STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 września 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: I ACr 591/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest prawidłowy pogląd, że w wypadku zawarcia umowy dzierżawy na czas określony, strony mogą odmiennie niż to określają przepisy tytułu XVII Księgi III Kodeksu cywilnego, uregulować przyczyny wypowiedzenia takiej umowy. Celem umowy zawartej na czas określony jest zapewnienie trwałości stosunku prawnego i ochrony stron tej umowy - zarówno wydzierżawiającego (pewność czynszu), jak i dzierżawcy (pewność używania rzeczy). Swoboda kontraktowania (art. 3531 k.c.) została w tym wypadku ograniczona [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: I ACr 570/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przejęcie ruchomości na własność przez wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego jest rodzajem nabycia (art. 877 w związku z art. 879 k.p.c.). Konsekwentnie zastosowanie mają pojęcia ogólne Kodeksu cywilnego, tj. dobra i zła wiara (art.169-170 k.c.). Mimo, że przejęcie to następuje ex lege i ma charakter pierwotny, doktryna dopuszcza przeciwko nabywcy w złej wierze nawet roszczenie windykacyjne. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: I ACr 378/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Należy respektować działania notariuszy niemieckich w latach 1939-1945 r. w sytuacji, gdy ich czynności nie prowadziły do naruszenia interesów Państwa Polskiego i jego obywateli. Niejednokrotnie bowiem podważanie tych czynności byłoby sprzeczne z tymi interesami. Chodzi w szczególności o te rejony Polski, gdzie nie działały sądy polskie i notariusze polscy i gdzie wyłączone było stosowanie prawa polskiego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: II ACz 297/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z faktu naruszenia dóbr osobistych mogą wynikać dla poszkodowanego zarówno roszczenia niemajątkowe (np. art. 24 § 1 k.c.), jak i majątkowe, w tym pieniężne. Do tej ostatniej kategorii należy żądanie zasądzenia sumy pieniężnej na rzecz PCK (art. 448 k.c.). Jeżeli więc pozew zawiera połączenie takich żądań, to wpis sądowy winien być wyznaczony zarówno na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i § 11 ust 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedl [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 października 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: I ACr 728/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych (art. 23 k.c.) nie jest wyłączona w stosunku do Rzecznika Praw Obywatelskich, ani jego Biura. Odpowiedzialność Rzecznika Praw Obywatelskich przed Sejmem odnosi się do skutków podejmowanych przez niego czynności, nie zaś do treści i formy pism kierowanych do osób zainteresowanych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 września 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: I ACr 590/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Korzyści to na ogół pewna część zysku netto osiągniętego w wyniku naruszenia autorskich praw majątkowych. Uzyskanie korzyści to także zaoszczędzenie wydatków na honorarium autorskie należne twórcy dzieła lub osobie, której przysługują autorskie prawa majątkowe, jeżeli naruszenie praw autorskich polegało na wykorzystaniu utworu bez wynagrodzenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: I ACz 547/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wyjątkowym wypadku możliwe jest odrzucenie środka zaskarżenia na podstawie art. 16 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 24, poz. 110 z późniejszymi zmianami), pomimo złożenia przez skarżącego kolejnego wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, jeżeli wnioski w przedmiocie zwolnienia od kosztów zmierzały do przewlekłości postępowania, godząc tym w interes strony przeciwnej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 3, pozycja: 18, Sygnatura: I ACr 154/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu nie stanowią podatku, jak również świadczeń, do których stosuje się przepisy ustawy o zobowiązaniach podatkowych. Mają one charakter cywilnoprawny. Tym samym mogą być objęte postępowaniem układowym (art. 4 § 1 – Prawa o postępowaniu układowym). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: I ACr 557/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 442 k.p.c. ustanawia jedynie dyrektywę co do postępowania dowodowego stanowiąc, że może ono być ograniczone do przesłuchania stron, jeśli w toczącej się sprawie o rozwód pozwany uznaje powództwo i małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci. Natomiast przepis ten nie stanowi o dodatkowej negatywnej przesłance rozwodowej w postaci zakazu orzeczenia rozwodu, gdy w toczącej się między małżonkami posiadającymi wspólne małoletnie dzieci sprawie o rozwód, nie zostaną zgłoszone inne [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 lutego 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: I ACr 656/94 i I ACz 752/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nałożenie na obdarowanego obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej (polecenie z art. 893 k.c.) tylko wówczas nie pozbawia umowy cech nieodpłatności, gdy nie przekreśla istoty darowizny wyrażającej się w przysporzeniu majątku obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, [137], 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU