STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 30, Sygnatura: III CZP 59/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dłużnik nie może z przelanej wierzytelności potrącić wierzytelności, która mu przysługuje względem zbywcy, jeżeli nabył ją po powzięciu wiadomości o przelewie. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Bernarda D., przeciwko "L." Sp. z o.o. w P., o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 27 lipca 2006 r., zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu, postanowieniem z dnia 8 marca 2006 r., sygn. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 53, Sygnatura: III PZP 4/06
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na poczet przyrostów wynagrodzeń przewidzianych w art. 4a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 1 z 1995 r., poz. 2 ze zm.) zalicza się wzrost wszystkich składników wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 2 i pkt 3 tej ustawy. Sąd Najwyższy, przy udziale Prokuratora Prokuratury Krajowej, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Sp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 lipca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 96, Sygnatura: I ACa 216/06
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każdorazowo, dla stwierdzenia istnienia przesłanki normalnego związku przyczynowego pomiędzy wadliwą decyzją a dochodzoną szkodą, nieodzowne jest przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 361 § 1 k.c., czy szkoda nastąpiłaby także wtedy, gdyby zapadła decyzja zgodna z prawem. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2006 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Zenona H., przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w P., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Polskie sprawy z artykułu 10 EKPC przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 1, Sygnatura: artykuł 10 EKPC
Data wprowadzenia do systemu: 10-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wiesław Wacławczyk Polskie sprawy z artykułu 10 EKPC przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu Swobodę wypowiedzi uznaje się za podstawową zasadę społeczeństwa demokratycznego. Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze – jest to jedno z najistotniejszych praw materialnych zapisanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC), po drugie – prawo to uchodzi za naturalną przesłankę poszanowania innych wolności i praw zawartych w tym dokumencie. Bez swobody słowa i związ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 4 lipca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 36, Sygnatura: I ACa 232/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykonywanie przez gminę zadań własnych, nie stanowi przeszkody do przyjęcia gospodarczego charakteru prowadzonej w tym zakresie działalności. Musi ona jednak odpowiadać kryteriom takiego rodzaju aktywności, tzn. musi mieć charakter zorganizowany i ciągły oraz podlegać regułom racjonalnego gospodarowania i stanowić formę udziału w obrocie gospodarczym. Nie jest natomiast niezbędne, aby działalność taka przynosiła określony dochód (zysk). Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r.,

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 33, Sygnatura: III CZP 27/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Aplikant radcowski nie może zastępować adwokata w postępowaniu cywilnym. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Holding SA w M., przeciwko "K." S.A. w K., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 28 czerwca 2006 r., zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, postanowieniem z dnia 22 lutego 2006 r., "Czy możliwe jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 28 czerwca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 29, Sygnatura: I SA/Ke 121/06
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku, gdy w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym w stosunku do osoby trzeciej, na podstawie decyzji orzekającej o tejże odpowiedzialności, osoba ta wnosi zarzut przedawnienia, stanowisko wierzyciela w tej sprawie musi obejmować nie tylko kwestię przedawnienia zobowiązania ciążącego na osobie trzeciej, ale także kwestię przedawnienia należności samego zobowiązanego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu w Wydziale I, na rozprawie w dniu 28 czerwca 2006 r., sp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 27 czerwca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: I SA/Bk 164/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powstanie zobowiązania podatkowego uzależnione jest od wcześniejszego zaistnienia obowiązku podatkowego. Ten uzależniony jest od zaistnienia prawnopodatkowego stanu faktycznego, na który składają się - element podmiotowy (kto musi zapłacić) oraz element przedmiotowy (od czego musi zapłacić). Jedynie, gdy ustawowo określony podmiot znajduje się w określonej ustawowo sytuacji, powstanie w stosunku do niego obowiązek podatkowy, a w dalszej kolejności zobowiązanie podatkowe. Zatem nałożenie podat [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Okręgowego - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie z dnia 25 marca 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 1, Sygnatura: XVII Ama 51/03
Data wprowadzenia do systemu: 26-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Elżbieta Modzelewska-Wąchal ORZECZENIA SĄDÓW W SPRAWACH O OCHRONĘ KONKURENCJI I-5-2006 Określenie "osoby trzecie" zawarte w art. 479[43] k.p.c. w kontekście praktyki określonej decyzją należy - w ocenie sądu -zawęzić podmiotowo do konkretnego przedsiębiorcy, określonego w wyroku sądu i nieograniczonej abstrakcyjnej liczby konsumentów będących aktualnie lub w przyszłości stroną umów z tym konkretnie przedsiębiorcą. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2006 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II FZ 227/08
Data wprowadzenia do systemu: 12-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W myśl art. 231 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały. Dychotomiczny podział obu kategorii spraw nie jest jednak podziałem prostym. Użyte w przepisie sformułowanie "w sprawach, których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne", jest wyrażeniem nieostrym i stanowi daleko idące uproszczenie. Przed [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, [134], 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU