STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 8, pozycja: 27, Sygnatura: III AUa 939/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żaden przepis ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz.U. nr 67 z 1998 r., poz. 25 ze zm.) nie przewiduje możliwości zwolnienia z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne rolników, poza procedurą ich umorzenia uregulowaną w art. 41a tej ustawy. Z UZASADNIENIA J. N. odwołał się od dwóch decyzji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w C. z dnia 28 lutego 2005 r., stwierdzającej podleganie ubezpieczeniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 31, Sygnatura: I ACa 561/06
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zabezpieczone hipoteką zwykłą odsetki i koszty postępowania zwiększają zakres odpowiedzialności właściciela nieruchomości ponad kwotę, do której wpisano hipotekę. UZASADNIENIE Bank BPH S.A. w K. wnosił o zasądzenie od Reginy Z. i Zbigniewa Z. solidarnie kwoty 100 000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty – odpowiedzialnych z tytułu hipotecznego zabezpieczenia kredytu udzielonego Bogdanowi K. i Zofii K. przez poprzednika prawnego powoda: Spółdzielczy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 8, pozycja: 25, Sygnatura: I ACa 520/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przed wejściem w życie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących klauzul abuzywnych (art. 385[1] do 385[3] k.c.), do umów zawartych i niewykonanych do dnia 1 lipca 2000 r., podstawę badania ich zgodności z dobrymi obyczajami stanowiły przepisy art. 58 § 2 k.c. oraz art. 353[1] k.c. UZASADNIENIE Po ostatecznym sprecyzowaniu powództwa wniesionego w dniu 7 lipca 2003 r., A. Polska SA w W. (poprzednio A. Konsorcjum Sp. z o.o.) wniosła o zasądzenie na jej rzecz od Bogdana H. kwoty 39 843,52 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 41, Sygnatura: II AKz 574/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pozbawienie wolności osoby skazanej w I instancji powinno być analizowane na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (dalej EKPCz), nie zaś na podstawie art. 5 ust. 1 pkt c EKPCz, również wówczas, gdy prawo krajowe uznaje je za tymczasowe aresztowanie ze względu na procedurę odwoławczą od wyroku skazującego. Z UZASADNIENIA (...) Postanowieniem z dnia 9 października 2006 r., Sąd Okręgowy w W. określił czas stosowania środka zapobiegawczego w postaci [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 listopada 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 7, pozycja: 31, Sygnatura: II AKo 193/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach, w których sądem właściwym do wznowienia postępowania jest sąd okręgowy, znajduje zastosowanie tryb określony w art. 429 k.p.k., który nie przewiduje przymusu adwokackiego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu, w sprawie skazanego Marka K., zażalenia, wniesionego przez skazanego, na zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 11 października 2006 r., sygn. akt V Ko 57/06, w przedmiocie odmowy przyjęcia zażalenia, na podstawie art. 437 § 1 k.p.k., postanawia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 października 2006 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: III AUa 757/06
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można obciążać organu emerytalno-rentowego odpowiedzialnością za stosowanie wykładni przepisów prawa, która jako nieprawidłowa została skorygowana po wielu latach jej stosowania. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 20 lutego 2006 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. ponownie ustalił wysokość emerytury dla H. D. z uwzględnieniem wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 20 nowych lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia, co da [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 października 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 5, pozycja: 21, Sygnatura: II AKa 289/06.
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oskarżony może bronić się wszelkimi prawnie niezakazanymi metodami i sposobami, wykorzystując w tym celu znane mu fakty (ich treściowe przedstawienie lub ukrycie, a nawet zafałszowanie), jak też przepisy prawa, w tym poprzez ich interpretację dla siebie korzystną i w tym zakresie chronią go dyrektywy zasad prawa do obrony oraz nemo se ipsum accusare tenetur. Wtedy jednak, gdy oczekuje dobrodziejstwa nadzwyczajnego złagodzenia kary w trybie art. 60 § 3 k.k., musi bezwarunkowo spełnić te wymogi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 18, Sygnatura: III AUa 873/06
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawiadomienie o wyrejestrowaniu z ubezpieczenia społecznego ma formę oświadczenia, wobec czego organ ubezpieczenia społecznego nie może odmówić jego przyjęcia ale może dokonać weryfikacji zasadności i zgodności z prawem czynności podejmowanych przez ubezpieczonego. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 2 stycznia 2006 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. objął P. Ch. ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i wypadkowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 8, pozycja: 26, Sygnatura: VI ACa 394/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro przepisy k.s.h. uzależniają przeniesienie „udziału spółkowego” w spółce osobowej na innego wspólnika lub osobę trzecią od spełnienia dwóch przesłanek przewidzianych w art. 10 § 1 i § 2 k.s.h., to brak w umowie spółki postanowienia zezwalającego na przeniesienie „udziału spółkowego” powoduje bezwzględną nieważność czynności prawnej dokonanej z naruszeniem tego przepisu (art. 58 k.c.). UZASADNIENIE Sąd Okręgowy w W., wyrokiem z dnia 7 grudnia 2005 r., uwzgl [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 8, pozycja: 27, Sygnatura: I ACa 431/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wobec zdefiniowania w Konwencji CMR przewoźnika kolejnego (sukcesywnego) brak jest podstaw do odmiennego niż to wynika wprost z Konwencji, przyjmowania katalogu przewoźników kolejnych poprzez zaliczenie do nich także podwykonawców przewozu, za pomocą których przewoźnik wykonuje swoje zobowiązania. UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem, Sąd Okręgowy w W. oddalił powództwo Dartm sp. B. Sz. w Ch., przeciwko Elżbiecie G., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Transport Międzyna [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, [138], 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU