STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 65, Sygnatura: II AKa 77/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ocena czy zawalenie się stropu w remontowanym budynku stanowiło zdarzenie, które zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób, powinna obejmować tylko skutki (wszystkie dające się ustalić) będące w zasięgu działania niszczycielskiej siły spadającego stropu, które mogły zaistnieć rzeczywiście (realnie), a nie skutki hipotetyczne, mogące się zdarzyć tylko teoretycznie. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2007 r., sprawy Marka L., oskarżonego z art. 163 § 2 i § 4 k.k. i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: II AKz 80/07
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 575 § 1 k.p.k. (jak i § 2) nie ma zastosowania dla dokonania zmiany konfiguracji łączenia kar w celu polepszenia sytuacji prawnej skazanego. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu, w sprawie skazanego Sylwestra M., zażalenia wniesionego przez obrońcę skazanego i przez skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w W. z dnia 1 lutego 2007 r., sygn. akt III K 293/06, w przedmiocie umorzenia postępowania o wydanie wyroku łącznego, po wysłuchaniu wniosku prokuratora, na podstawi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 marca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 35, Sygnatura: I ACa 823/06
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Udostępnianie usług telekomunikacyjnych, polegających na przekierowywaniu ruchu telekomunikacyjnego pochodzącego od innych operatorów do sieci pozwanego (działalność operatorska), nie mieści się w pojęciu korzystania ze świadczeń komunikacyjnych dla zaspokajania swoich potrzeb i wymaga zawarcia umowy o połączeniu sieci. UZASADNIENIE W dniu 14 czerwca 2002 r. powód - PT S. S.A. z siedzibą w W. G. - obecnie w likwidacji - wystąpiła przeciwko pozwanemu PT C. Sp. z o.o. z siedzibą w W., o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 marca 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 1126/06
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dłużnik hipoteczny, zgodnie z art. 69 ustawy o Księgach wieczystych i hipotece, ponosi odpowiedzialność za nieprzedawnione odsetki w pełnej wysokości z ograniczeniem jego odpowiedzialności jedynie do wartości nieruchomości. UZASADNIENIE W. Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosła o zasądzenie od Soki U. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w U. kwoty 1 535 225 zł wraz z ustawowymi odsetkami, co do kwoty 1 217 389,57 zł od dnia 17 maja 2005 r. do dnia zapłaty i co [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 marca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 36, Sygnatura: I ACz 253/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli zobowiązana spółka złożyła oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, dla uwzględnienia wniosku o zabezpieczenie nie wystarczy uprawdopodobnienie powstania wierzytelności, lecz także uprawdopodobnienie dalszego istnienia wierzytelności. UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 6 października 2006 r., Sąd Okręgowy w W. udzielił N. Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. zabezpieczenia roszczenia przeciwko D. R. Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 5 485 832,73 zł z odsetkami ustawow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 lutego 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 9, Sygnatura: III AUa 2657/05
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za prawidłowe pouczenie nie może być uznane nałożenie na ubezpieczonego obowiązku poinformowania o wyjeździe za granicę bez wskazania wynikających z tego konsekwencji. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2007 r., sprawy z odwołania Joanny S., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R., o zwrot świadczeń z ubezpieczenia społecznego, na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w R., od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 lutego 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 12, Sygnatura: III AUa 2867/05
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Renta chorobowa była świadczeniem przysługującym w ramach powszechnego zaopatrzenia pracowników zbliżonym do renty inwalidzkiej, zaś świadczenie rehabilitacyjne to jedno ze świadczeń przysługujących w razie choroby. Wskazać przy tym należy, że powyższe rozróżnienie było świadomym działaniem ustawodawcy, na co jednoznacznie wskazuje powołanie renty chorobowej w przepisach wprowadzających świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z jednoczesnym umiejscowieniem jej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 lutego 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 10, Sygnatura: III AUa 2808/05
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne (Dz.U. nr 32, poz. 172 z późn. zm.) daje podstawę jedynie do doliczenia okresu pozostawania bez pracy do okresów składkowych ("do stażu pracy"). Przepis ten, jako szczególny, musi być interpretowany ściśle. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2007 r., sprawy z odwołania Wojciech [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 35, Sygnatura: III AUa 1166/06
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest dopuszczalna zmiana decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bez jej merytorycznego rozpoznania przez sąd i przyjęcie za podstawę rozstrzygnięcia tylko tego, że postępowanie administracyjne przed wydaniem decyzji było wadliwe. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 23 stycznia 2005 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w W. przeniósł na A. K. - jako członka zarządu Spółki z o.o. "B." - odpowiedzialność za składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 lutego 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 34, Sygnatura: I ACa 749/05
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalność i zakres zarzutów nabywcy oraz poręczycieli w postępowaniu o zapłatę sumy pieniężnej zastrzeżonej na rzecz Skarbu Państwa - na wypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań dotyczących realizacji tzw. zobowiązań inwestycyjnych - zastrzeżona jest w umowie sprzedaży udziałów w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa zawartej na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. nr 171 z 2002 r., poz. 1397 ze zm.). UZASADNIENIE Z [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, [132], 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU