STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 marca 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 9, pozycja: 77, Sygnatura: II SA/Gl 1138/16
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie można zgodzić się z twierdzeniem, że w przypadku uzyskania przez starostę informacji od organu kontroli ruchu drogowego na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa o ruchu drogowym, w przedmiocie ujawnienia przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierowcę, starosta (prezydent miasta) jest obligowany do wszczęcia postępowania i wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami. W szczególności nie można podzielić [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 23 marca 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 7, pozycja: 67, Sygnatura: II SA/Sz 144/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. To nie sąd powszechny rozpoznając sprawę w przedmiocie przepadku pojazdu ma obowiązek zweryfikowania okoliczności usunięcia pojazdu. Rzeczą organu, do którego wpływa wniosek o wypłatę wynagrodzenia za dozór i wydatki z tym związane jest ustalenie, czy pojazd został przyjęty na parking w okolicznościach wymienionych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. czy pojazd ten został usunięty z drogi w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 2. Skoro wiadomym jest, że pojaz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 22 marca 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 11, pozycja: 93, Sygnatura: III SA/Kr 1289/16
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z treści normatywnej przepisu art. 4 ust. 2 i art. 12 ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami wynika niedopuszczalność wydania nowego prawa jazdy w sytuacji utraty uprawnień, co potwierdza art. 50 ust. 2 pkt 3 ustawy o kierujących pojazdami, wykluczający możliwość egzaminowania osoby, co do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnień, w trybie przewidzianym dla osób ubiegających się o prawo jazdy po raz pierwszy. Wojewódzki Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 15 marca 20 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 22 marca 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 7, pozycja: 66, Sygnatura: I SA/Lu 1056/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyjęcie opinii biegłego bez jego krytycznej analizy w istocie przenosiłoby ciężar rozstrzygania w sprawie z organu podatkowego na biegłego. Zadaniem biegłego nie jest tymczasem ustalenie stanu faktycznego, lecz naświetlenie i wyjaśnienie okoliczności z punktu widzenia posiadanych przez niego wiadomości specjalnych przy uwzględnieniu zebranego i udostępnionego mu materiału dowodowego. Jego rolą nie jest również dokonywanie wykładni przepisów prawa lub subsumcji stanu faktycznego sprawy. Jest [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 22 marca 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 8, pozycja: 72, Sygnatura: III SA/Lu 1303/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli brak podpisu kierowcy na protokole wynika z niepojawienia się pojazdu na skutek nieuprawnionej zmiany ustalonej w zezwoleniu trasy przejazdu, to brak ten jest usprawiedliwiony. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w Wydziale III, na rozprawie w dniu 8 marca 2017 r., sprawy ze skargi A. K., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) listopada 2016 r., nr (…), w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 marca 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 10, pozycja: 86, Sygnatura: II SA/Wa 1903/16
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro strona nie przedłożyła ostatecznego orzeczenia lekarskiego, to organ zasadnie uznał, że nie realizuje ona obowiązku wynikającego z art. 18 ust. 5 pkt 2 ustawy z 1999 r. o broni i amunicji i wydał decyzję o cofnięciu skarżącemu pozwolenia na broń palną. Oceny tej nie może zmienić fakt, że w wyznaczonych terminach strona przebywała na zwolnieniu lekarskim. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 16 marca 2017 r., sprawy ze skargi J. P., na decyzję [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 9, pozycja: 80, Sygnatura: II SA/Wa 2068/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Obowiązek określony w art. 13 ust. 1 ustawy z 1999 r. o broni i amunicji spoczywa na posiadaczu pozwolenia od chwili, w której powinien był on stwierdzić ten fakt przy zachowaniu staranności, jakiej wymaga się od osób, którym przysługuje pozwolenie na broń. 2. Zawiadomienie o utracie broni powinno być dokonane w formie pisemnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 15 marca 2017 r., sprawy ze skargi T. L., na decyzję Komendanta Głównego Policji [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 4, pozycja: 36, Sygnatura: II SA/Wa 1823/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Posiadanie do celów szkoleniowych broni szczególnie niebezpiecznej – w postaci pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm oraz karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm – wyklucza jednoznaczna dyspozycja art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy z 1999 r. o broni i amunicji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 14 marca 2017 r., sprawy ze skargi T. S., na decyzję Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej z dnia (...) sierpnia 201 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 marca 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 4, pozycja: 37, Sygnatura: II SA/Wa 1791/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli strona nie przedłoży stosownego orzeczenia lekarskiego, a w tym orzeczenia ostatecznego, wydanego w wyniku rozpatrzenia odwołania, to nie udokumentowała tym samym, że nie należy do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z 1999 r. o broni i amunicji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 9 marca 2017 r., sprawy ze skargi K. S., na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) września 2016 r., nr (...), w przedmiocie cofnięc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23 lutego 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 12, pozycja: 102, Sygnatura: I SA/Łd 1064/16
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli podatnik obejmuje obligacje korporacyjne po ustalonej z emitentem i wskazanej w warunkach emisji cenie nabycia (cenie emisyjnej), emitenci natomiast są obowiązani do wykupu obligacji po ustalonej cenie nominalnej (wyższej od emisyjnej), to istota tych zdarzeń mieści się w hipotezie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.). Oznacza to, że podatnik może rozpoznać koszt uzyskania przychodu [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, [14], 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU