STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 9, pozycja: 33, Sygnatura: l ACa 670/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 385 § 1 k.c. ustanawia zasadę priorytetu umowy względem wzorca. Zawarcie umowy ubezpieczenia mienia, które według treści ogólnych warunków ubezpieczenia, ubezpieczeniu nie podlega, pociąga za sobą konieczność rozwiązania kolizji między umową i wzorcem w sposób określony w tym przepisie. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2005 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Krystyny K. i Henryka K., przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń SA [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 41, Sygnatura: II AKzw 910/06
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sądem właściwym do rozpoznania skargi skazanego na podstawie art. 7 § 2 k.k.w. jest ten sąd penitencjarny, w którego okręgu została wydana zaskarżona decyzja, a nie ten sąd, w którego okręgu przebywa skazany w czasie rozpoznawania tej skargi. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2006 r., sprawy Artura K., na skutek zażalenia skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w O. z dnia 10 sierpnia 2005 r., zaskarżone postanowienie utrzymał w mocy. Z UZASA [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 63, Sygnatura: II AKz 555/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 2 § 2 k.p.k., rozstrzygnięcie sądu opierać się powinno na prawdziwych ustaleniach faktycznych. W sprawach o uznanie za nieważne orzeczeń wskazanych w art. 1 ustawy, z uwagi na to, że wydane zostały z powodu działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, sąd a quo może w pierwszej kolejności ustalić czy wnioskodawca istotnie popełnił przypisane mu w kwestionowanym orzeczeniu czyny, a następnie zbadać związek pomiędzy wydaniem orzeczenia a działalnością, o jakiej m [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 listopada 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 5, pozycja: 21, Sygnatura: I ACa 508/06
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ochronie przewidzianej w art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji podlega każde oznaczenie przedsiębiorstwa rzeczywiście używane w obrocie gospodarczym, choćby oznaczenie to nie było zarejestrowane we właściwym rejestrze i zostało zbudowane niezgodnie z wymogami określonymi przez właściwe przepisy. UZASADNIENIE Powodowie - Waldemar A. i Paweł N. - wspólnicy spółki cywilnej PHUP "Europlast" s.c. Waldemar A., Paweł N. z siedzibą w R., wnieśli pozew przeciwko Sławomirowi B., Pi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu dnia 28 listopada 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 8, pozycja: 40, Sygnatura: II AKo 330/06
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. "Waga" stawianych oskarżonym zarzutów nie może przesądzać o "wadze" całej sprawy. 2. Odstępstwo od właściwości rzeczowej powinno następować wyjątkowo, przy wystąpieniu ściśle rozumianych okoliczności wskazanych w art. 25 § 2 k.p.k. Oczywistym jest fakt, że właściwość sądu rejonowego obejmuje sprawy o różnej wadze i o różnym stopniu zawiłości, tak pod względem faktycznym, jak i prawnym, ale tylko w przypadku ich "szczególnej zawiłości" lub "szczególnej wagi" rozważać można zmianę właściwo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 45, Sygnatura: II AKz 598/06
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastosowanie przez sąd I instancji środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania z zastrzeżeniem, że środek ten ulegnie zmianie na określone poręczenie majątkowe złożone w wyznaczonym przez ten sąd terminie oznacza, że nadal istnieją wszelkie przesłanki do stosowania wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Wskazuje to jednocześnie, że wystarczającym środkiem zapobiegawczym będzie poręczenie majątkowe, o ile zostanie wpłacone we wskazanym terminie. W przeciwnym razie podej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 listopada 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUa 728/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypłata części uzupełniającej emerytury rolniczej rolnikowi, który będąc właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego faktycznie nie prowadził w nim działalności rolniczej w rozumieniu art. 6 pkt 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz.U. nr 7 z 1998 r., poz. 25 ze zm.) nie ulega zawieszeniu na podstawie art. 28 ust. 1 i ust. 3 w związku z ust. 4 tej ustawy. Z UZASADNIENIA J. P. odwołała się od dwóch decyzji wydanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego & [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 listopada 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 1035/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwość ponownego rozpoznania prawomocnie zakończonej sprawy na skutek skargi o wznowienie postępowania otwiera się tylko wówczas, gdy istnieje jedna z ustawowych podstaw wymienionych w Kodeksie postępowania cywilnego. Brak oparcia skargi na takiej podstawie skutkuje jej odrzucenie. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 4 czerwca 2003 r., Sąd Okręgowy – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w W. oddalił skargę o wznowienie postępowania, wniesioną przez Z. S. w dniu 20 czerwca 2002 r., w sprawie o syg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 15, Sygnatura: II AKz 560/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Złożenie przedmiotów do depozytu sądowego obliguje sąd do przedsięwzięcia odpowiednich czynności zmierzających do ustalenia podmiotu uprawnionego do ich odbioru, a w razie jego braku - do określenia charakteru tych przedmiotów celem wydania orzeczenia w przedmiocie przepadku. 2. Przedmioty pochodzące z przestępstwa lub korzyści, o jakich mowa w art. 45 § 1 k.k., podlegają przede wszystkim zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi, a dopiero wtedy, gdy taki uprawnio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 listopada 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 5, pozycja: 23, Sygnatura: II AKa 343/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Branie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej polega także na udziale w popełnianiu przestępstw, dla których dokonania grupa została zawiązana. Taka interpretacja nie może uchodzić za wykładnię rozszerzającą. Jest bowiem oczywistym, że skoro istnieje grupa o wyznaczonych celach przestępczych, kierowana przez jedną osobę lub nawet grupę osób, o pewnym, chociażby podstawowym stopniu zorganizowania, prowadząca systematyczną działalność przestępczą przy wykorzystaniu tych samych możliwośc [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, [137], 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU