STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 listopada 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 49, Sygnatura: II SA/Gl 318/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja administracyjna wydana w sprawie roszczeń, o których mowa jest w art. 36 ust. 1-3 i art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest nieważna, jako wydana bez podstawy prawnej (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.). W sprawach tych roszczeń wyłącznie właściwymi do orzekania są sądy powszechne (art. 37 ust. 10 ustawy), zaś postępowanie wszczęte na wniosek uprawnionej osoby nie jest postępowaniem administracyjnym i nie podlega regulacjom Kodeksu postępowania administracyjnego. < [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 listopada 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 50, Sygnatura: I FSK 236/06
Data wprowadzenia do systemu: 02-07-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Postępowanie prowadzone na podstawie art. 115 Ordynacji podatkowej nie jest typowym postępowaniem dotyczącym odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, w którym poza sporem pozostaje wysokość należności podatkowych, za które odpowiadać mają osoby trzecie, jako wynikająca z wcześniej wydanej decyzji w stosunku do podatnika, płatnika lub inkasenta. W tym postępowaniu wielkość tych należności, jako nieustalonych odrębną decyzją wobec rozwiązanej spółki, pozostaje przedmiotem sporu między jej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 88, Sygnatura: I CSK 228/06
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Złożenie oświadczenia "przed notariuszem" oznacza złożenie oświadczenia woli w jego obecności. 2. Złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem (art. 1018 § 1 zdanie 1 k.c.) oznacza konieczność złożenia takiego oświadczenia w formie aktu notarialnego (art. 79 Prawa o notariacie). Konsekwentnie należy przyjąć, że możliwość złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym dotyczy jedynie złożenia takiego oświadcz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 9 listopada 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 35, Sygnatura: I SA/Ke 232/06
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W związku z tym, że przepis art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - ustawy w części dotyczącej Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych stanowiącej przepisy prawa materialnego finansowego - zawiera regulację dotyczącą przedawnienia tych należności państwowych z upływem 5 lat od dnia ich wymagalności, nieuprawnione są próby stosowania w odniesieniu do tych należności (np. opłaty rocznej) instytucji przerwania biegu terminu przedawnienia, czy to z ustawy - Ordynacja podatkowa (art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 9 listopada 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 36, Sygnatura: II SA/Ke 391/06
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 149 § 2 k.p.a. stanowi, że postanowienie o wznowieniu postępowania jest podstawą do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy. Jedną z podstaw wskazanych w art. 145 § 4 k.p.a. jest niebranie udziału przez stronę w postępowaniu bez jej winy. Z brzmienia tego przepisu jasno wynika, że okolicznością podlegającą badaniu we wznowionym postępowaniu jest "niebranie udziału" oraz "brak winy" strony. Przepis ten pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 9 listopada 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 74, Sygnatura: II SA/Ke 52/06
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodność decyzji o warunkach zabudowy z przepisami odrębnymi, o której mowa w art. 61 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717), właściwy organ bada uwzględniając treść tych przepisów w ich brzmieniu obowiązującym w dacie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu w Wydziale II, na rozprawie w dniu 9 listopada 2006 r., sprawy ze skargi Mieczysława K., na decyzję [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 8 listopada 2006 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 6, pozycja: 45, Sygnatura: I SA/Op 255/06
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Korzystanie przez podatnika z nieoprocentowanej pożyczki, nie pozostającej w związku z przychodami ze stosunku pracy lub stosunków podobnych, ani też z przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej, jest uzyskaniem nieodpłatnego świadczenia z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.). 2. Użyte w art. 12 ust. 3 pkt 4 tej ustawy (w brzmieniu obowiązującym w roku 2000) pojęcie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 5, pozycja: 41, Sygnatura: I FSK 143/06
Data wprowadzenia do systemu: 09-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z art. 115 § 4 Ordynacji podatkowej wynika, że orzeczenie o odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki z tytułu zobowiązań podatkowych, powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1, nie wymaga uprzedniego wydania decyzji, o których mowa w art. 108 § 2 pkt 2. Oznacza to więc, że w zakresie wskazanym w art. 115 § 4 Ordynacji podatkowej ustawodawca przewidział wyjątek od reguły stanowiącej, że postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich nie może zostać wszczęte przed [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: III KK 106/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd co do własności rzeczy albo wyzyskaniu błędu co do tej okoliczności przez sprawcę, który tą czynnością jednocześnie przywłaszcza taką rzecz, stanowi jeden czyn, wyczerpujący znamiona art. 284 § 1 lub § 2 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. Sąd Najwyższy, w sprawie Władysława C., oskarżonego z art. 284 § 2 k.k. i innych, po rozpoznaniu w Izbie Karnej, na rozprawie w dni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: III CZP 62/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie zbiegu egzekucji sądowej z egzekucją administracyjną prowadzoną przez Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako organ egzekucyjny, sąd rejonowy, po stwierdzeniu spełnienia przesłanek określonych w art. 773 § 1 zdanie drugie k.p.c., może orzec o dalszym prowadzeniu łącznie obu egzekucji przez ten organ egzekucyjny w trybie dla niego właściwym. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2006 r., sygn. III CZP 62/06. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, [130], 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU