STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 1995 r

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 95, Sygnatura: K 1/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. art. 1 pkt 17 lit. a ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 5 z 1995 ., poz. 25) w zakresie, w jakim podwyższa stawki podatkowe dotyczące 1995 r., jest niezgodny z art. 1 przepisów konstytucyjnych utrzymanych w mocy przez art. 77 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 110, Sygnatura: W 11/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. W razie odmowy uregulowania przez bank, o którym mowa w art. 49 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 72 z 1992 r., poz. 359, Nr 6 z 1993 r., poz. 29, Nr 28, poz. 127, Nr 134, poz. 646 oraz Nr 80 z 1994 r., poz. 369 i Nr 121, poz. 591), w okresie zawieszenia działalności tego banku zobowiązań z tytułu wkładów oszczędnościowych, wkładca lub jego następcy prawni, a także osoby uprawnione na podstawie art. 22 ust. 1 Prawa bankowego mogą żądać od Skarbu Państwa, aby n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 153, Sygnatura: K. 13/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 1 pkt 18 lit. a) i b) w związku z art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 28, poz. 127) jest - w zakresie dotyczącym zawieszenia w 1993 r. zasady waloryzowania podstawy obliczenia podatku - niezgodny z art. 1 przepisów konstytucyjnych utrzymanych w mocy artykułem 77 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczyp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 154, Sygnatura: K. 10/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 90, poz. 416 z 1993 r. z późn. zm.) w zakresie mocy obowiązującej, utrzymanej po jego uchyleniu, w odniesieniu do obowiązku podatkowego za rok 1993, jest niezgodny z art. 67 ust. 2 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy przez art. 77 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej or [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 155, Sygnatura: W. 11/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskuje przychody z dwóch lub więcej tytułów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 90, poz. 416 z 1993 r., zm. Dz.U. Nr 134, poz. 646, Dz.U. Nr 43, poz. 163 z 1994 r.) przy opodatkowaniu dochodu w skali rocznej - koszty uzyskania przychodów określone w tym przepisie odlicza się od każdego przychodu uzyskanego z poszczególnych tytułów w nim wymieniony [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 156, Sygnatura: W. 2/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ograniczenie wynikające z art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 56, poz. 274) ma także zastosowanie do posłów, senatorów i członków rady gminy będących zarazem członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa;2. Ograniczenie wynikające z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 76, Sygnatura: K. 19/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 1 pkt 1, pkt. 4-7, a także pkt 2 i pkt 3 w zakresie odnoszącym się do tych państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych mających osobowość prawną, które prowadzą działalność gospodarczą, art. 2 pkt. 1-7 oraz art. 3 ust. 1 w związku z art. 5-13 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26, poz. 306) są zgodne z art. 2, art. 20, art. 21 ust. 1, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 i art. 65 ust. 4 Konstytucji [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 maja 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 77, Sygnatura: SK 15/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 228 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. nr 54 z 1995 r., poz. 288 ze zm.) w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 21 października 1999 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze (Dz.U. nr 99, poz. 1151) jest niezgodny z art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i ust. 2 oraz z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.2. Przepis określony w pkt. 1 nie jest niezgodny z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 92, Sygnatura: K 45/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1) Artykuł 1 pkt 8 w związku z art. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 95, poz. 1100) w zakresie, w jakim zmienia zasady wyliczania kwoty podatku od towarów i usług podlegającej zwrotowi na rzecz zakładu pracy chronionej, przed upływem trzyletniego okresu, przewidzianego w art. 30 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 93, Sygnatura: P 12/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 172 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 1991 r. nr 118, poz. 512, z 1994 r. nr 1, poz. 1, z 1995 r. nr 85, poz. 426, z 1996 r. nr 6, poz. 43, nr 43, poz. 189, nr 106, poz. 496 i nr 149, poz. 703, z 1997 r. nr 28, poz. 153, nr 54, poz. 349, nr 117, poz. 751, nr 121, poz. 770 i nr 140, poz. 940, z 1998 r. nr 117, poz. 756, z 2000 r. nr 26, poz. 306, nr 84, poz. 948, nr 94, poz. 1037 i nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. nr 3, [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, [14], 15
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU