STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 64, Sygnatura: II AKa 25/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W aktualnym stanie prawnym – art. 157 § 2 k.p.k., zeznania świadka złożone w hipnozie, a zatem w warunkach wyłączających możliwość swobodnej wypowiedzi, nie mogą stanowić dowodu. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu sprawy G. A., oskarżonego z art. 148 § 1 k.k., art. 11 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 1 k.k. w zbiegu z art. 155 § 1 pkt 2 k.k. i w zbiegu z art. 210 § 2 k.k., art. 286 k.k., z powodu apelacji wniesionej przez prokuratora od wyroku Sądu Wojewódzkiego z dnia 23 grudnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 84, Sygnatura: II AKa 79/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zagarnięcie mienia społecznego w formie wyłudzenia jest przestępstwem, które może być popełnione tylko umyślnie, z zamiarem bezpośrednim kierunkowym, obejmujacym cel i sposób działania. W sytuacji, gdy przedmiotem wyłudzenia ma być świadczenie wynikające z umowy, należy z jednej strony wykluczyć zaistnienie zwykłego niedotrzymania warunków umowy, z drugiej zaś wykazać i udowodnić, że już w momencie zawarcia umowy sprawca miał zamiar wyłudzenia mienia na szkodę kontrahenta, czemu zazwyczaj towarz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 87, Sygnatura: II AKz 32/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sędzia podlega wyłączeniu na podstawie art. 31 § 1 k.p.k. od udziału w rozstrzyganiu wniosku o odszkodowanie za oczywiście niesłuszne tymczasowe aresztowanie, jeżeli uczestniczył w jakimkolwiek stadium postępowania karnego w podejmowaniu postanowień w kwestii tymczasowego aresztowania wnioskodawcy, nie zaś innych osób łącznie z nim podejrzanych czy też później oskarżonych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 57, Sygnatura: II AKz 115/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
(...) Obecna redakcja przepisu art. 222 § 2 k.p.k. nadal wiąże czas trwania tymczasowego aresztowania z okresem niezbędnym do ukończenia postępowania przygotowawczego, niezależnie od tego, w jakiej formie jest ono prowadzone. (…) Tym samym więc należy wyrazić pogląd, iż w sytuacji, gdy szczególne okoliczności sprawy nie pozwoliły na ukończenie postępowania przygotowawczego w terminie pierwotnie oznaczonym (art. 222 § 2 k.p.k.), to tymczasowe aresztowanie może być przedłużone na dalszy, ści [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 51, Sygnatura: II AKa 38/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O dobrowolnym odstąpieniu od czynu wyłączającym karalność usiłowania można mówić tylko wtedy, gdy sprawca (...), z własnej woli i inicjatywy, zaniecha dalszych czynności wykonawczych niezbędnych do wypełnienia wszystkich – (...) – znamion zamierzonego przestępstwa. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu sprawy W. K. oskarżonego z art. 11 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 1 k.k. w zbiegu z art. 156 § 1 k.k. w związku z art. 10 § 2 k.k., z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 63, Sygnatura: II AKa 14/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedopuszczalność przeprowadzenia dowodu, sformułowana w art. 155 § 1 pkt 1 k.p.k. obejmuje jedynie niemożność przeprowadzenia czynności, objętych zakazami dowodowymi, a więc normami prawnymi zabraniającymi przeprowadzenie dowodu w określonych warunkach lub stwarzającymi ograniczenia w uzyskiwaniu dowodów. (...) Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko K. S. i Z. S. S., oskarżonych z art. 11 § 1 k.k. w związku z art. 201 k.k. w zbiegu z art. 265 § 1 k.k. w związku z art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 16 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 42, Sygnatura: II AKz 47/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Oczywistość niesłuszności tymczasowego aresztowania musi być rozpatrywana w kontekście istnienia wszystkich przesłanek jego stosowania (art. 209 i art. 217 k.p.k.) i odnoszona do każdej z nich. 2. Na podstawie art. 490 § 1 k.p.k. zadośćuczynienie nie przysługuje. Przepis ten ma na celu naprawienie szkody tym osobom, które utraciły utrzymanie należne im bądź z mocy ustawy, bądź dostarczane przez zmarłego, na skutek śmierci mającej swą przyczynę w oczywiście niesłusznym, tymczasowym aresztowa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: II AKz 150/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. O ile organ działający w charakterze oskarżyciela publicznego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, jeżeli złożył wniosek o ukaranie lub żądanie skierowania sprawy do sądu, może brać nadal udział w postępowaniu sądowym w tym samym charakterze zamiast lub obok prokuratora (art. 457 § 2 k.p.k.), o tyle w postępowaniu odwoławczym roli takiej pełnić nie może. 2. Przedawnienie orzekania, jako okoliczność wyłączająca ukaranie sprawcy wykroczenia (art. 10 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania w sprawac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 53, Sygnatura: II AKa 46/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest możliwe skazanie oskarżonego za czyn, którego wszystkie znamiona nie zostały wymienione w opisie czynu – rozumianym jako czyn przypisany – zawartym w wyroku, a nie tylko w jego uzasadnieniu. Sąd Wojewódzki w S., wyrokiem z dnia 24 października 1997 r. uznał Daniela J. winnym tego, że w dniu 24 stycznia 1994 r. w P., gm. C., woj. siedleckie, działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma nieustalonymi mężczyznami posługującymi się bronią palną oraz działając w celu osiągnięcia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 85, Sygnatura: II AKa 48/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo z art. 258 d.k.k. wymaga, aby sprawca działał w celu udaremnienia egzekucji. Podkreślić też trzeba, że opisane w art. 258 k.k. celowe działanie sprawcy może dotyczyć nie tylko mienia już zajętego, ale także mienia zagrożonego zajęciem. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, [129], 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU