STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 października 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 4, pozycja: 16, Sygnatura: I ACr 834/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Akredytywa jest umową nienazwaną, mieszaną, z elementami umowy zlecenia, poręczenia, świadczenia na rzecz osoby trzeciej i przekazu. Zastosowanie do tego stosunku prawnego mają więc m.in. przepisy dotyczące umowy zlecenia (art. 734 k.c.), a zatem jest to umowa starannego działania. Szczególny charakter akredytywy oznacza jednak, że nie wszystkie przepisy - w tym art. 737 k.c. - znajdują zastosowanie. Akredytywa jest bowiem samodzielnym zobowiązaniem banku, który ją otworzył, do zapłacenia lub [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 4 września 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 17, Sygnatura: I ACa 405/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Byłym członkom odwołanych organów spółki służy prawo wytoczenia powództwa lecz jedynie wtedy, gdy są oni nadal wspólnikami spółki. Wtedy bowiem można przyjąć, że jako wspólnik, odwołany członek, np. zarządu, zaskarża uchwałę w interesie spółki, której jest nadal wspólnikiem, mimo odwołania z funkcji członka zarządu.II. Wyłączenie od głosowania normuje przepis art. 235 k.h. i w innych sprawach niż wymienione wyraźnie w tym artykule wspólnicy mogą głosować. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 18, Sygnatura: I ACa 662/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Premiowy bon oszczędnościowy wydawany w oparciu o zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 1971 r. w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wypuszczenia premiowych bonów oszczędnościowych (M.P Nr 33 z 1971 r., poz. 210) jest szczególną postacią rachunku bankowego i na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321) nie podlega waloryzacji sądowej z art. 3581 § 3 k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 8 lutego 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 19, Sygnatura: I ACr 2/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma także podstaw do uznania, że umowa gwarancji, zawarta między stronami w dniu 23 września 1991 roku jest nieważna, bowiem nie zawiera ona postanowień sprzecznych z ustawą albo mających na celu obejście ustaw (art. 58 § 1 k.c.). Brak jest również podstaw do uznania nieważności tej umowy z powodu jej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 1 k.c.) lub z powodu określonych w art. 82 i 83 k.c. wad oświadczenia woli którejkolwiek ze stron. Za zasadnością oddalenia w tym zakres [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10 lipca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 20, Sygnatura: ACa 346/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez przepisy szczególne, które pozwalają bankowi na odmowę wykonania zlecenia posiadacza rachunku należy rozumieć przepisy o charakterze normatywnym, zawarte w aktach prawa powszechnie obowiązującego. Obowiązek ten nie może więc zostać ograniczony ani regulaminem banku, ani też zarządzeniem lub innym aktem organów banku, co odnosi się także do zarządu komisarycznego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 21, Sygnatura: I ACa 515/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W myśl art.138 Kodeksu pracy, tylko niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy Soboty, jako dni wolne od pracy, nie zostały zrównane przez ustawodawcę z niedzielami i świętami, nie należą zatem do kategorii dni ustawowo wolnych od pracy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 22, Sygnatura: I ACa 481/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Złożenie przez stronę wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu podczas biegu terminu do wniesienia środka odwoławczego, nie przerywa ani nie niweczy w inny sposób tego terminu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 23, Sygnatura: I ACa 392/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Interpretacja pojęcia „przepisów prawa" użytego w art. 21 w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz.104 z późn. zm.), musi być dokonana przy uwzględnieniu znaczenia, w jakim użyte jest ono w innych przepisach tej ustawy Nie można bowiem domniemywać, że ustawodawca posługiwał się tym samym terminem w jednym akcie prawnym w rozbieżnych znaczeniach. Tymczasem w art. 28 i art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa o stowarzyszeniach wyraźnie rozróżniono ni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 24, Sygnatura: I ACa 737/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o zwrot dotacji udzielonej na podstawie ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 46, poz. 201 ze zm..) przedawnia się z upływem lat dziesięciu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 lutego 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 25, Sygnatura: I ACr 471/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienia statutu spółdzielni, które bliżej określają przyczyny wykluczenia członka, muszą pozostawać w zgodzie z art. 24 § 1 Prawa spółdzielczego, co oznacza, że niezależnie od sformułowań użytych w statucie, tylko zawinione niewykonywanie przez członka obowiązków statutowych może być przyczyną wykluczenia. Jeśli zatem statut, jako jedną z przyczyn wykluczenia, wskazuje uporczywe niepłacenie czynszu, jedynie zawinione przez członka niepłacenie czynszu może być podstawą wykluczenia. Jeśli na [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, [133], 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU