STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 26 marca 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 48, Sygnatura: I ACa 66/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Jeżeli zarządcy drogi stawia się zarzut niedbalstwa w utrzymaniu drogi publicznej w należytym stanie, to dla przyjęcia jego odpowiedzialności z tego tytułu na podstawie art. 417 k.c. konieczne jest ustalenie, jakich obowiązków spoczywających na nim z mocy ustawy i innych przepisów nie dopełnił.2. Z uwagi na treść art. 417 k.c., wymagającego dla przyjęcia odpowiedzialności Skarbu Państwa bezprawności działania lub zaniechania, Skarb Państwa nie odpowiada za szkody użytkownika drogi, gdy zarząd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 lutego 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 49, Sygnatura: I ACa 729/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zmianę wyznania przez jednego z małżonków, zmianę wyznania dzieci bez akceptacji drugiego z małżonków, można uznać za zawinienie w rozkładzie pożycia małżeńskiego, zwłaszcza gdy ze zmianą jest też związana zmiana tradycji rodzinnych i gdy powstała w związku z tym sytuacja ma wpływ na pożycie małżeńskie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 czerwca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 50, Sygnatura: I ACa 209/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I Ugoda jest umową, mocą której strony czynią sobie wzajemnie ustępstwa celem usunięcia niepewności co do roszczeń wynikających z łączącego ich stosunku prawnego lub uchylenia istniejącego lub mogącego powstać w przyszłości sporu.II Tłumaczenie umowy zaczyna być potrzebne tam, gdzie osnowa umowy przedstawia wątpliwość. Istota umowy może być określona przez nazwę, jaką nadają jej strony, chyba że nazwa nie odpowiada tej istocie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 18 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 51, Sygnatura: I ACa 178/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Polskie prawo nie zakazuje zawierania umów niekorzystnych, dlatego dysproporcja między wartością określonych w umowie wzajemnych świadczeń stron, np. sprzedaż rzeczy po znacznie zaniżonej cenie, nie jest wystarczającym powodem do uznania umowy za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego, jeżeli sprawca w konkretnej sytuacji miał warunki do swobodnego podejmowania decyzji zgodnie ze swoją wolą.Dopiero stwierdzenie, że przy zawieraniu umowy strona nie miała warunków do zachowania niczym nie zac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 26 marca 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 52, Sygnatura: I ACa 60/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tryb postępowania przetargowego przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa i gmin wprowadzono po to, aby było uczciwie, decyzje zapadały według jasnych reguł gry i miały na względzie korzyści społeczności lokalnej stanowiącej samorząd terytorialny, co sprowadza się do wyboru, przy przetargu pisemnym, najkorzystniejszej oferty wyłonionej w drodze zastosowania sformalizowanej procedury.Z zasady samodzielności samorządu terytorialnego wynika, iż nie jest rzeczą sądu badanie, czy gmina sprzedając k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 53, Sygnatura: I ACa 345/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Strona sama musi pilnować dopełnienia obowiązków procesowych, jakie na niej ciążą. Jeżeli ich nie wypełni, ponosi skutki zaniedbania. Zasady tej nie zmienia treść art. 5 k.p.c., który nie może być rozumiany w ten sposób, że gdy strona działa bez wykwalifikowanego pomocnika procesowego, to rolę tego pełnomocnika wobec tej strony ma przejąć sąd.2. Samo milczenie jednej ze stron, co do twierdzeń strony przeciwnej, nie może stanowić podstawy do uznania faktów za przyznane. To zebrany w sprawie ma [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 października 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: I ACr 630/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku, gdy wspólnik pokrywa swój udział w spółce wkładem niepieniężnym, a aport stanowi nieruchomość, to przeniesienie jej własności nie może uchybiać formie określonej w art. 158 Kodeksu cywilnego. Umowa spółki nie może przenieść na rzecz spółki własności przedmiotu aportu, gdyż w dacie jej zawarcia spółka jeszcze nie istnieje i nie może być przedmiotem prawa własności. Postanowienie umowy spółki o wniesieniu aportu stanowi więc zapewnienie o przejściu aportu na spółkę po jej zarejestrowa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 września 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: I ACr 644/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Kartka papieru trwale połączona z wekslem jest jego przedłużkiem i stanowi integralną część weksla. Stosowana jest zawsze wtedy, gdy wymagane przepisami Prawa wekslowego zapisy na właściwej stronie weksla nie mieszczą się na jego urzędowym blankiecie. W takim znaczeniu przepisy Prawa wekslowego, posługują się tym pojęciem. Fakt, iż art. 102 Prawa wekslowego nie określa wprost, że podpisy wystawców, o ile jest ich więcej niż jeden, mogą być umieszczone na przedłużku weksla nie oznacza, że Praw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: I ACr 555/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie oparte na art. 55 Prawa upadłościowego, który odsyła do art. 527 i następnych Kodeksu cywilnego, nie może być przesłanką rozstrzygnięcia w procesie, którego przedmiotem jest żądanie zasądzenia określonej kwoty pieniężnej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 października 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: I ACr 751/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 sierpnia 1989 r. w sprawie form i trybu przeprowadzania za pośrednictwem banków rozliczeń pieniężnych między osobami prawnymi oraz między tymi osobami i innymi podmiotami (M.P. Nr 27, poz. 219 z póżn. zm.) nie ma zastosowania do operacji bankowych związanych z realizacją czeków przez właściciela rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, polegającą na pobraniu gotówki z tego rachunku. Przepisy tego zarządzenia odnoszą się tylko do rozliczeń [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, [136], 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU