatę, po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cyw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 18, Sygnatura: III CZP 90/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Na listach wierzycieli sporządzanych na podstawie art. 278 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 ze zm.) umieszcza się tylko tych wierzycieli wymienionych w art. 273 ust. 2 tej ustawy, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem przysługujących im wierzytelności. 2. Układ zostaje przyjęty, jeżeli wypowie się za nim większość głosujących wierzycieli z każdej z list wierzycieli obejmujących kategorie interesów wierzycieli, którzy mają łącznie n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 58, Sygnatura: III CZP 89/06
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniosek o wyznaczenie przez sąd przedstawiciela dla nieobecnej strony postępowania administracyjnego (art. 34 k.p.a.) nie podlega opłacie sądowej. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Prezydenta Miasta T., o wyznaczenie przedstawiciela dla nieobecnego Przemysława G., po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 24 listopada 2006 r., zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Toruniu, postanowieniem z dnia 31 lipca 2006 r., "Czy skierowany do sądu opi [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, [129], 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU