STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 czerwca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 26, Sygnatura: I ACa 168/97 i I ACz 216/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czasowe ograniczenie przynależności powoda w Kole Łowieckim „Jeleń", wynikające z faktu podejmowania w stosunku do powoda przez uprawnione organy tejże organizacji decyzji w przedmiocie jego przynależności, nie może być poczytywane jako naruszenie dóbr osobistych. W przeciwnym razie, żadna z organizacji działających w oparciu o swoje wewnętrzne prawo (statut) nie mogłaby bez narażenia się na zarzut naruszenia dóbr osobistych, polegających na ograniczeniu prawa zrzeszania się - rozstać się [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 27, Sygnatura: I ACr 50/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nabywcy samochodu w złej wierze, mimo zawarcia umowy ubezpieczenia auto-casco, nie przysługuje od ubezpieczyciela odszkodowanie za skradziony pojazd. Zawartą bowiem przez posiadacza w złej wierze umowę ubezpieczenia należy uznać za nieważną z powodu jej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 lutego 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 712/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W orzecznictwie i literaturze nie ma wątpliwości, że uchwałę walnego zgromadzenia wykreślającą lub wykluczającą członka ze spółdzielni, jak również utrzymującą w mocy albo uchylającą uchwałę rady nadzorczej o wykluczeniu lub wykreśleniu, może zaskarżyć wyłącznie członek, który został wykluczony lub wykreślony i którego dotyczy uchwała walnego zgromadzenia podjęta w tym przedmiocie w pierwszej lub drugiej instancji. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 listopada 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 29, Sygnatura: I ACr 598/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Jeżeli zwołanie zgromadzenia wspólników nastąpiło przez zarząd nie mający składu odpowiadającego statutowi, to zgodnie ze stanowiskiem panującym zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie – nie było to zgromadzenie władne podejmować jakiekolwiek uchwały.2. Uchwał podjętych przez tak wadliwie zwołane zgromadzenia nie można zaskarżać w trybie art. 240 k.h., który jest przewidziany dla innych sytuacji, a mianowicie gdy zapadają uchwały zgromadzenia prawidłowo zwołanego, ale są one dotknięt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 30, Sygnatura: I ACa 740/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ryzyko wyboru firmy ubezpieczeniowej musi obciążać posiadacza, który z reguły zawiera umowę z firmą oferującą najkorzystniejsze dla niego warunki. Nie może natomiast obciążać poszkodowanego, który nie ma żadnego wpływu na wybór firmy ubezpieczeniowej przez posiadacza pojazdu, a wobec obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ma prawo spodziewać się wypłaty pełnego odszkodowania i nie może ponosić skutków ogłoszenia upadłości firmy, z którą posiadacz zawarł umowę. Nie może też ponosić s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 687/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Niedopuszczalne jest wydanie wyroku zaocznego z powołaniem się na podstawę prawną przewidzianą w art. 47918 § 2 k.p.c. w odniesieniu do części roszczenia głównego, zgłoszonego jako rozszerzenie już uprzednio sformułowanego powództwa, w sytuacji gdy zarówno przed rozszerzeniem powództwa, jak i po tej czynności procesowej odbyły się rozprawy w celu merytorycznego rozpoznania sprawy, na których strona pozwana zajmowała stanowisko w przedmiocie zgłoszonych przez powoda roszczeń.2. Niedopuszczalna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 33, Sygnatura: I ACz 30/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gmina nie ma obowiązku uiszczania wpisu od zażalenia na wydane na ogólnych zasadach (art. 200 k.p.c.) postanowienie sądu cywilnego o przekazaniu sprawy do rozpoznania innemu równorzędnemu lub niższemu sądowi gospodarczemu, gdyż dopiero rozpoznanie zażalenia gminy przesądzi o tym, czy sprawa z jej udziałem, jest sprawą gospodarczą (art. 4791 k.p.c. w związku z art. 8 ust. 2 usta»y z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. Nr 24, poz. 110 z późn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 34, Sygnatura: I ACz 601/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego, będącego w dyspozycji jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych, zajmowanego przez byłego funkcjonariusza Policji w związku z jego przejściem na emeryturę czy rentę, w świetle art. 29 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji... (Dz.U Nr 53, poz. 214 z późn. zm.) oraz art. art. 97 i 98 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz.179 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 2 us [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 lipca 1995 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 35, Sygnatura: I ACr 312/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można wobec członka spółdzielni kwestionującego wadliwie ustalone opłaty za lokal użytkowy, stosować najostrzejszej sankcji w postaci pozbawienia prawa do tegoż lokalu. Należy bowiem mieć na uwadze, że odmowa uiszczenia przez członka spółdzielni należności 6nansowych może stanowić podstawę wykluczenia tylko wtedy, gdy było ono zawinione (art. 24 § 1 Prawa spółdzielczego). Brak jest natomiast podstaw do przyjęcia winy członka spółdzielni w sytuacji, gdy należności były ustalone wadliwie i nie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 36, Sygnatura: I ACr 890/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wśród cech istotnych dla tej dziedziny usług, jak przewozy taksówkami - oraz jednocześnie wyróżniającymi je od innego rodzaju działalności przewozowej czy transportowej - są:1. szczególny tryb ewidencji i rejestracji w organach samorządu terytorialnego - przy czym ma to znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa klientów korzystających z takich pojazdów,2. szczególny tryb oznaczania takich pojazdów - co wiąże się ściśle z cechą poprzednią.W sferze zaś sposobu działania - istotną cechą jest powszechno [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, [134], 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU