STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II CSK 76/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skarga kasacyjna strony pozwanej nie spełnia wymogu, o którym mowa w art. 3984 § 1 pkt 3 k.p.c. Nawet bowiem gdy skarga kasacyjna zawiera wyodrębnioną część, w której skarżący formułuje wniosek o jej przyjęcie do rozpoznania przez Sąd Najwyższy i uzasadnia go, nie jest to równoznaczne z przesądzeniem, że został spełniony wymóg przewidziany w art. 3984 § 1 pkt 3 k.p.c. O tym, czy skarga kasacyjna zawiera niezbędny dla niej element, o którym mowa we wspomnianym przepisie, decyduje nie tyle użyc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 73, Sygnatura: II SA/Ke 636/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podjęcie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej przed złożeniem przez niego zgłoszenia o dokonanie wpisu tej działalności do ewidencji działalności gospodarczej, nie może stanowić dla organu ewidencyjnego przesłanki do odmowy wpisu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2006 r., sprawy ze skargi Zygmunta K., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 29 listopada 2004 r., znak (…), w przedmiocie odmowy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 94, Sygnatura: II FSK 608/05
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sąd I instancji nie może wydać wyroku merytorycznego, jeżeli stan faktyczny ustalony przez organy podatkowe budzi wątpliwości. W takiej sytuacji, sąd musi uchylić zaskarżoną decyzję z powodów proceduralnych. 2. W świetle przepisów o uldze na budowę domu z przeznaczeniem na wynajem lokali, obowiązującej do końca 2000 r., odtworzenie budynku po jego uprzedniej rozbiórce powinno być traktowane jak "budowa". W konsekwencji, grunt, na którym stoi taki budynek, może być uważany za grunt "pod bu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 121, Sygnatura: III CZP 17/06
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu przez bank, który nabył od innego banku na podstawie umowy przelewu objętą tym tytułem wierzytelność wynikającą z czynności bankowej. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2006 r., sygn. III CZP 17/06. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 98, Sygnatura: III SA/Wa 255/06
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ podatkowy powinien zapewnić podatnikowi możliwość czynnego udziału w postępowaniu. W szczególności, jeżeli organ korzysta z dowodu w postaci zeznań świadków, do jego obowiązków należy dopuszczenie podatnika do udziału we wszystkich przesłuchaniach. Z UZASADNIENIA Spółka zajmująca się sprzedażą i obsługą sprzętu komputerowego (dalej: "Podatnik") współpracowała - w ramach swojej działalności - z licznymi usługodawcami, będącymi podatnikami podatku od towarów i usług. W ramach prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 126, Sygnatura: III SA/Wa 255/06
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ podatkowy powinien zapewnić podatnikowi możliwość czynnego udziału w postępowaniu. W szczególności, jeżeli organ korzysta z dowodu w postaci zeznań świadków, do jego obowiązków należy dopuszczenie podatnika do udziału we wszystkich przesłuchaniach. Z UZASADNIENIA Spółka zajmująca się sprzedażą i obsługą sprzętu komputerowego (dalej: "Podatnik") współpracowała - w ramach swojej działalności - z licznymi usługodawcami, będącymi podatnikami podatku od towarów i usług. W ramach prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 18 marca 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 30, Sygnatura: II SA/Wr 1710/01
Data wprowadzenia do systemu: 13-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wystarczającą przesłanką nałożenia na zakład obowiązków określonych w art. 25 ust. 3 w związku z art. 26 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz.U. nr 38, poz. 230 ze zm.) jest ustalenie, że zakłócenie stosunków wodnych w nieruchomościach innych osób pozostaje w związku z posiadanym przez ten zakład pozwoleniem wodnoprawnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu uznał zasadność skargi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (...), na decyzję Wojewody (...) z dnia 1 czer [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 125, Sygnatura: III SA/Wa 479/06
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy zaświadczenie stanowiące załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom, zawierało nazwy własne oraz zwroty zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej, które nie naruszały ustawy o języku polskim, organ podatkowy nie mógł żądać przedstawienia przez stronę tłumaczenia przysięgłego tego dokumentu. Przez zwyczajowo stosowaną terminologię naukową i techniczną należy rozumieć ter [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 123, Sygnatura: III CZP 21/06
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie właściciela lokalu przeciwko gminie, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. nr 31 z 2005 r., poz. 266 z późn. zm.) jest roszczeniem odszkodowawczym. Na podstawie tego przepisu, gmina zobowiązana jest do zapłaty odszkodowania tylko wtedy, gdy właściciel wykaże, że na skutek zajmowania lokalu przez osobę bez tytułu prawnego, poniósł szkodę. Uchwała [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 43, Sygnatura: III CZP 22/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osobami zainteresowanymi w rozumieniu art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. nr 5, poz. 24 ze zm.) są także jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 31 tej ustawy. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Najwyższej Izby Kontroli, przeciwko Andrzejowi Z. - redaktorowi naczelnemu dziennika "Życie Warszawy", o opublikowanie sprostowania, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 7 kwietnia 2006 r., zagadnienia prawnego, przed [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, [137], 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU