STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 8, pozycja: 56, Sygnatura: II OSK 298/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w sprawie o cofnięcie pozwolenia na broń psycholog w ostatecznej opinii stwierdził brak zdolności skarżącego do posiadania broni, to powoływanie kolejnych psychologów do wydawania kolejnych opinii jest zbędne i kolejna opinia nie może być uznana za istotny dowód w sprawie. Dowodem takim nie może być zatem przedstawione przez zainteresowanego kolejne orzeczenie lekarskie wydane przez orzecznika I stopnia, nawet gdy nie zostało ono zaskarżone w przewidzianym trybie. Naczelny Sąd Administ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 4, pozycja: 22, Sygnatura: I FZ 468/13
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez „sprawy, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne” należy rozumieć te, w których przedmiotem zaskarżenia są akty lub czynności kreujące określoną należność pieniężną bądź stwierdzające jej istnienie. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2013 r., na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej, zażalenia M. S., na zarządzenie Przewodniczącego I Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 września 2013 r., sygn., akt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 5, pozycja: 32, Sygnatura: II GSK 1060/12
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Z treści art. 13g ust. 1b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115, z późn. zm.) w sposób jednoznaczny wynika, że kara za przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia lub z naruszeniem jego warunków była nakładana na podmiot wykonujący przejazd i jego odpowiedzialność za to naruszenie ma charakter bezwzględny, a w ściśle określonych sytuacjach może być także nałożona na nadawcę, załadowcę lub spedytora ładunku. 2. Możliwo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 września 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 9, pozycja: 65, Sygnatura: I OSK 1916/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie w przedmiocie zakazu klubowego nie jest decyzją w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Stanowi jednakże inny, niż określone w pkt. 1–3 art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.), akt z zakresu administracji publicznej, dotyczący uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Mimo że omawiane orzeczenie stanowi inny, niż określony w art. 3 § 2 pkt. 1 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 czerwca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 6, pozycja: 40, Sygnatura: II OSK 2417/12
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W trybie art. 7 ust. 3 ustawy z 1997 r. o ochronie zwierząt, decyzja o odebraniu zwierzęcia, odmiennie niż w przypadku z art. 7 ust. 1 tejże ustawy, jest wydawana kiedy dane zwierzę już zostało faktycznie odebrane. Natomiast jeżeli w dacie wydawania decyzji zwierzę nie przebywa już u swojego dotychczasowego właściciela, to organ prowadząc postępowanie i wydając decyzję w trybie art. 7 ust. 3 ustawy z 1997 r. o ochronie zwierząt, orzeka o czasowym odebraniu zwierzęcia, jeżeli łącznie spełnione są [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 marca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 7, pozycja: 48, Sygnatura: II OSK 2142/11
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zakres prawa żywnościowego jest bardzo szeroki, a co za tym idzie – szeroki jest także zakres urzędowych kontroli żywności. Urzędowa kontrola żywności obejmuje zatem wszystkie etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności oraz środków żywienia zwierząt i odnosi się do wszelkich wymogów zakreślonych prawem żywnościowym. 2. Biorąc pod uwagę, że prawo żywnościowe obejmuje także wszelkie przepisy dotyczące środków żywienia zwierząt oraz to, że urzędowe kontrole żywności obejmują ws [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: I GSK 378/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dane zawarte w zgłoszeniu celnym stanowią podstawę do obliczenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku akcyzowego, a także podatku od towarów i usług. Weryfikacja zgłoszenia celnego i wynikające z niej określenie elementów kalkulacyjnych podatku od towarów i usług oraz określenie prawidłowej wysokości tego podatku stanowi jedną sprawę i może być dokonane w jednym postępowaniu. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2013 r., na rozprawie w Izbie Gospodarczej, skargi kas [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 11, pozycja: 56, Sygnatura: I OSK 1238/12
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarówno postępowanie o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej z udziałem publiczności, jak i postępowanie w przedmiocie zakresu jej przeprowadzenia, dotyczy jedynie sytuacji prawnej organizatora. Zakaz, o którym stanowi art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, dotyczy ściśle określonego podmiotu, a więc organizatora imprezy, który występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia i któremu zakazano organizowania takiej imprezy masowej z udziałem publiczn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2012 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 11, pozycja: 69, Sygnatura: II OSK 485/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jakkolwiek przestępstwo określone w art. 178a § 1 k.k. nie mieści się w katalogu przestępstw wymienionych wprost w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni i amunicji, to nie oznacza, że jego popełnienie nie może stanowić podstawy do cofnięcia pozwolenia na broń. Rodzaj tego przestępstwa oraz okoliczności jego popełnienia dają wystarczającą podstawę do przyjęcia, iż istnieje niebezpieczeństwo użycia broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Naczelny Sąd Administr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 8, pozycja: 38, Sygnatura: II OSK 485/11
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Na gruncie ustawy o broni i amunicji, osobom posiadającym broń można stawiać wysokie wymagania w odniesieniu do spożycia przez nie alkoholu. Sankcją objęte jest nie tylko korzystanie z broni w stanie po użyciu alkoholu (np. odbywanie treningu na strzelnicy), ale nawet posiadanie w takim stanie broni przy sobie. Ma to na celu tak zapobieżenie potencjalnym skutkom niemożności pokierowania przez osobę nietrzeźwą w danym momencie swoim postępowaniem, jak i zapobiegnięcie innym, hipotetycznie możl [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, [14], 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU