STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 75, Sygnatura: II UZP 15/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do wznowienia postępowania w trybie art. 83a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.) mają zastosowanie przepisy Działu VI, Tytułu VI, Księgi pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku przedstawiciela ustawowego Artura S. – działającego na rzecz małoletniego Konrada S., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w E., z udziałem zainteresowanych Romana K. i Danuty K [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: III CZP 52/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Od postanowienia w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza, wydanego na podstawie art. 644 w związku z art. 637 § 2 k.p.c., przysługuje apelacja. Z UZASADNIENIA Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Zgodnie z art. 518 k.p.c., od postanowienia sądu pierwszej instancji wydanego w postępowaniu nieprocesowym, orzekającego co do istoty sprawy, przysługuje apelacja. Na inne postanowienia, a więc nieorzekające o istocie sprawy, lecz rozstrzygające tylko kwestie formalne, przysługuje - podob [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 34, Sygnatura: III CZP 52/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Od postanowienia w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza, wydanego na podstawie art. 644 w związku z art. 637 § 2 k.p.c., przysługuje apelacja. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Joanny R., przy uczestnictwie Heleny O. i Magdaleny S., o stwierdzenie nabycia spadku, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 23 sierpnia 2006 r., zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Katowicach, postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2006 r., sygn. akt IV Cz 426 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 34, Sygnatura: III CZP 52/06.
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Od postanowienia w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza, wydanego na podstawie art. 644 w związku z art. 637 § 2 k.p.c., przysługuje apelacja. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Joanny R., przy uczestnictwie Heleny O. i Magdaleny S., o stwierdzenie nabycia spadku, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 23 sierpnia 2006 r., zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Katowicach, postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2006 r., sygn. akt IV Cz 426 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 19, Sygnatura: V CSK 237/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wzbogacenie podmiotu odpowiedzialnego za naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego (prawa ochronnego) polega na zaoszczędzeniu wydatków, które wzbogacony musiałby ponieść dla zapewnienia sobie możliwości korzystania z cudzego uprawnienia zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym i uznawanymi zasadami. W wypadku, gdy stan wzbogacenia polega na zaoszczędzeniu wydatków wyłączone jest w zasadzie zastosowanie art. 406 i art. 407 k.c. 2. Zachowanie uprawnienia do powoływania się na uchyb [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 29, Sygnatura: V CSK 238/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
29-3-2007 W wezwaniu do próby ugodowej, zgodnie z art. 185 § 1 k.p.c., należy jedynie zwięźle oznaczyć sprawę. Nie musi ono być więc tak ściśle sprecyzowane jak pozew (art. 187 k.p.c.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółki Akcyjnej przeciwko "E." Spółce Akcyjnej w K., o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 10 sierpnia 2006 r., skargi kasacyjnej strony powodowej, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 st [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 97, Sygnatura: I ACa 178/06
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Klauzula zezwalająca na modyfikację powstałego stosunku prawnego powinna dotyczyć tylko wyjątkowych i nadzwyczajnych sytuacji. Określenie "nadzwyczajne zmiany", tak samo jak i "nadzwyczajne wypadki", zakłada, że chodzi tu o wyjątkowe zdarzenia (strajki, nieurodzaj, długotrwała susza, pożar, powódź), nagłe i zaskakujące, których nie można było przewidzieć. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2006 r., na rozprawie, sprawy z powództwa POSBAU SA Budownictwa Uprzemys [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 99, Sygnatura: I ACa 200/06
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sensem ekonomicznym kary umownej jest zabezpieczenie się przed skutkami niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez kontrahenta oraz ze swej istoty nie zawiera elementu ekwiwalentności świadczenia, gdyż obowiązkowi zapłaty kary umownej nie towarzyszy wzajemny obowiązek świadczenia strony przeciwnej. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2006 r., na rozprawie, sprawy z powództwa G.EN.Gaz Energia SA w P., przeciwko Polskiemu Górnict [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 99, Sygnatura: I ACa 200/06
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sensem ekonomicznym kary umownej jest zabezpieczenie się przed skutkami niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez kontrahenta oraz ze swej istoty nie zawiera elementu ekwiwalentności świadczenia, gdyż obowiązkowi zapłaty kary umownej nie towarzyszy wzajemny obowiązek świadczenia strony przeciwnej. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2006 r., na rozprawie, sprawy z powództwa G.EN.Gaz Energia SA w P., przeciwko Polskiemu Górnict [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 98, Sygnatura: I ACa 191/06
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach gospodarczych rozpoznawanych po wydaniu przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, pozwany jest zobowiązany do wskazania wszelkich okoliczności faktycznych, zarzutów i wniosków dowodowych pod rygorem utraty prawa do powoływania ich w dalszym toku postępowania, chyba że pozwany wykaże, iż nie mógł powołać ich wcześniej lub, że potrzeba ich powołania powstała później (art. 497[14] § 2 zd. 1 k.p.c.). Sąd Apelacyjny w P., po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2006 r., na roz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, [133], 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU