STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 58, Sygnatura: I ACr 129/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoby dotknięte utratą własności nieruchomości – na mocy art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (tekst jednolity Dz.U. Nr 22 z 1969 r., poz. 159) – to te, które po stwierdzeniu narodowości polskiej i nabyciu obywatelstwa polskiego zachowały należący do nich przed dniem 1 stycznia 1945 r. majątek nieruchomy. Tego rodzaju majątek, po jego zbyciu w okresie powojennym, utracił status, o którym mowa w powołanym przepisie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 59, Sygnatura: I ACr 139/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie wszystkie uchwały walnego zgromadzenia członków spółdzielni można traktować w jednakowy sposób, a oznacza to między innymi, że nie wszystkie uchwały mogą być dowolnie zmieniane przez następne walne zgromadzenie. Zakaz ten wynika z niejednorodnego charakteru uchwal podejmowanych przez walne zgromadzenie, a ma zastosowanie do takich wypadków, w których uchwały stają się źródłem nabycia praw przez określone osoby. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 60, Sygnatura: I ACr 1196/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 26 § 1 Prawa spółdzielczego nie uzależnia wymagalności roszczenia byłego członka o zwrot wypłaconych udziałów od dnia ustania jego członkostwa, lecz od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym przestał być członkiem. Ustanie członkostwa jest ogólną przesłanką pozwalającą byłemu członkowi (w każdym przypadku ustania członkostwa) ubiegać się o zwrot udziałów. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 61, Sygnatura: I ACr 21/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez „zamieszkiwanie” należy rozumieć takie stałe przebywanie razem z byłym członkiem spółdzielni, które wykazuje, że ten właśnie lokal jest wyłącznym centrum życia danej osoby, która przebywa w nim jako domownik.Wygaśnięcie zaś prawa do tego lokalu, spowoduje utratę możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 62, Sygnatura: I ACr 659/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Odpowiedzialność solidarna sprawców szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym istnieje wówczas, gdy działania poszczególnych sprawców się zazębiają i każdy z nich byłby odpowiedzialny za szkodę samodzielnie.2. Zawinienie i odpowiedzialność komornika istnieje nie tylko wtedy, gdy komornik dokonuje wadliwie konkretnej czynności, lecz także wówczas, gdy nie zachowując należytej staranności, nie dokonuje on takiej czynności, którą zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego winien dokonać. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 lutego 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACz 55/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zażalenie na postanowienie sądu, wydane w trybie art. 508 § 2 k.p.c., odmawiające wyznaczenia innego sądu równorzędnego, ze względów celowości, nie przysługuje do rozpoznania sprawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 grudnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 343/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla oceny ważności uznania dziecka, z punktu widzenia zachowania wymogów co do formy w jakiej winno być ono dokonane, brak podpisu uznającego w protokole uznania nie może mieć istotnego znaczenia w sytuacji, gdy nie ma wątpliwości, od kogo oświadczenie o uznaniu dziecka pochodzi. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 marca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACr 4/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy używanie znaku towarowego mieszczącego w sobie nazwę firmy, zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o ochronie znaków towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17), narusza prawa innego producenta, który znacznie wcześniej używał łudząco podobnej nazwy firmy, producentowi temu przysługuje prawo skutecznego dochodzenia roszczeń przewidzianych w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 sierpnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I ACz 301/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jedyną ustawową przyczynę rozwiązania umowy wieczystego użytkowania przewiduje art. 240 k.c., który nie określił jednak, w jaki sposób to rozwiązanie następuje. Uczynił to art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 30 z 1991 r., poz. 127), który stwierdza, że rejonowy organ rządowej administracji ogólnej w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub zarząd gminy w odniesieniu do gruntów stanowiących własność [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 marca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 111/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle § 3, 9 i 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia obowiązkowego budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych (Dz.U. Nr 92, poz. 546 z późn. zm.), odpowiedzialność ubezpieczyciela ustaje z końcem okresu, na który przypadała nie zapłacona składka – wobec rozwiązania umowy (art. 814 § 2 k.c.). [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, [131], 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU