STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 22, Sygnatura: III AUa 1113/06
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydanie przez organ emerytalno-rentowy w toku postępowania odwoławczego nowej decyzji, ma znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy tylko w sytuacji przewidzianej w zadaniu pierwszym art. 477[13] k.p.c., tzn. gdy dochodzi do zmiany zaskarżonej decyzji przez wydanie decyzji uwzględniającej w całości lub części odwołanie strony. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 11 października 2006 r., Sąd Okręgowy w P. zmienił decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w P. z dnia 11 lipca 2005 r. oraz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: II AKz 635/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalenie przez sąd a quo, iż orzeczenie wobec podejrzanego surowej kary jest realne, rodzi domniemanie, że może on podejmować próby bezprawnych działań wpływających na prawidłowy tok prowadzonego przeciwko niemu postępowania. Jednocześnie realność orzeczenia surowej kary (art. 258 § 2 k.p.k.) może stanowić - przy istnieniu dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów - samodzielną przesłankę stosowania środków zapobiegawczych, w tym także tymczasowego areszt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 20, Sygnatura: II AKa 322/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie wystarczy wskazanie w skardze apelacyjnej na fakt, że wśród świadków są też tacy, którzy nie potwierdzają wersji ustalonej przez sąd lub wręcz jej przeczą i przedstawienie w oparciu o tak selektywnie zestawione dowody alternatywnej wersji możliwego przebiegu zdarzenia. Zarzut będzie bowiem skuteczny wtedy dopiero, gdy formułujący go wykaże, lub w wysokim stopniu uwiarygodni, że ocena dowodów dokonana przez sąd meriti jest błędna, że sąd ten niesłusznie odrzucił dowody zasługujące na wiar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 55, Sygnatura: II AKz 616/06
Data wprowadzenia do systemu: 03-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarty a w art. 85 k.k. zwrot "zanim zapadł pierwszy wyrok" odnosi się do pierwszego chronologicznie a nie pierwszego historycznie wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnego (kolejnych) wyroków. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 23 października 2006 r., Sąd Okręgowy w W., na podstawie art. 572 k.p.k., umorzył postępowanie o wydanie wyroku łącznego w stosunku do skazanego Mirosława Sz., obejmującego skazania w sprawach sygn. akt: - XVIII K 28/97 Sądu Wojewódzki [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 9, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 784/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro kwestie związane kontrolą zasadności udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy zostały z mocy art. 6 ust. 2 Prawa własności przemysłowej przekazane do właściwości Urzędu Patentowego, który orzeka w tych sprawach w trybie przewidzianym w art. 255 i nast. Prawa własności przemysłowej, to w tym zakresie sąd cywilny nie jest kompetentny do dokonywania ocen i weryfikowania prawidłowości decyzji Urzędu Patentowego, lecz jest nimi związany, gdyż są to decyzje wydane przez uprawniony organ w za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: II AKz 626/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Błędne jest przekonanie, jakoby sam zarzut popełnienia zbrodni lub występku zagrożonego w sankcji przepisu, typizującego czyn zabroniony, karą pozbawienia wolności, której górna granica nie jest niższa od lat 8, stanowił samodzielną podstawę stosowania środka zapobiegawczego. W istocie rzeczy przepis art. 258 § 2 k.p.k. nie ustanawia żadnej odrębnej samodzielnej podstawy stosowania tymczasowego aresztowania. W treści tego przepisu ustawodawca zawarł bowiem jedynie uprawnienie adresowane do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: II AKz 612/06
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach dotyczących grup przestępczych, obejmujących kilkadziesiąt osób, którym zarzuca się popełnienie wielu przestępstw, nie jest możliwe szybkie zebranie, zabezpieczenie i weryfikacja materiału dowodowego. Następuje to sukcesywnie i dotyczy kolejnych podejrzanych. Nie może to jednak prowadzić do sytuacji, w której dalsze pozostawanie podejrzanego w areszcie tymczasowym motywowane jest koniecznością przeprowadzenia tych czynności procesowych, które organ prowadzący postępowanie mógł prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie dnia 1 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKp 143/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanka z art. 258 § 2 k.p.k. w postaci zagrożenia surową karą jest oceniana przez pryzmat zagrożenia ustawowego, przewidzianego za dane przestępstwo i jako samodzielna podstawa utrzymywania tymczasowego aresztowania winna być ostrożnie stosowana. Z UZASADNIENIA Prokurator Apelacyjny wystąpił z wnioskiem o przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec A. F. do dnia 4 marca 2007 r., tj. na okres 1 roku i 3 miesięcy. Postanowieniem z dnia 1 grudnia 2006 r., Sąd Apelacyjny w W. w II Wydziale [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 7 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 9, pozycja: 54, Sygnatura: II AKa 135/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zgodnie z treścią art. 424 § 1 k.p.k., uzasadnienie wyroku winno zawierać m.in. wskazanie, jakie fakty sąd uznał za udowodnione lub nieudowodnione, na jakich w tej mierze oparł się dowodach i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych. Spełnienie tego obowiązku nie może polegać na globalnym odwołaniu się do dowodów przeprowadzonych na rozprawie. Niezbędne jest bowiem logiczne powiązanie poszczególnych dowodów z określonymi okolicznościami faktycznymi, które wymagają udowodnienia. Takie rozumie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie dnia 1 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 9, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 225/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zwrócenia uwagi wymaga regulacja zawarta w art. 17 § 2 ustawy z dnia z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym jeżeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu. 2. Sposób zmiany umowy spółki zn [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, [136], 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU