STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 52, Sygnatura: I FSK 909/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-07-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Łączenie kwestii powstawania zaległości podatkowej (art. 52 § 1 Ordynacji podatkowej) z zawinieniem podatnika (art. 52 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej) jest całkowicie bezpodstawne. O tym bowiem, czy dokonany podatnikowi zwrot był nienależny bądź zawyżony (dokonany w kwocie wyższej od należnej), przesądzają obiektywne okoliczności, na które zamiar z jakim postępował podatnik nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Zamiar oraz towarzysząca mu wina nie są wszak kategoriami, od których w prawie podatkow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 17 maja 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 12, pozycja: 134, Sygnatura: I SA/Bk 59/06
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie (decyzja) wydana w przedmiocie pisemnych interpretacji prawa podatkowego może być przez sąd administracyjny uznana za naruszającą prawo tylko wtedy, gdy narusza przepisy normujące wydawanie tego typu aktów administracyjnych, a nie przepisy, które są przedmiotem interpretacji. To z kolei wyznacza granicę sądowej kontroli tego typu decyzji. Kontrola sądu administracyjnego powinna w tym przypadku obejmować badanie zaskarżonej decyzji i całego postępowania pod względem formalnym, be [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 maja 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 115, Sygnatura: II FSK 616/05
Data wprowadzenia do systemu: 09-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zaniedbania zarządu w zakresie reprezentowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na zewnątrz nie mogą zostać podciągnięte pod okoliczności uprawdopodobniające brak winy, o których mowa w art. 162 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.). Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej z O., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 12 stycznia 2005 r., w spr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2006 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III SPP 96/05
Data wprowadzenia do systemu: 12-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2006 r., III SPP 96/05[1] Dwunastomiesięczna bezczynność sądu drugiej instancji, polegająca na niewyznaczeniu rozprawy apelacyjnej, uzasadnia skargę na przewlekłość postępowania. Wskazany pogląd Sąd Najwyższy wypowiedział w sprawie, w której stan faktyczny przedstawia się następująco. Adolf P. wniósł skargę na przewlekłość w postępowaniu sądowym, domagając się stwierdzenia, iż w sprawie przeciwko Zakładowi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 44, Sygnatura: III CZP 9/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Współwłaściciel, który z wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli korzysta z nieruchomości wspólnej, jest zobowiązany do rozliczenia uzyskanych z tego tytułu korzyści. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Marzeny K., przeciwko Januszowi S. i Joannie W., o zapłatę oraz w sprawie z powództwa Teresy P., przeciwko Januszowi S. i Joannie W., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 10 maja 2006 r., zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Sąd Okręgowy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 117, Sygnatura: P 18/05
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Art. 49 ust. 1 zdanie drugie i szóste oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. nr 133, poz. 882, z 1999 r. nr 110, poz. 1255, z 2000 r. nr 48, poz. 554, z 2001 r. nr 98, poz. 1069 i 1070 i nr 130, poz. 1452, z 2003 r. nr 41, poz. 361 i nr 124, poz. 1152, z 2004 r. nr 173, poz. 1808, nr 202, poz. 2067 i nr 236, poz. 2356 oraz z 2005 r. nr 183, poz. 1538), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 24 września 2004 r. o zmiani [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 55, Sygnatura: I CZ 18/06
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie o wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych jest postępowaniem rejestrowym w rozumieniu art. 519[1] § 3 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z urzędu, przy uczestnictwie Wojciecha F., o wpis, po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 27 kwietnia 2006 r., zażalenia uczestnika postępowania, na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 lutego 2006 r., sygn. akt XXIII GA 516/05, uchyla zaskarżone postanowienie. Z UZASADNIENIA W sprawie ws [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 33, Sygnatura: I SA/Ke 51/06
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wszelkie ulgi, preferencje i zwolnienia w zakresie obciążeń podatkowych należy stosować ściśle, wyłączając wykładnię rozszerzającą. 2. Część nieruchomości zajęta na działalność zakładu optycznego nie jest, w rozumieniu ustawy o podatkach lokalnych, zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2006 r., sprawy ze skargi Antonie- go W., Ryszarda W [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 46, Sygnatura: I SA/Bk 68/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przekazywanie wypracowanych dochodów na działalność charytatywną nie zmienia w żaden sposób charakteru prowadzonej działalności, w dalszym ciągu jest to działalność gospodarcza. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2006 r., sprawy ze skargi Fundacji "C." Dom Opieki nad Dzieckiem, na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia 20 grudnia 2005 r., nr (…), w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru, oddala skargę.
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 37, Sygnatura: II SA/Ke 745/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty parkingowej podlega egzekucji administracyjnej, co wynika wprost z treści art. 40d ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. nr 204 z 2004 r., poz. 2086 ze zm.). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2006 r., sprawy ze skargi Miejskiego Zarządu Dróg Biura Obsługi Pasa Drogowego w T., na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 30 września 2005 r., n [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, [136], 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU