STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 176, Sygnatura: III CRN 34/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Protokół przejęcia majątku na cele reformy rolnej nie jest dokumentem, na podstawie którego można dokonać w księdze wieczystej wpisu prawa własności Skarbu Państwa. Protokół taki ma jedynie znaczenie jako urzędowe poświadczenie faktu, że majątek został objęty zarządem państwowym (art. 6 dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej - (tj. Dz.U. Nr 3 z 1945 r., poz. 13). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 177, Sygnatura: III CZP 50/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określone w art. 111 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U. Nr 72 z 1992 r., poz. 359 z późn. zm.), skutki ogłoszenia upadłości banku nie pozbawiają tego banku uprawnienia do wniesienia rewizji na postanowienia sądu ogłaszającego upadłość. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 178, Sygnatura: III CZP 51/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sprzeciw od decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie likwidacji banku działającego w formie spółki akcyjnej, którego zarząd uległ rozwiązaniu, może wnieść na podstawie art. 107 ust. 5 Prawa bankowego - rada tego banku.2. Sprzeciw taki sąd rozpoznaje w procesie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 1991 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III CZP 32/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu), którym wspólnik pokrywa swój udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z art. 163 k.h., może być także ograniczone prawo rzeczowe w postaci użytkowania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I CR 3/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Jeżeli w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością określono liczbę reprezentowanych udziałów konieczną dla ważności zgromadzenia (art. 232 k.h.) oraz skonkretyzowano większość głosów potrzebną do podjęcia uchwały (art. 236 k.h.), to uchwała jest ważna tylko wówczas, gdy głosowała za jej podjęciem wymagana w umowie większość przy jednoczesnej reprezentacji udziałów niezbędnej dla ważności zgromadzenia.2. Opuszczenie zgromadzenia przez wspólnika (wspólników) w czasie obrad i spowodowany t [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III CZP 80/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uwzględnienie żądania odszkodowania, rozszerzonego w toku sporu w związku z waloryzacją, może w okolicznościach konkretnego przypadku uzasadniać zasądzenie odsetek od daty zgłoszenia zwaloryzowanego roszczenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 15, Sygnatura: III CZP 56/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastępca dyrektora przedsiębiorstwa państwowego jest uprawniony do ustanowienia pełnomocnika procesowego w granicach swojego umocowania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 18, Sygnatura: I CO 23/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sądowi polskiemu przysługuje jurysdykcja w sprawie z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego o uchylenie wyroku sądu polubownego wydanego w Polsce, gdy możliwość takiego uchylenia przewiduje umowa międzynarodowa, wiążąca państwa do których należą strony, choćby żaden z łączników wymienionych w art. 1103 k.p.c. jurysdykcji tej nie uzasadniał. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 24, Sygnatura: III CZP 90/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydanie nakazu zapłaty na podstawie odpisu weksla jest niedopuszczalne również w postępowaniu w sprawach gospodarczych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 25, Sygnatura: III CZP 120/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa zbycia przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną nieruchomości wchodzących w skład zespołowego gospodarstwa rolnego nie może być uznana za nieważną jako mającą na celu obejście przepisów art. 113-128 Prawa spółdzielczego (art. 58 § 1 k.c.). [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, [131], 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU