STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 61, Sygnatura: III CZP 18/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyłączenie dopuszczalności wzruszenia ostatecznych decyzji administracyjnych, wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 27 poz. 250 z późn. zm.), obejmuje również sytuacje, w których organ administracji wydał w różnych datach dwie decyzje dotyczące tego samego przedmiotu uwłaszczenia, na rzecz dwóch różnych osób. Powstały między tymi osobami spór o własność rozstrzyga sąd powszechny w postępowaniu, w którym jego rozstrzygni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 62, Sygnatura: I KZP 42/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czy przepis art. 2 § 1 k.k. w zw. z art. 2 u.k.s. pozwala na przypisanie sprawcy czynu kwalifikowanego z art. 94 § 1 u.k.s., w sytuacji gdy narażenie na uszczuplenie należności Skarbu Państwa wiązało się z podatkiem obrotowym, kontynuowanym ustawą z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz.U. Nr 3 z 1983 r., poz. 191 z późn. zm.), która to ustawa utraciła moc obowiązującą (art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. Nr 11 p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 63, Sygnatura: I KZP 3/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 259 k.k. wiąże penalizację nierespektowania wymienionych w nim zakazów z rodzajem organu, który wydał orzeczenie ustanawiające określony zakaz, a nie z podstawą materialnoprawną tego zakazu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 64, Sygnatura: III CZP 123/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest wszczęcie i prowadzenie egzekucji w stosunku do spółdzielni lub związków spółdzielczych będących w stanie likwidacji. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 65, Sygnatura: III CZP 182/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do zawarcia umowy poręczenia przez jednego małżonka, w czasie trwania wspólności ustawowej, wymagana jest zgoda drugiego małżonka wówczas, gdy umowa ta jest czynnością przekraczającą zakres całego zarządu majątkiem wspólnym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 66, Sygnatura: III CZP 133/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd rejestrowy ma obowiązek badania, na podstawie art. 16 § 1 k.h., czy powołanie prezesa zarządu banku w formie spółki akcyjnej nastąpiło w trybie określonym w art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe.Sąd rejestrowy nie może odmówić wpisania do rejestru handlowego prezesa zarządu banku w formie spółki akcyjnej, powołanego z zachowaniem trybu przewidzianego w art. 75 ust. 3 Prawa bankowego, mimo negatywnej opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 80, Sygnatura: III CZP 181/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchwała wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o podwyższeniu kapitału zakładowego, powzięta w głosowaniu pisemnym, w razie braku zgody wszystkich wspólników na pisemne głosowanie, może być zaskarżona w trybie art. 240 k.h. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 81, Sygnatura: III CZP 15/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wymagane w art. 258 § 2 pkt 3 k.h. oświadczenie wszystkich członków zarządu o dokonaniu wpłat na podwyższony kapitał nie może być zastąpione żadnym innym dowodem.2. Jeżeli uchwała wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o podwyższeniu kapitału zakładowego określa w sposób ścisły kwotę podwyższonego kapitału, nieobjęcie tego kapitału w całości powoduje nieskuteczność uchwały. W konsekwencji objęcie przez niektórych wspólników tylko części podwyższonego kapitału pozostaje bez wpływu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 82, Sygnatura: III CZP 178/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie rozpoczęła prowadzenia swego przedsiębiorstwa, ani nie zaciągała zobowiązań, może być wykreślona z rejestru handlowego dopiero po przeprowadzeniu likwidacji. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1989 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 83, Sygnatura: III CZP 55/89
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie zbycia w formie pisemnej udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 180 Kodeksu handlowego) nabywcy tych udziałów nie mają obowiązku składania notarialnego oświadczenia o przystąpieniu do spółki i objęciu nabytych udziałów. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, [133], 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU