STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 lutego 2007 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: VI ACa 951/06
Data wprowadzenia do systemu: 01-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zamieszczenie w treści reklamy zapisu wskazującego na zgodność oferowanych usług z wytycznymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w sytuacji gdy wytyczne takie nie były wydane, stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 23a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 25 maja 2006 r., Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie A. Sp. z o.o. w W. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 lutego 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 7, pozycja: 29, Sygnatura: II AKo 33/07
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 554 § 2 in fine k.p.k. obejmuje swoim zakresem wyłącznie koszty sądowe, na które składają się, w myśl art. 616 § 2 k.p.k., opłaty i wydatki poniesione przez Skarb Państwa, natomiast nie uwzględnia wydatków stron. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu, w sprawie z wniosku Stanisława P., o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, zażalenia wniesionego przez wnioskodawcę, na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 22 stycznia 2007r., sygn. akt XXI Ko 44/06, w prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 38, Sygnatura: I ACa 907/06
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji kolizyjnej związanej z dwoma ważnymi patentami należy przyjąć uprawnienia sądu powszechnego do ustalenia zakresu wyłączności patentowej nie tylko w procesie o naruszenie prawa z patentu ale i o ustalenie, że naruszenie prawa z patentu nie wystąpiło (art. 189 k.p.c.). UZASADNIENIE Powodowie Richter Gedeon Ltd z siedzibą w B. (Węgry) i G. Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. M., pozwem skierowanym przeciwko Novartis AG z siedzib [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 116/06
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli świadczenie ciążące na Skarbie Państwa było pierwotnie niemożliwe, obowiązek świadczenia nie przekształcił się w obowiązek naprawienia szkody. UZASADNIENIE Powodowie - Ewa H. i Mirosław H., zastąpieni przez zawodowego pełnomocnika, pozwem z dnia 8 kwietnia 1999 r., skierowanym przeciwko Gminie W. C. i Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę Powiatu W., wnieśli o: - zobowiązanie obu pozwanych do złożenia oświadczenia woli oznaczonej treści o ustanowieniu na ich rzecz o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 lutego 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 16, Sygnatura: VI ACa 960/06
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działania wydawcy, redaktora naczelnego i autora, dotyczące publikacji artykułu prasowego będącego efektem rzetelnego dziennikarskiego śledztwa, przedstawiającego naganne zjawiska i działania oznaczonych osób, w tym przedsiębiorców i rzeczoznawców, formułującego na ich podstawie negatywne opinie jako podjęte w celu obrony interesu społecznego i napiętnowania praktyki ochrony praw konsumentów, pozbawione są cechy bezprawności. UZASADNIENIE Pozwem z dnia 19 lutego 2003 r. S. – P. Sp. z o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 lutego 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 18, Sygnatura: I ACa 1144/06
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy Kodeksu cywilnego nie przewidują zawieszenia ani przerwania biegu okresu przedawnienia w związku ze śmiercią osoby obowiązanej do naprawienia szkody, wyrządzonej czynem niedozwolonym. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2007 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W., przeciwko Urszuli Z., Arturo-wi Z., Jarosławowi Z., Magdalenie Z., o zapłatę, na skutek apelacji powoda, od wyroku Sądu Okręgowego w Koninie z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu dnia 31 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKzw 1238/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzekanie w przedmiocie warunkowego zwolnienia ma charakter fakultatywny, który jednak ograniczony jest do ustalenia, w oparciu o podstawy wymienione w art. 77 § 1 k.k., prognozy społeczno–kryminologicznej. Natomiast w sytuacji ustalenia, że skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego (pozytywna prognoza), warunkowe przedterminowe zwolnienie staje się obowiązkiem sądu. W takim wypadku, przy odmowie warunkowego zwolnienia może być skutecznie podnoszony w środku odwoławczym z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 31 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: II AKa 248/06
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wydanie opinii pozasądowej (prywatnej) sprawia, że między zleceniodawcą i przyjmującym zlecenie biegłym powstaje węzeł obligacyjny oparty na więzi finansowej, stosunek osobisty osłabiający zaufanie do bezstronności biegłego, a w takim razie biegły jest wykluczony od pełnienia funkcji w procesie (art. 196 § 3 k.p.k.). Skoro komuś zlecono wykonanie za wynagrodzeniem stosownego opracowania dla określonego celu, zleceniobiorca czuje się w obowiązku sprostać zamówieniu, by cel ten został osiągnięt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II AKz 44/07
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Katalog przesłanek uzasadniających pozbawienie wolności z linii orzecznictwa wydanego na tle art. 5 Konwencji, jak również podstaw stosowania tymczasowego aresztowania określonych w art. 258 k.p.k., jest katalogiem zamkniętym i musi być interpretowany wąsko. Pozbawienie wolności musi być zgodne zarówno z przepisami na płaszczyźnie prawa krajowego, jak i powołanej wyżej Konwencji. Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2007 r., Sąd Apelacyjny w W. w II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu, w sprawie prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: VI ACa 902/06
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku, gdy ogłoszenie upadłości nastąpiło w toku spłaty zobowiązania zabezpieczonego przewłaszczeniem, całe zobowiązanie staje się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. UZASADNIENIE Powód - syndyk masy upadłości "B." Budownictwo Morskie W. i H. Spółka z o.o. w G. wniósł o zasądzenie od pozwanego Banku Handlowego SA w W. kwoty 38 482,40 zł z ustawowymi odsetkami i kosztami postępowania. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa. Wyrokiem z dnia 10 maja 2006 r., Sąd Okręgowy w W. z [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, [133], 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU