STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 12, pozycja: 131, Sygnatura: III CZP 121/05
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Droga sądowa jest dopuszczalna w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych o przekazanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych części składki na ubezpieczenie emerytalne do otwartego funduszu emerytalnego. 2. Ubezpieczony, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.), uprawniony jest do wystąpienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie decyzji w tym przedmiocie. Sąd Najwyższy, w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 56, Sygnatura: VI SA/Wa 2374/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-07-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W dziedzinie gier losowych i zakładów wzajemnych przewidziana w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. nr 4 z 2004 r., poz. 27 ze zm.) "możliwość lokalizacji" odnosi się do uprawnień organu właściwego do udzielania zezwoleń i jest jednym z podstawowych wyznaczników przyznanego mu uznania administracyjnego, obejmującego również możliwość - w ramach ustalonego limitu - decydowania o ilości salonów gier w określonej miejscowości. 2. W toku czynnoś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 marca 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 122, Sygnatura: III CZP 18/06
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek uiszczenia wpisu od wniosku o wykreślenie hipoteki, wynikający z § 36 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 154, poz. 753 z późn. zm.), istniał także wtedy, gdy wniosek o wpis tego prawa nie podlegał opłacie na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądowych oraz zwolnień od tych opłat w sprawach o zabezp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 marca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 54, Sygnatura: III CZP 18/06
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek uiszczenia wpisu od wniosku o wykreślenie hipoteki, wynikający z § 36 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 154, poz. 753 ze zm.), istniał także wtedy, gdy wniosek o wpis tego prawa nie podlegał opłacie na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądowych oraz zwolnień od tych opłat w sprawach o zabezpiecze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 marca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 56, Sygnatura: III CZP 16/06
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wierzyciel osoby, przeciwko której prowadzona jest egzekucja z nieruchomości, nie może po zbyciu zajętej nieruchomości przyłączyć się do postępowania egzekucyjnego, chyba że zbycie zostało uznane w stosunku do niego za bezskuteczne. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Henryka Michała K., przy uczestnictwie Marcina A., o wpis przyłączenia się kolejnego wierzyciela do egzekucji z nieruchomości w KW 14267, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 30 marca 2006 r., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 marca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 50, Sygnatura: I SA/Gl 1165/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zobowiązaniem głównym w przypadku odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, będą owe zaliczki, a nie zaległość podatkowa w podatku dochodowym za dany rok. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2006 r., na rozprawie, sprawy ze skargi Bibiany i Tadeusza D., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w (...) z dnia 31 maja 2005 r., nr (...), w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, uchyla zaskarżoną [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 marca 2006 r. - dr Czesław Paweł Kłak

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 4, Sygnatura: I SA/Wa 206/06
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 marca 2006 r., I SA/Wa 206/06[1] 1. Co do zasady stypendium szkolne powinno być przyznawane w formie pomocy rzeczowej lub całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania. Dopiero w sytuacji, w której organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w tych formach, a w przypadku uczn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Formalne wymogi uzasadnienia postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek prokuratora

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 1, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dr Czesław Paweł Kłak Formalne wymogi uzasadnienia postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek prokuratora Niniejszy artykuł powstał w oparciu o następujący stan faktyczny. Prokurator okręgowy wystąpił na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze[1] do starosty o cofnięcie uprawnień diagnoście. W przedmiotowej sprawie starosta wszczął, stosownie do dyspozycji art. 182 k.p.a., postępowanie administracyjne, po czym zawiesił [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 marca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 55, Sygnatura: V SA/Wa 2150/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-07-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepisy Wspólnotowego Kodeksu Celnego nie wykluczają tworzenia szczegółowych regulacji krajowych, wydanych w celu stosowania WKC (art. 1 WKC). Skoro przepisy WKC posługują się pojęciem "miejsce wyznaczone lub uznane przez organy celne", a nie wyjaśniają zakresu tego pojęcia, oznacza to, że ta kwestia została pozostawiona do uregulowania przez przepisy wydawane w Państwie Członkowskim Wspólnoty. W związku z tym, ustawodawca polski uchwalił ustawę - Prawo celne, która w art. 1 określa, iż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 12, pozycja: 129, Sygnatura: I CZ 8/06
Data wprowadzenia do systemu: 13-05-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca nie przyznał adwokatom (radcom prawnym, rzecznikom patentowym) generalnego uprawnienia do uwierzytelniana odpisów dokumentów. Tylko wyjątkowo uprawnienie to dotyczy odpisu pełnomocnictwa udzielonego tym pełnomocnikom (art. 89 § 1 zd. 2 k.p.c.), a także pism, o których mowa w art. 485 § 4 k.p.c. i art. 239 zd. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 ze zm.). Stosowanie w omawianym zakresie art. 129 k.p.c. nie znajduje usprawiedliwie [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, [138], 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU