STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 37, Sygnatura: I ACr 133/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczenie najemcy za ogrzewanie wynajmowanego lokalu jest świadczeniem wynikającym z umowy najmu i należy je ocenić w aspekcie takiej umowy Umowę sprzedaży energii cieplnej zawiera dostawca energii, a najemca winien uiścić wynajmującemu uiszczoną przez niego cenę. Oczywiście strony umowy najmu mogą w odmienny sposób uregulować tę kwestię i winno to wynikać z umowy najmu. [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 maja 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 38, Sygnatura: I ACr 118/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasady słuszności nie mogą stanowić podstawy prawnej powództwa i roszczenie powoda nie może być oparte wyłącznie na treści art. 5 k.c. [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 39, Sygnatura: I ACr 128/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odszkodowania na gruncie art. 5 § 3 Prawa upadłościowego można dochodzić także wówczas, kiedy postępowanie upadłościowe nie było wdrożone. Nie wpływa to jednak na zakres kognicji sądu oraz ciężar dowodu spoczywający na wierzycielu. W celu utrzymania się ze zgłoszonym roszczeniem musi on wykazać, że na skutek zaniechania wypełnienia obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości przewidzianego w art. 5 § 1 lub § 2 Prawa upadłościowego zmniejszył się majątek spółki w stopniu zezwalającym na m [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 lutego 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 40, Sygnatura: I ACr 877/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrok Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uchylający decyzję organu rentowego nie jest w żadnej mierze tożsamy ze stwierdzeniem naruszenia przy wydaniu decyzji przez funkcjonariusza organu rentowego prawa ściganego w trybie postępowania karnego lub dyscyplinarnego. Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nie jest też organem przełożonym nad organem rentowym, od potwierdzenia którego to organu co do winy, przepis art. 418 k.c. uzależnia odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez funk [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 października 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 41, Sygnatura: I ACr 846/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oddalenie powództwa przeciwko Skarbowi Państwa, reprezentowanego przez określoną jednostkę organizacyjną, powoduje skutek powagi rzeczy osądzonej w stosunku do jakiejkolwiek innej jednostki organizacyjnej.Skarb Państwa ,jest bowiem jedną osobą prawną wykonującą swe funkcje poprzez rozmaite jednostki organizacyjne. Nie istnieje więc możliwość ubiegania się o odszkodowanie od innych jednostek w sytuacji, gdy oddalone zostało powództwo przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez określone sta [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 czerwca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 42, Sygnatura: I ACr 162/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 23 k.r. i o.p. nakłada na małżonków między innymi obowiązek wzajemnej pomocy. Ten obowiązek ma szczególne znaczenie w niepomyślnych okolicznościach życiowych, w szczególności takich jak choroba. Porzucenie małżonka w ciężkiej chorobie, a więc wówczas gdy potrzebuje on specjalnie troskliwej opieki i serdecznego współczucia z reguły spotyka się ze sprzeciwem moralnym ze strony społeczeństwa. [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 września 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 43, Sygnatura: I ACa 493/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Mniejszość narodową, do której chce się przynależeć i z którą dana osoba się utożsamia, musi obiektywnie istnieć. Musi bowiem istnieć jakiejś społeczeństwo, wyróżnione na podstawie obiektywnych kryteriów, z którymi ta osoba chce się identyfikować. Nie można bowiem określać swojej tożsamości narodowej w oderwaniu od podstawowej przesłanki, jaką jest istnienie określonego narodu.II. Naród istnieje wówczas, jeśli nie ma wątpliwości co do praw do jego istnienia w świadomości ogółu obywateli.III. [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 4 marca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 44, Sygnatura: I ACa 12/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opisywanie różnych szczegółów życia rodzinnego, zwłaszcza tych intymnych, może wywoływać rozmaite skojarzenia, a nawet niechętne reakcje osób, których te przepisy dotyczą. Działanie takie samo w sobie nie może być jednak poczytane jako sprzeczne z zasadami wzajemnego poszanowania małżonków. [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 marca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 45, Sygnatura: I AKa 48/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Choroba małżonka nie tytko nie wywołuje i nie powinna wywoływać trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, lecz nakłada na drugiego małżonka obowiązek użycia wszelkich środków do przywrócenia choremu małżonkowi zdrowa i zdolności do spełnienia obowiązków małżeńskich. Przeciwne tym zasadom postępowanie jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami moralności. [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 października 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 47, Sygnatura: I ACa 290/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie w sprawie o ochronę dóbr osobistych nie może być wykorzystane do weryfikacji prawomocnych orzeczeń sądowych i wyników innych postępowań. [...]
[pełny tekst]



strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, [135], 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143




POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU