STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 108, Sygnatura: III CZP 183/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Celem fundacji ustanowionej przez przedsiębiorstwo państwowe może być udzielanie pracownikom tego przedsiębiorstwa oprocentowanych pożyczek na zakup udziałów w spółce, mającej wykupić lub wydzierżawić to przedsiębiorstwo, bądź w spółkach powstałych z restrukturyzacji innych, określonych rodzajowo jednostek. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 109, Sygnatura: III CZP 166/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uznanie przez Bank Rozwoju Eksportu, prowadzący przetarg na waluty obce na podstawie zarządzenia Ministrów Finansów i Współpracy Gospodarczej z Zagranicą oraz Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 maja 1989 r. w sprawie ogólnych zasad prowadzenia przetargu na waluty obce, rachunku walutowego nabywcy w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Państwowym, kwotę zakupionej waluty i towarzyszące temu rozliczenie między bankami w złotych, nie spełnia wymogu przekazania środków walutowych zakupionyc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 110, Sygnatura: III CZP 22/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bankowi Gospodarki Żywnościowej przysługuje, przewidziane w art. 2e ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości, roszczenie o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu oraz o przeniesienie własności znajdujących się na nim budynków i innych urządzeń oraz lokali. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 111, Sygnatura: III ARN 84/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydatki pieniężne poniesione przez podatnika na zapłacenie w ratach całej wartości nabycia środków trwałych w ramach umowy leasingu kapitałowego (finansowego), w której zamieszczono opcję bezpośredniego nabycia własności rzeczy po zakończeniu okresu umowy lub zobowiązanie leasingodawcy do zawarcia odrębnej umowy, przenoszącej własność rzeczy na leasingobiorcę w czasie krótszym niż występuje ekonomiczne zużycie przedmiotu leasingu, nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumien [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 112, Sygnatura: III ARN 15/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. O rażącym naruszeniu Prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt. nie decyduje ani oczywistość naruszenia Prawa, ani charakter przepisu, jaki został naruszony, ani też tylko racje ekonomiczne lub gospodarcze, jeżeli jedna z tych okoliczności stanowić miałaby wyłączną przesłankę przemawiającą za nieważnością decyzji administracyjnej.2. Zastosowanie niewłaściwej stawki celnej, wynikłe z błędu funkcjonariusza, nie może być identyfikowane z rażącym naruszeniem Prawa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 113, Sygnatura: III CZP 178/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie rozpoczęła prowadzenia swego przedsiębiorstwa, ani nie zaciągała zobowiązań, może być wykreślona z rejestru handlowego dopiero po przeprowadzeniu likwidacji. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 września 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 114, Sygnatura: II CRN 60/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa zbycia udziałów, zawarta bez zezwolenia spółki (do udzielenia którego właściwe jest zgromadzenie wspólników), stanowi czynność bezskuteczną, i to zarówno wobec spółki, jak i w stosunkach miedzy stronami. Umowa taka może się stać skuteczna dopiero wtedy, gdy stosowne zezwolenie zostanie udzielone. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 115, Sygnatura: III CZP 174/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa z powództwa spółki akcyjnej przeciwko Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez wojewodę - działającego jako organ założycielski - o nakazanie zawarcia umowy o oddanie do odpłatnego korzystania zorganizowanej części mienia przedsiębiorstwa państwowego postawionego w stan likwidacji (art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - Dz.U. Nr 51, poz. 298 ze zm.) - jest sprawą gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 131, Sygnatura: III CZP 142/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nabywca udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma obowiązku złożenia notarialnego oświadczenia o przystąpieniu do spółki i objęciu nabytych udziałów. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 1989 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 132, Sygnatura: III CZP 24/89
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiot przedsiębiorstwa, jako jeden z elementów umowy i wpisu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru handlowego (art. 162 § 2 pkt 2 i art. 166 pkt 1 k.h.), powinien być skonkretyzowany określeniem przynajmniej rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, [135], 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU