STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 31, Sygnatura: I ACr 694/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uznanie pozwu, jako czynność procesowa, nie podlega co do jego odwołania przepisom prawa materialnego, normującym uchylenie się od skutków czynności materialnoprawnej. Dopiero wówczas, gdy sąd stwierdził, że uznanie pozwu znajduje uzasadnienie w okolicznościach sprawy i oparł swe orzeczenie na uznaniu pozwu, czynność procesowa wyrażająca uznanie pociągałaby za sobą skutki materialnoprawne. Natomiast uznanie pozwu od chwili jego skutecznego odwołania, nie wywołuje żadnych skutków materialnoprawny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 8 stycznia 1997 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 32, Sygnatura: I ACr 527/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 526 k.c. kreujący solidarną odpowiedzialność zbywcy i nabywcy przedsiębiorstwa odnosi się do pojęcia przedsiębiorstwa w ujęciu przedmiotowym i funkcjonalnym w rozumieniu art. 55 1 k.c. Wyłączenie z przekazania poszczególnych składników jego mienia nie oznacza, że czynność prawna nie obejmuje zbycia przedsiębiorstwa (art. 552 k.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 grudnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 33, Sygnatura: I ACz 512/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Po nowelizacji art. 485 k.p.c., przepis ten nie może mieć zastosowania do sytuacji, gdy sąd - po ocenie dowodów - uznając, że brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty, niejako z urzędu wydaje postanowienia o rozpoznaniu sprawy w zwykłym trybie.Podstawą prawną wezwania do uiszczenia brakującej części 3/4 wpisu stanowi w tej sytuacji art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 24, poz. 110 z póżn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 grudnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 35, Sygnatura: I ACa 68/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 413 § 2 pkt 1 Kodeksu handlowego wskazuje osoby, którym służy prawo wytoczenia powództwa o unieważnienie uchwał sprzecznych z prawem lub statutem, tylko do momentu wytoczenia, zatem ogranicza wymaganie posiadania przymiotu, np. członka rady nadzorczej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 grudnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 29, Sygnatura: I ACa 385/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro strona nie zażądała w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji orzeczenia drugiej instancji doręczenia jej tego orzeczenia z uzasadnieniem (art. 387 § 3 k.p.c.), to nie może skutecznie wnosić o przywrócenie jej terminu do wniesienia kaucji, ponieważ termin ten nie rozpoczął biegu, z uwagi na wcześniejsze zaniedbania procesowe strony. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 października 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 30, Sygnatura: I ACz 1035/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Interwenient uboczny nie dochodzi w procesie żadnych praw własnych (poza wypadkiem interwencji ubocznej samoistnej - art. 81 k.p.c.). Współdziałając ze stroną, do której przystąpił, pośrednio broni własnej sytuacji prawnej, na którą może mieć wpływ wygranie lub przegranie procesu przez tę stronę. Udział interwenienta ubocznego w procesie uzasadniony jest z reguły istnieniem stosunku prawnego między interwenientem, a stroną, do której przystąpił. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 31, Sygnatura: I ACr 694/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uznanie pozwu, jako czynność procesowa, nie podlega co do jego odwołania przepisom prawa materialnego, normującym uchylenie się od skutków czynności materialnoprawnej. Dopiero wówczas, gdy sąd stwierdził, że uznanie pozwu znajduje uzasadnienie w okolicznościach sprawy i oparł swe orzeczenie na uznaniu pozwu, czynność procesowa wyrażająca uznanie pociągałaby za sobą skutki materialnoprawne. Natomiast uznanie pozwu od chwili jego skutecznego odwołania, nie wywołuje żadnych skutków materialnoprawny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 8 stycznia 1997 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 32, Sygnatura: I ACr 527/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 526 k.c. kreujący solidarną odpowiedzialność zbywcy i nabywcy przedsiębiorstwa odnosi się do pojęcia przedsiębiorstwa w ujęciu przedmiotowym i funkcjonalnym w rozumieniu art. 55 1 k.c. Wyłączenie z przekazania poszczególnych składników jego mienia nie oznacza, że czynność prawna nie obejmuje zbycia przedsiębiorstwa (art. 552 k.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 18, Sygnatura: I ACr 158/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedawnienie roszczeń z tytułu zapłaty należności przewozowych, zgodnie z treścią art. 77 ust. 1 i 3 pkt. 4 Prawa przewozowego, następuje z upływem roku od dnia, w którym zapłata powinna była nastąpić.Bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty, do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania do zapłaty, nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy (art. 77 ust. 4 w związku z art. 75 ust. I i 2 Prawa przewozowego). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 stycznia 1997 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 37, Sygnatura: I ACa 59/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku opóźnienia w wypłacie odszkodowania za szkodę w mieniu objętym umową ubezpieczenia, ubezpieczającemu nie przysługuje w stosunku do ubezpieczyciela żądanie wyrównania na podstawie art. 471 k.c. w związku z art. 361 § 1 k.c. utraconych w okresie opóźnienia korzyści, w postaci zysku jaki rzecz ubezpieczona przyniosła ubezpieczającemu. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, [139], 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU